Kuprinės pabiros

NEPATINKA VIENODA STATYBA

Du naujieji ateiviai traukiniu važiuoja ir pro langus stebi Amerikos gamtovaizdį. Važiuoja pro vieną naujai pastatytą miestelį, kurio namai beveik vienodi.

—    Va, žiūrėk, Juozai, visi namai kaip vienas. Man būtų nuobodu čia gyventi, — pastebi Simas.

—    O man būtų visai neįmanoma čia gyventi, — atsako Juozas. — Pasigėręs ir per šimtą metų čia savo namų nesurasčiau. D. P.

KEIČIASI MANDAGUMO SUPRATIMAS

Seniau:Koks jis mandagus. Užleido senam žmogui vietą atsisėsti.

Šiandien:   Koks jis mandagus.

Užleido mano vaikui vieta atsisėsti.

K. S.

NEREIKĖJO GYDYTOJO

—    Kur mano akys buvo, kad už tokio asilo ištekėjau! — supykusi barasi žmona. — Ištikrųjų turėjau būti akla.

—    Džiaukis, žmonele, gavusi tokį vyrą, — ramina vyras. — Už manęs ištekėjusi ir be akių gydytojo pasveikai ir praregėjai. D. P.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIOJE

Senutė Veronika karštą vasaros dieną užėjo į vieną laidotuvių koplyčią savo mirusios pažįstamos aplankyti. Koplyčioje oras vėsinamas. Sukaitusiai Veronikai patiko. Kreipiasi į drauge atėjusią dukrą:

—    Dukryte, kaip čia gera, vėsu. Jeigu aš vasarą mirsiu, būtinai čia mane pašarvokite. Nereikes man prakaituoti.    K. S.

KAS KAM RŪPI

Tėvas, žiūrėdamas pro langą į smarkiai ir ilgai pilantį lietų, nusikeikė:

—    Jau, turbūt, dangus prakiuro, kad taip be perstojimo pila.

Tai išgirdęs jo mažasis Vytukas, pribėgęs prie tėvo, patarė:

—    Tėveli, tu užlopyk skylę danguje, kad angeliukai neiškristų.

D. P.