KARIAI FILMOSE

A. Murphy savo “priešų vokiečių” tarpe, Yakimos, Wash, apylinkėse. Kairėje stovi Edvardas Šulaitis.

Filmos didvyris Audie Murphy su žmona Pamela ir sūnum Terry, filmavimo metu, Yakimoje.

Nuotraukos E. Šulaičio.

TĖVYNEI

Liūdi nusiminęs ąžuolas prie kelio,
Tiesdamas padangėn degančias šakas,
Kai po juo, tarytum po mirties šešėliu,
Lietuva parpuolus laužo sau rankas ...

Kur pradingo šiandien šviesus laisvės rytas,
Pilnas sidabrinių džiaugsmo spindulių?
Kas pravirkdė tylų Panemunės šilą?
Kas krauju aptaškė žiedus pakelių?

Šimtmečiais kovojo narsūs krašto vyrai,
Gynė tėvų žemę, jos žalius laukus.
Bet šiandien ją griauna, griauna atėjūnai,
Sibiran ištrėmę Lietuvos vaikus.

Lyg girdžiu, kaip rauda šiandien šaly kelio
Priešų iškankinta kryžių Lietuva . . .
Bet žinau dar kartą suliepsnos pašvaistė,
Ir brangi tėvynė vėl alsuos laisva ...

Ir suneš vėl vėjai, iš pasaulio plotų
Blaškomus benamius Lietuvos vaikus.
O pūslėtos rankos iš kančios lelijų
Vėl supins tėvynei laurų vainikus .. .

Romualdas Kisielius

 “TO HELL AND BACK” PASIRODYMO PROGA

Edvardas Šulaitis

Paskutinieji metai į rinką atnešė daug filmų, kuriuose vaizduojami kariai, kariuomenė, arba karas. Vieni iš jų, kaip “From Here to Eternity” susilaukė kritikų ir publikos gero įvertinimo, kiti liko mažiau pastebėti ir įvertinti.

Atrodo, jog žiūrovai nesenai praėjusių karų pavaizdavimus stebi su nemažu atidumu, kas filmų bendroves skatina duoti daugiau tokių paveikslų, patenkinti ių pageidavimus. Be minėto “From Here to Eternity”, kelių metų laikotarpy gimė šie su karių gyvenimu bendro turintieji filmai: “Take the High Ground”, “Cease Fire’”, “Battle Taxi,” “Battle Cry”, “Strategic Air Command” ir kt. Paskutinis iš jų yra “To Hell and Back’, kuris šioms eilutėms pasiekus skaitytojus, galimas daiktas, jau bus pasirodęs krašto kino ekranuose.

Kituose panašaus pobūdžio filmuose matydavome vaizduojamas karių grupes, arba kariuomenės vienetus bei dalinius; čia pastebėsime skirtumą, nes “To Hell and Back” filmas yra pašvęstas tik vieno žmogaus kariniams žygiams atžymėti. Be abejo, fone yra sutelkta ir daugiau jo bendro likimo draugų, bet jie tik paryškina ir pastiprina filmo idėją.

Tas žmogus apie kurį sukasi minėtas filmas yra II Pasaulinio Karo didvyris — Audie Murphy, šiuo metu Hollywoodo filmų aktorius. Jis pats ir vaidina savo išgyvenimus karo metu Europoje ir šiaurės Afrikoje, kurie yra paimti iš jo paties knygos pavadintos tokiu pat vardu: “To Hell and Back”.

Filmos gaminimo teises nupirko Universal—International filmų studija, kuri ir paskyrė su ja kontrakte esantį aktorių Audie Murphy, iki šiol daugiau pasireiškusį vakarietiškose filmose, atvaizduoti savo išgyvenimus karo frontuose, dar jo gerai atsimenamus iš netolimos praeities.

Patys pagrindiniai šio filmo gaminimo darbai buvo atlikti pereitų metų rugsėjo mėnesį Yakimos apylinkėse, Washingtono valstybėje. Be Universal—International studijos aktorių, dalyvavo ir grupė kareivių iš Fort Lewis karinės stovyklos, kurie dalyvavo įvairiose scenose. Vieni iš jų vaidino amerikiečių karius, kiti vokiečius ir anglus, šių talkininkų tarpe buvo ir Jūsų bendradarbis, todėl čia patiektos mintys yra iš asmeniškų išgyvenimų.

Keletas žodžių apie patį didvyrį Audie Murphy, daugiausia apdovanotą kareivį II Pasaulinio Karo metu. Jam čia teko tikrai sunkus vaidmuo, nes be vaidinimo tekdavo atlikti ir eilė kitokių darbų: patikrinti sprogmenų išdėstymą, uniformas, dialogus ir kt. Ir šitas malonios išvaizdos, visada besišypsantis aktorius turėdavo visur suspėti. Tarp scenų jam užtekdavo dar laiko ir pajuokauti, o savo kareivišku humoru jis tikrai būdavo nepralenkiamas.

Jess Hibss režisavo filmą, kuri apima kovas Italijoj, Sici’ijoi, Prancūzijoj, Vokietijoj, Šiaurės Afrikoj ir savo klasiškais karų vaizdais tikriausiai bus stipriausia nuo filmos “All Quiet on the Western Front” laikų.

Taip, reikėjo nemaža vargo ir prakaito išlieti be-gaminant šitą augštos vertės karinį filmą, kuriame ne iššaukiančios moterų linijos (kaip “Battle Cry”), bet purvini, išvargę ginklo vyrai su Audie Murphy priekyje, patrauks žiūrovų dėmesį.