MŪSŲ MIRUSIEJI KARIAI

Karas yra integrali žemės istorijos dalis. Šių laikų žmogui karas yra tapęs ne tik nesantaikos, staigių sprendimų, bet net ir galutinės pražūties lėmėju. Abiejų pasaulinių karų metu žuvo milijonai žmonių, daugelį išsklaidė po platųjį pasaulį nežinomam likimui. Jų tarpe nemažas skaičius ir mūsų tautos brolių padėjo savo gyvybes ar tai kovų laukuose ar tai, kur nors, išeivijoje. Šiame laikotarpyje įvairiuose kraštuose nemažas skaičius Lietuvos kariuomenės buvusiųjų karių išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Tačiau jų vardų iki šiol nebuvo matyti mūsų “Karyje”. Štai tų mirusiųjų eilė:

1)    Bičkus Juozas, plk. ltn., mirė kankinio mirtimi Sibire 1945 m.

2)    Bendorius Vytautas, plk., mirė Los Angeles 1959 m. balandžio 11 d.

3)    Bėrentas Edvardas, mjr., mirė Vokietijoje 1958 m.

4)    Birontas Adolfas, plk., mirė Clevelande 1958 m. birželio 8 d.

5)    Byla Jurgis, plk., mirė kankinio mirtimi Sibire 1945 m.

6)    Bučys Augustinas, sav.-kūr., mirė Argentinoje 1958 m. birželio 21 d.

7)    Burokas Romas, plk. ltn., mirė Lietuvoje 1959 m.

8)    Čigas Jurgis, mjr., mirė Chicagoje 1959 m. gegužės 16 d.

9)   Daniūnas Jonas, kpt., mirė Brooklyne1958    m. rugsėjo 20 d.

10)    Dymša Leopoldas, kpt., mirė Stanford, Conn, 1959 m.

11) Juodolis Jurgis, ltn., mirė Chicagoje1959    m. kovo 7 d.

12)    Kubilius Juozas, sav.-kūr., mirė Argentinoje 1958 m. vasario 7 d.

13)    Kazlauskas Mikas, kpt., mirė Hudson— Amerikoje 1954 m. spalių 14 d.

14)    Luinys J., plk. ltn., mirė Chicagoje 1958 m. rugsėjo 18 d.

15)    Laučius Jonas, adm. mjr., mirė, Kaune 1959 m. vasario 18 d.

16)    Liepinaitis Jonas, sav.-kūr., mirė Chicagoje 1959 m. liepos 9 d.

17)    Navikėnas Juozas, kpt., mirė Kanadoje 1958 m.

18)    Nevinskas Vladas, mjr., mirė Argentinoje 1958 m. birželio 23 d.

19)    Padegimas Vincas, ltn., mirė Bradforde — Anglijoje 1958 m.

20)    Povilaitis Pranas, kpt., mirė Lietuvoje 1958 m.

21)    Purvys Pranas, ltn., mirė Lietuvoje 1958 m. rugsėjo 17 d.

22)    Rusteika Stepas, plk., nužudytas Červenėje 1940 m.

23)    Raivydas Stepas, v. psk. sav.-kūr., Vyčio Kr. Kav., mirė Brocktone 1957 m. rugpiūčio 29d.

24)    Stasiūnas Juozas, plk., mirė Chicagoje 1958 m. liepos 24 d.

25)    Steponavičius Vincas, sav.-kūr., aktorius, mirė Vilniuje 1958 m.

26)    Survyla Aleksas, ltn., mirė Chicagoje 1958 m. birželio 23 d.

27)    Ulpa Antanas, mjr., mirė Chicagoje 1959.

28)    Šarauskas Juozas, plk., nužudytas Červenėje 1940 m.

29)    Valkūnas Leonas, plk. ltn., mirė Anglijoje 1957 m. gruodžio 8 d.

30)    Valius Povilas, kpt., mirė Osnabriuke— Vokietijoje 1959 m. rugp. 2 d.

31)    Vitkus Vincas, ltn., mirė Chicagoje 1958 m. gruodžio 5 d.

32)    Žilinskas Jurgis, plk. ltn., mirė Waterbu-ry, Conn. 1937 m. kovo 15 d.

33)    Volodkevičius Jokūbas, mirė Maywood,Ill. 1959 m. liepos 28 d.

SurinkoPovilas Dirkis.