SOVIETŲ STRATEGIJA

A. RĖKLAITIS

Visa Sovietų politika ir strategija yra nukreipta į likusių laisvų kraštų pavergimą. Įkvėptas pasaulio užvaldymo idėja, Kremlius dabartiniais žygiais yra pasišovęs paimti savo kontrolėn Vidurio Rytus, ekonomiškai pasmaugti Europą, dominuoti Aziją, izoliuoti JAV.

Subversyvi penktos kolonos veikla laisvuose kraštuose ir vietiniai, arba mažieji karai pasaulinės reikšmės strateginėse vietose, yra raudonųjų politikų ir strategų veiksmingiausios priemonės, siekiant išplėsti savo įtaką visuose pasaulio žemynuose.

Vakarų atsakingi asmenys mano, kad Sovietų stiliaus III Pasaulinis karas vyksta jau dabar pavidale vietinių karų įvairiuose pasaulio kraštuose. Toki karai yra Kremliaus politikos ir strategijos išdava. Tokių karų pagalba komunizmas yra daug laimėjęs. Tiesioginiai Sovietai bijo į tokius karus įsivelti. Jų tikslas yra sudaryti tokias sąlygas, kad kiti kariautų, ir kovų rezultatais pasinaudoti. Tokių karų metu Kremlius visada stengiasi Sovietus vaizduoti JAV sąjungininkais, arba bent pajėgiais draugais.

Dabar vykstąs įvairiuose kraštuose Sovietų stiliaus III Pas. karas grąso laisvajam pasauliui mirtimi. Tūkstančiai laisvės kovotojų žūsta nuo Sovietų ginklų. Amerikos ir kitų laisvų kraštų kariai, Korėjos karo metu, buvo žudomi Sovietų gamybos ginklų. Rytų Europos laisvi kraštai buvo pavergti komunizmo diktatūron taip pat Sovietų ginklų pagalba. Laisvės kovotojų sukilimai prieš okupantus Lietuvoje, Rytų Vokietijoje, Lenkijoje ir, pastaruoju metu, Vengrijoje buvo žiauriausiu būdu numalšinti Sovietų ginklų.

DRĄSUS ŽYGIS Į DIDELĮ TIKSLĄ

Strategijos autoritetai pripažįsta, kad Sovietų sąmokslas prieš Vidurio Rytus yra drąsus žygis, kurio pasėkas šiandien dar negalima numatyti. Mat, Egiptui sutinkant, Sovietai pradėjo užimdinėti svarbias pozicijas toje srityje. Dabar jie siekia tas pozicijas išnaudoti, kad įvestų savo kontrolę. Jei Sovietam būtų leista čia įsitvirtinti, tai Vakarai būtų atkirsti nuo Vidurio Rytų, kurie amžių bėgyje ir dabar yra Europai gyvybiniai svarbūs tiek ekonominiu, tiek strateginiu atžvilgiu. Tuo atveju jėgų lygsvara tarp Rytų ir Vakarų pakryptų pirmųjų naudai ir tada Sovietų Sąjunga taptų stipriausia galybė pasauly.

Vidurio Rytų dabartinė padėtis vertinama šitaip:

1) Lemiamios varžytynės dėl Vidurio Rytų tarp komunizmo ir laisvojo pasaulio prasidėjo. Tuo tarpu ginkluotas susirėmimas užgęsintas, tik klausimas ar ilgam?

2)    Vakarų Europos Svarbiausias susisiekimo kelias

—    Suezo kanalas, liko pagrobtas Sovietų sąjungininko

—    Egipto. Tokiu būdu Europa tampa atkirsta ne tik nuo skysto kuro rezervų Vidurio Rytuose, bet ir netenka trumpiausio ir patogiausio kelio į Indijos ir Ramųjį Vandenynus. Didžiausieji ir turtingiausieji pasaulyje skysto kuro šaltiniai yra pavojuje.

3)    Trijų žemynų, Europos, Azijos ir Afrikos, kryžkelyje esančios JAV ir Britų oro bazės yra gresiamos pavojaus.

4)    Afrikos šiaurinis pakraštys, dengiantis Vakarų Europos pietini sparną, išslysta iš Europos kontrolės.

Sovietai buvo aprūpinę Egiptą moderniškais ginklais ir technišku personalu. Bet Britų-Prancūzų-Izraelitų pradėtu žygiu tie ginklai liko sunaikinti. Sovietai Įžūliai grąsino Vakarams pavartosią galingus ginklus “įsibrovėliams” iš Egipto išvaryti. Tam tikslui net savo “savanorių” siūlė.

Nors Egipte kariniai veiksmai sustabdyti, bet Vidurio Rytuose padėtis į gerąją pusę nepakrypo. Sovietai įsitvirtina Sirijoj ir vėl pilnu tempu ginkluoja Egiptą. Kaip į tai atsakys Vakarai — parodys ateitis.

Pradėtose žūtbūtinėse varžytynėse Vidurio Rytuose Sovietų tikslas yra: paimti savo kontrolėn šią pasaulinės svarbos erdvę, nuo kurios priklauso Vakarų Europos egzistencija ir kuri laikoma raktine pozicija į viso pasaulio dominavimą. Ar pavyks Sovietam ši tikslą pasiekti? Palauksim — pamatysim. Tačiau susirūpinti pagrindo yra. Mat, esame liudininkais liūdno fakto, kad iki šiol Kremlius, be tiesioginio Sovietų įsikišimo, be didesnių kliūčių, be Sovietų kareivio šūvio, savo įtaką sugebėjo išplėsti svarbiose strateginėse pasaulio vietose, kur šimtmečiais rusams nebuvo leista net nosies įkišti.

KELIAS Į PASAULIO UŽVALDYMĄ

Sovietai ne nuo šiandien svajoja apie pasaulio užvaldymą. Tam tikslui jie naudoja kitų sukurtas teorijas bei principus, pritaikydami juos laiko sąlygoms.

Geopolitikos mokslo tėvas Britas Sir Halford J. Mackinder, studijuodamas karus geografiniu požiūriu, sukurė tam tikras karų laimėjimo teorijas. Jo studijos 1919 m., surašytos vadovėlio pavidale, buvo strategų naudojamos planuojant pasaulio užvaldymą. Mackinder’io geopolitinės tezės, dabar Sovietų bandomos praktikoj, yra paprastos, būtent (žiūr. schemą):

1)    Kas valdo Rytų Europą, tas valdo ir Eurazijos Centrą (Eurazijos strateginė sritis, apsupta kalnais, dykumomis ir Arktikos vandenyno).

2)    Kas valdo Eurazijos Centrą, tas valdo “Pasaulio Salą” (Europos, Azijos ir Afrikos žemynai).

3)    Kas valdo “Pasaulio Salą”, tas įsakinėja pasauliui.

“Pasaulio Sala”, pagal Mackinder’io teigimą, geopolitiniu požiūriu yra tarpusavy sujungti vienetai, prie kurių glaudžiasi kiti mažesni “satelitai” — žemynai bei salos: Šiaurės Amerika, Pietų Amerika, Didžioji Britanija, Japonija, Australija ir pan. ši jo pažiūra nepasikeite ir aviacijos išsivystymo gadynėje. Jis tvirtina, kad oro jėgų išsivystymas negali iššaukti pagrindinio strateginių sąlygų pakitimo. Esą laiko bėgyje keičiasi tik pasaulio dominavimo siekiantieji partneriai ir priemonės, gi strateginiai ir geopolitiniai principai amžiams lieka tie patys.

EURAZIJOS CENTRAS — SOVIETŲ BAZĖ PASAULIUI PAVERGTI

Sovietai šiandien faktinai valdo Rytų Europą ir įsakinėja visam Eurazijos Centrui. Eurazijos Centras yra natūrali, milžiniška tvirtovė, prieš jūros ir amfibines jėgas, apsaugota Arktika, Mongolijos dykumų, Tibeto ir Himalajų kalnų. Prieš šią tvirtovę stovi JAV-bių ir jos sąjungininkų defenzyvinės jėgos.

Pagal Mackinder’io koncepciją, JAV, jei išsilaiko sąjungoje su Europos valstybėmis, kontroliuoja Šiaurės Atlanto vandenyną. Geopolitiniu ir strateginiu požiūriu Vakarų sąjungininkų pusėje yra šie trys natūralūs elementai:

1)    Prieštiltis — Prancūzija (dabar jau ir Ispanija).

2)    Vandens apsuptas aerodromas — Didžioji Britanija.

3)    Žmonių ir medžiagų rezervai — JAV ir Kanada.

Vidurio Rytai yra strateginiai vartai į Eurazijos

Centrą, šiuo metu Sovietai užsispyrė būtinai šiuos vartus paimti savo žinion. Be to, Vidurio Rytai yra laikomi trijų žemynų prieštilčiu. Jį kontroliuodami, Sovietai turėtų galimybę pribaigti smaugti Europą, Afriką ir Aziją. Prisimintina, kad tarp azijatų ir Vakarų vykstančiose amžių bėgyje kovose Vidurio Rytai būdavo ir dabar yra raktinė tų kovų pozicija. Jei Sovietai šią poziciją užimtų, Vakarų padėtis pasidarytų katastrofiška.

MIELI BROLIAI IR SESĖS

Žengiant į Naujuosius 1957 Metus, Lietuvos Kariuomenes Kūrėjų-Savanorių Centro Valdyba, nuoširdžiai sveikina sąjungos narius, kūrėjus-savanorius, buv. karius, ramovėnus, birutietes, šaulius, skautus, Tėvynėje su okupantu tebekovojaučius, Sibire vergijos pančiais surakintus, svetimšalių legijonuose tarnaujančius, darbo kuopose, ir visame plačiame pasaulyje išsklaidytus brolius ir seses lietuvius.

Šių laikų žmonijos gėdakomunizmas, nekaltų žmonių krauju pradeda paspringti. Musų Tėvynėje ir kitose Europos pavergtose tautose, per eilę metų, Kremliaus budelių brutaliai skiepytas komunizmo maras neprigijo, net priešingai, kėsinasi juos pačius sunaikinti. Ir tas netrukus tikrai įvyks. Esame tikri, kad neužilgo sulauksime džiaugsmingo laisvės ryto ir su jaunatviška energija ir pasiryžimu iš nelaisvės griuvėsių atstatysim laisvą demokratišką Nepriklausomą Lietuvą su Klaipėdos uostu ir sostine Vilniumi.

Centro Valdyba

Dr. K. Gudaitis    M. Klinka    J. Grybauskas

J. Liepinaitis    V. Rėkus    M. Klikna