Lietuvaitės juostų audėjėlės

Lietuvaitės juostų audėjėlės — V. O. Budninkienė Ir I. Veblaitienė — Lietuvių Parodoje, Elizabeth, N. J.

Nuotr. V. Maželio