Karinės žinios

NATO — ŠIAURĖS ATLANTO PAKTO ORGANIZACIJA

Nors nuo NATO Įkūrimo jau praėjo daugiau negu 4 metai ir jam išleista nemaža bilijonų dolerių, bet jis nėra stiprus ir vis negali pasivyti komunistų karinio pajėgumo. “Ženevos dvasia” neigiamai veikia į NATO narių vienybę.

NATO karinio štabo darbas daugiausia sukasi apie komunistų karinio pajėgumo žinių rinkimą ir neaiškų planavimą, kaip juos pasivyti.

NATO karinį pajėgumą lyginant su komunistiniu gaunasi 1 prieš 3 ar net prieš 4 rusų naudai.

Rusai dabar turi 175 divizijas, nors nevisas pilnas, bet gerai paruoštas, 20,000 lėktuvų, kurių dauguma sprausminiai ir apie 350 povandeninių laivų. Vokiečiai pradėdami II D. Karą turėjo tik 75 pov. laivus. Prie rusų pajėgų reikia pridėti satelitų apie 75—80 divizijų ir 2,500 lėktuvų.

Neaiškiai viliamasi, kad Vokietija atsiginkluos, apsirūpins moderniausiais ginklais, gal ir pavyks rusams prisilyginti po 3—4 metų

NATO štabas samprotauja, kad karo greitai nebus ir primygtinai įtikinėja, jog jis niekad nesvarsto puolimo atvejo. Tikslas esąs išlaikyti ilgą ir pastovią taiką. Jei rusai pultų, tada puolimą atmušti ir už pradėjimą atkeršinti.

Nors NATO štabo v-kas gen. Gruenther primena komunistų pareiškimą, jog kapitalizmas ir komunizmas negali sugyventi, vieną kartą turi įvykti lemiamas susikirtimas ir po jo liks tik vienas, bet “Ženevos dvasia” ir ruskio šypsena užliūliuoja vadovaujančius protus. Vieton ruoštis vieningai sutvarkyti “mešką” jos urve, ruošiamasi su ja eiti riešutauti. Tai NATO pajėgumui yra labai pragaištinga.

Jei užsienių reikalų ministerjų konferencija Ženevoje nueis pirmosios Ženevos konferencijos pėdomis, tai NATO laukia visai neaiški ateitis.

JUNGT. AMERIKOS V-BES

— Vapsvos išvaizdos lėktuvas yra didžiausias aviacijos laimėjimas po garso greičio pasiekimo. Toks lėktuvas sunaudodamas tiek pat degalų skrenda 25% greičiau už lėktuvą su įprastos formos liemeniu. Vapsvos išvaizdos liemuo leidžia patogiai nuslysti suspausto oro srovėms, kurios prie įprastinės išvaizdos liemenio veikia stabdančiai, lyg prie lėktuvo būtų prikabinti stabdantieji parašiutai.

Rusai tokios formos lėktuvo dar neturi.

— Didžiausias lėktuvnešis FORRESTAL (60,000 tonų) paskirtas į tarnybą. Jo ilgis — 1,036 pėdos, plotis — 252 p., aukštis nuo kylio iki stiebo viršaus — 187 p., denio plotas — 4 akrai; gali paimti apie 100 lėktuvų, kurie gali nusileisti ir 10.5° kampu su centro linija; turi 4 garinius lėktuvų išmetėjus, 4 lėktuvų keltuvus, naudoja 8 garo katilus, kurie išvysto 230,000 arklių jėgą, varomas 4 po 24 pėdas sraigtų; jo greitis iki 35 mazgų į val., pagrindinis vairas sveria 45 tonas; ginkluotas 8-iais radaru valdomais pabūklais. Nešamieji lėktuvai gali pakelti atominę bombą. Laivas turi specialius sandėlius atombombom. Forrestal kainavo $198,000,000.

Jis buvo užsakytas 1951 m. liepos mėn., metais vėliau nuleistas kylys ir pakrikštytas 1954 m., šiemet paskirtas aktyvion tarnybon, prie savo dalinio prisijungs tik kitų metų pavasarį.

Moderniški lėktuvnešiai sustiprinti įvairaus tipo povandeniniais laivais bei jūros lėktuvais gali būti sutelkti toli nuo apgyventų vietų ir iš ten kaip judri pajėga gali smogti į bet kurią jautrią priešo vietą.

Kartais tokia plaukiojanti pajėga gali pasilikti Amerikos vienintelė kontroliuojama karinė priemonė vykdyti atkeršinimo veiksmus priešui, kuris pirmas pradės karą. Pats tokio moderniško laivyno buvimas atgrąsina priešą pradėti karą.

Tos pat klasės lėktuvnešis SARRATOGA jau pakrikštytas: dar numatyta 4 pastatyti.

PRANCŪZIJA

Prancūzai turi daug rūpesčių ramindami arabų sukilimus Š. Afrikoj. Ten pasiųsta apie 350,000 kariuomenės. Teko pašaukti ir atsarginių, kurie pradėjo maištauti. Vienu atsitikimu 500 atsarginių atsisakė sėsti į sunkvežimius kelionei į Maroko. Kitu atsitikimu 400 aviatorių atsisakė pasikrauti traukinki, nes jis turėjo vykti Afrikon. Tik su policijos pagalba buvo atstatyta tvarka. Mažesnių atsitikimų buvo dar daugiau.

Prie tų maištų sukėlimo daug prisidėjo komunistai. Bendrai skaitoma, kad iš 100 karių vienas priklauso komunistų partijai ir 15 iš 100 kilę iš šeimų, kurios balsuoja už komunistus.

Kaltinimų tenka ir karininkams. Pav. Apygardos V-kas, generolas, maišto vietoje pasirodė tik jam pasibaigus. Kitam atsitikime atsarginių dalinio vadas atsarginiams leido pasivaišinti apylinkės kavinėse.

Bendrai prancūzai kariniais veiksmais Afrikoje yra nepatenkinti. Be to, daugelis atsarginių nepatenkinti jų šeimų aprūpinimu, kuris yra daug menkesnis, kaip amerikiečių.

Toki maištai sąjungininkų tarpe kelia susirūpinimo. Iškeliamas klausimas kiek galima pasitikėti prancūzų kariuomene, kuri turi sudaryti Europos gynimo nugarkaulį.

Amerikiečiai mano, jog tikros tarnybos karių moralė yra gera. O su atsarginiais prancūzai dažnai turi sunkumų. Atsarginiai noriai eina kautis, jei jie mato gyvą reikalą kautis ir į jį tiki.

JAPONIJA

Spalio 1 d. suėjo metai, kai Japonija vėl turi savo kariuomenę. Ta proga buvo atžymėta kariuomenės paradu Tokijoj; pražygiavo technikos, priešlėktuvinės artilerijos daliniai, 105 ir 155 mm patrankos, lengvi ir vidutiniai tankai.

Paradą priėmė ministeriš pirmininkas,    J. L.