Šaulė tremtyje

NAMŲ APYVOKOS DARBAI IR MES

Moters uždavinysšeima ir namai. Tam ji dažnai ko ne visą savo gyvenimą pašvenčia. Vaikų auginimas, šeimos ir namų tinkama priežiūra daug laiko ir pastangų iš moters pareikalauja. Tam ji turi turėti pasiruošimą ir įgudimą, kuris ne taip jau lengvai pasiekiamas.

Jaunos mergaitės ištekėdamos mano, kad jos šeimininkavime puikiai nusimano. Tas savimi pasitikėjimas išplaukia iš to, kad jos tėvų namuose prisižiūrėjo arba pačios kai kuriuos darbus atliko. Tačiau vėliau dauguma pamato ir nuoširdžiai prisipažįsta, kad savistovaus šeimininkavimo pradžia buvo kur kas sunkesnė negu įsivaizdavo. Kiekvienas namų darbas susideda iš daugybės svarbesnių ir mažiau svarbių dalykų ir tik tinkamą darbo sistemą išsidirbus sugebama visus gerai ir greitai atlikti.

Tinkamiausios darbo sistemos sau išsidirbimas ir nuolatinis stengimasis visus namų apyvokos darbus atlikti greitai ir gerai turėtų būti visų šeimininkių svarbiausias uždavinys. To visos turime siekti!

Šeimininkaujant be plano ir įgudimo mes visą dieną būsime užimtos be nuotaikos, neturėsime laisvo laiko sau ne savo šeimos džiaugsmui. Tuos pačius darbus atliekant pagal išdirbtą sistemą užims tik dalį laiko, o likusį galėsime pašvęsti kitiems dalykams. Juk kiekviena iš mūsų kuo nors interesuojasi, nori ką pamatyti, laisvo laiko turėti visuomeniškam bei kitam mėgstamam darbui, daugiau poilsio turėti savo ir savo šeimos laimei.

Jei sistemos išdirbimas ir įgudimas darbe kiekvienai šeimininkei labai svarbus, tai tuo labiau jis svarbus toms, kurios dėl uždarbio visą dieną privalo palikti namus ir grįžę per trumpą laiką ir jau išeikvota energija turi dar visus namų apyvokos darbus atlikti.

Niekas taip “neišpumpuoja” energijos ir neprikankina kaip be plano ir neorganizuotas darbas, kai šeimininkė puldinėja nuo vieno darbo prie kito nei vieno gerai nepadarydama, jį neužbaigdama. Žinome, kad yra šeimininkių kurios amžinai paskendusios namų apyvokos darbuose, kurios niekam kitam laisvo laiko neturi, o taip pat yra tokių kurios tuos pačius darbus atlieka labai vikriai, švariai, atrodo, kad visi ją apsupantieji daiktai patys iš eilės į rankas ateina. Aišku, ne visoms vienodai tie darbai sekasi, ne visos vienodai šeimininkauti mėgstame, taip sakant ne visos “šeimininkėmis gimusios”, tačiau visvien šeimininkavimas lieka visų moterų pareiga. Ir todėl, juo mažiau namų darbai mus interesuoja, juo labiau kiti įdomaujantys dalykai traukia, tuo labiau svarbu pasiekti tokio šeimininkavime sumanumo ir vikrumo, kad kuo greičiau galėtume tuos darbus atlikti ir likusį laiką kam kitam pašvęsti. Tik pagal savo išdirbtą sistemą dirbant ir pasiektus rezultatus kasdien stebint pamatysime, kad namų apyvokos darbai nebebus tie kelią pastojantys nepereinami kalnai.

Ačiū išdirbtai sistemai mes nebūsime namų vergėmis, tie patys kasdieniniai atliekami darbai bus mums malonūs, sutaupysime daug laiko, energijos, galėsime daugiau pasišvęsti visuomeniniam bei kitam mėgstamam darbui ir savo gyvenimą padarysime daug turtingesnių, ir pilnesniu.

Buv. birutietė O.Š.

Toronto Putvio šaulių Kuopos nariai įsipareigojo rinkti lietuvių liaudies dainas, kad jos kartu su mirštančiais senesnes kartos atstovais ne. nueitų į kapus, bet ilgai išliktų mūsų tarpe.

Visos Toronto Putvio šaulių Kuopos šaulės moterys, kaip visai neuždirbančios arba žymiai mažiau už vyrus, o aktyviai prie kuopos darbo prisidedančios, brolių šaulių nutarimu atleistos nuo nario mokesčio mokėjimo.

Red.: Sektini pavyzdžiai.

Prasideda Kalėdinių pirkinių sezonas. Neišleiskime mielos sesės sunkiai uždirbto pinigo menkaverčiam daiktams, blizgučiams. Pasiųskime siuntinius saviesiems pagelbos reikalingiems, paaukokime lietuviškam reikalui. O jei jau norime kam džiaugsmą suteikti dovanėlę padaryti — užsakykime lietuvišką laikrašti, žurnalą, nupirkime knygą ar kokį kitą lietuvišką daiktelį.