LIETUVIAI KARIAI LAISVAJAME PASAULYJE

1954m. 1

BAIGĖ KARO LAIVYNO AKADEMIJĄ

Silvestras Mykolas Dulkė, Brooklyno, N. Y., gyventojas, 1945 m. stojo savanoriu į JAV karo laivyną ir jame ištarnavo daugiau kaip 3 metus. Pasižymėjęs tarnyboje, buvo pasiųstas į New Port, L. I. Ten išlaikęs konkursinius egzaminus buvo priimtas į Anapolis, Md., karo laivyno akademiją.

Šiemet birželio 4 d. baigė minėtą akademiją ir gavo karo laivyno aviacijos karininko laipsnį. S. M. Dulkė yra gimęs 1929 m. spalio 5 d. Brooklyne, N. Y. (“Darbininko” klišė).

Cpl. Gediminas Rajeckas iš Brooklyn, N. Y., tarnaująs JAV kariuomenėje, gavo JAV pilietybę.

•  Algirdas Krištolaitis, buvęs aktyvus jūros skautas pereitų metų lapkričio mėnesyje įstojo į Dėdės Samo karinę tarnybą. Dabar jis yra Camp Breckinridge, Kentucky.

Juozas Vaicikauskas, JAV kariuomenės buhalteris, iš Washingto-no vykdamas į stovyklas, pakeliui buvo sustojęs Chicagoj, susipažino su vyčiais ir dalyvavo Vyčių namo— salės karnavale. Gražiai lietuviškai kalba ir orientuojasi lietuviškuose reikaluose.

•    Lukšys Bruno iš Villerupto dabar atlieka savo karinę prievolę prancūzų kariuomenėje, Alžyre.

•    Leg. Rekštys buvo sunkiai sužeistas į galvą. To pasėkoje visiškai prarado regėjimą kairiąja akimi. Buvo gydomas ir operuojamas Paryžiuje. Dabar išvyko į Marselį.

•    Serg. Grinevičius yra pasirašęs sutartį pasilikti legione dar pora metų, bet tik Prancūzijos metropolyje.

•    Wit J. Bacauskas, Josephinos Bacauskas sūnus, pirmasis leitenantas marinų oro laivyne, tik ką užbaigė savo tarnybą Meksikos įlankoje.

•    Leonas Radžiūnas, kariuomenės aviacijos mechanikas, tarnaująs Japonijoje, buvo pargrįžęs mėnesiui atostogų pas tėvus Bostone, Mass. Jis anksčiau gyveno Chicagoj e ir dalyvavo “Dainavos” chore, o Bostone būdamas priklausė tautinių šokių grupei. Jam dar liko vieneri metai tarnauti.

•    Rimvydas Kaminskas, gyv. Los Angeles, Calif., adv. A. Kaminsko sūnus, grįžo iš Vokietijos, baigęs karinę tarnybą. Rimvydas jau spėjo įsijungti į L. Zaikienės tautinių šokių grupę kaip akordeonistas.


 

1954m. 2

BAL. BRAZDŽIONIS,

Chicago, ILL.

Tolimoje Australijos žemėje atsiskyrė iš šio pasaulio Pranas Ališauskas, sulaukęs 63 m. amžiaus. Velionis Lietuvoje gyveno Vilkaviškio apskr., ūkininkavo, buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris. Prieš dvejus metus atvyko į Sydnejų. Palaidotas Liverpoolio kapinėse liepos 31 d.

Šveicarijoj mirė dr. J. Augevičius, buvęs Lietuvos kariuomenės gydytojas, įgijęs pulkininko laipsnį.

Seniau gyvenančio lietuvio iš Sebastopol, Jenkins Township, Pa. sūnus Jonas Baranauskas II Pasauliniame kare žuvo kautynėse Italijoj. Tėvas J. A. Baranauskas mirė neseniai, išgyvenęs Amerikoj, Se~ bastopoly 51 m.

Lapkričio 21 d. Stoughtono kapinėse supiltas pirmas tremtinio kapas, mirusio Povilo Paškevičiaus. Kurį laiką velionis Lietuvoje tarnavo Kauno Lietūky, buvo gen. Plechavičiaus rinktinėje. Jis buvo gero būdo lietuvis, mylėjo savo kraštą, iškentėjo daug fronto išgyvenimų; nelaimingai žuvo Kanadoje, kai buvo nuvykęs aplankyti savo draugės. Esant tirštam rūkui, susidūrė trys mašinos ir vietoje užmušė.

LIETUVIAI KARIAIVAKARŲ VOKIETIJOJE

Lietuvių darbo kuopų istorija prasidėjo pasibaigus II Pasauliniam karui. Sąjungininkams Vokietijoj kiek apsitvarkius, į kariuomenės pagelbines kuopas buvo priimami jauni ir pajėgūs vyrai įvairiems darbams. Daugelis lietuvių stojo ir dirbo ranka rankon su JAV, Anglijos ir kitų kraštų kariais. O vėliau buvo organizuojamos darbo kuopos, kurios dirbo tik kariniams vienetams.

Šios darbo kuopos priklauso amerikiečių kariuomenės vadovybei. Bet tokios kuopos veikia ir anglų zonoje, kurios priklauso anglų kariuomenei. Amerikiečiai savo kuopoms turi ryšininkus, pav., lietuvių dalinių prie amerikiečių armijos ryšininku yra kpt. Venckus. Kuopos turi ir savo kapelionus. Vienas jų paminėtinas kun. Lubinas.

štai, Uhlbome, netoli Mainz upės, įsikūrė buvusios Bad Kreuznache lietuvių darbo kuopos dalinys. Kuopai vadovauja kpt. O. Bliuchinas ir ltn. J. Matulaitis. Tarp jų yra ir keliolika svetimų tautų karių, bet savo tarpe visi gražiai sugyvena, kiti net lietuvių kalbos išmoko. Kuopoj gaunama lietuviška spauda ir iš JAV. Kuopos vyrai yra solidarūs ir dažnai aukoja lietuviškiems reikalams. 40% vyrų yra vedę ir jų šeimos gyvena netoliese.

Kuopų vyrai sportuoja, mokosi, daro susirinkimus. Jiems aprūpinimas ir sąlygos geros. Jie sušelpia ir nelaimėje esančius, priklauso prie LB-nės, jungia lietuvius prie lietuvių. Schwetzintegene esanti 8591 lietuvių darbo kuopa įsteigė savo tarpe VLB skyrių, išrinko valdybą: J. Petkelis, A. Paliūnas, L. Rimkus.

V. Vokietijoj tarnauja JAV armijoje ir iš Amerikon nuvykusių karių. O Anglijoj tarnauja Jonas Maleiška, kuris, baigęs lakūnų mokyklą JAV, baigęs čia karinį apmokymą, dabar ilgesnį laiką dirbs Anglijoj. V. Vokietijoj tarnavo Jurgis Vodopalas (ilgesnį laiką Berlyno mieste), baigė karo tarnybą ir dabar gyvena Clevelande. Taip pat iš Clevelando lietuvis karys Vytautas Kamentavičius V. Vokietijoj ištarnavo 11 mėnesių, apvažinėjo veik visus Vakarų Europos kraštus, pamatė istorines vietas, šventoves, dabar jau sugrįžta į civilinį gyvenimą.

Į Chicagą grįžo Jonas Martinkus, kuris atliko V. Vokietijoje karinę tarnybą. Vedė Albiną Raulinaičiūtę. Weurburgo mieste 18 mėn. amerikiečių daliniuose tarnavo Jurgis Gramontas. Dar esąs V. Vokietijoj Ben. Stankevičius įgijo korporalo laipsnį. Algirdas Birutis, cpl. baigęs tarnybą ir sugrįžęs pas tėvus į Richmond Hill, N. Y., pradėjo studijuoti.

Dvejus metus ištarnavęs Amerikos lietuvis Chester Nedvaras, kuris, tarnaudamas kariuomenėj, dažnai sutikdavo ir lietuvių, bet kalbos nemokėjo ir negalėdavo su jais pasikalbėti. Jis labai gailisi, kad jo tėvai neišmokė savosios kalbos, bet dabar, grįžęs į Chicagą, bandys išmokti.

Karys Paulius yra pasižadėjęs tarnauti JAV armijoj 5 metus, ir dabar jau rengiasi įstoti į karo mokyklą.

KORĖJOS KARO VETERANAIIR TEN DAR ESANTIEJI

Zigmas Toliušisbuvo sužeistas prieš pat Korėjos karo paliaubas, gydėsi ligoninėje, pasveiko ir vėl grįžo į Korėją. Dabar jis ten eina sargybą prie karininkų štabo. Tik gegužės mėn. mano grįžti į namus, Chicagon, pas savo motutę. Jo tėvas Juozas Toliušis žuvo vokiečiams esant Lietuvoje.

Pfc. Vytautas P. Pečkaitis iš Worcester, Mass, atvyko į Korėją karinės tarnybos reikalais. Jis armijoje yra išbuvęs dvejus metus ir už pasižymėjimus karo lauke turi du medalius. Charles Sabonis, gyv. Uticoje, N. Y., buvo sužeistas Korėjos karo lauke, pagyvenęs dvi savaites namuose, vėl išvyko į ligoninę.

Cpl. Vytautas Alksninis, atlikęs karinę prievolę ir grįžęs iš Korėjos kur išbuvo 18 mėn., pradėjo studijas elektro inžinieriaus specialybėje New York City kolegijoje. Vytautas Kasavikas, saugojęs belaisvius Korėjoj, vėliau Japonijoj,dabar grįžta į JAV. Kristapas Encheris, aviacijos seržantas, buvo parvykęs atostogų iš Korėjos, o jo brolis Kazimieras iš Signal Corp išskrido tarnybos tęsti į Kaliforniją. Dar du broliai Encheriai Juozas ir Antanas yra II Pasaulinio karo veteranai. Encherių tėvai gyvena Chcagoje.

Vacys Momkus, ilgesnį laiką buvęs Korėjoj, buvo parvykęs į Chicagą 4 sav. atostogų. Karys Momkus yra ir Dainavos Ansamblio narys. E. Kybartas, išbuvęs dvejus metus Korėjoje, sugrįžo į atsargą, vedė Danutę Deksnytę, o dabar studijuoja. Leonas Biliūnas, Korėjos karo veteranas, sukūrė šeimos židinį Chicagoje su Jean Putrimas.

Vytautas Kasulaitisiš Clevelando, ištarnavęs 1 metus Korėjoj, gavo korporalo laipsnį, parvyko į namus su labai puikia gero elgesio bei garbės atestacija. Sgt. K. Eidėnas, ištarnavęs JAV armijoje du su puse metų, sugrįžo iš Tolimųjų Rytų pas tėvelius į East Chicago, Ind.

Mjr. Al. Lukasšiuo metu yra Japonijoje. Taip ir dar daugelis lietuvių vyrų maišosi tai po Korėją, Japoniją, V. Vokietiją ir kit.

Bronius Liogys, Cpl., Korėjos karo veteranas, fronte buvęs sužeistas, kurį laiką dirbęs latvių “Laiks” leidyklos spaustuvėje, pradėjo studijas N. Y. City College. B. L. beveik trejus metus buvo KARIO rinkėjas Vilniuje, “Šviesos” spaustuvėje, vokiečių okupacijos metu.

Algirdas Glažė, gyv. Los Angeles, Calif., buv. tremtinis, šiuo metu tarnauja JAV kariuomenėje. Algirdas buvo veiklus jaunuolis, geras krepšininkas, skautas ir tautinių šokių dalyvis.

Vytautas Tamulevičius, maj. Ant. Tamulevičiaus sūnus, iš Clevelando išvyko į Dėdės Samo kariuo menę karinės prievolės atlikti.

•    Viktoras Pieteris, atlikęs kariuomenės apmokymą, išvyko karo tarnybai į Vokietiją.

•    Remigijus Mėlinis, gyvenąs Ne-warke, N. J., atlieka karinę prievolę JAV kariuomenėje. Išėjęs MP apmokymą, dabar yra išvykęs toms pareigoms į Vokietiją.

•    Pvt. Vytautas Lukoševičius, baigęs apmokymą Fort Leonard Wood, Mo., išvykęs tolimesnei tarnybai į Austriją.

•    K. Krinickui ir K. Simonavičiuineseniai Brooklyno Angelų Karalienės parapijos salėje ateitininkai suruošė išvykimo į kariuomenę proga išleistuves. Į išleistuves trumpam buvo atvykę Kun. A. Račkauskas ir Kun. V. Dabušis ir pasakė atsisveikinimo kalbas, linkėdami nenutolti nuo ateitininkiškų principų ir išlikti gerais lietuviais.


1954m. 4

Parengė BAL. BRAZDŽIONIS, Chicago, ILL.

Dr. J. Kalpokas, tarnaująs Amerikos kariuomenėje leitenantu, apie 11 mėn. praleidęs Korėjos fronte, tikisi greit būti perkeltas į Japoniją. Šiuo metu jis yra vieno dispanserio viršininku.

Henrikas Laucius, Brighton Park kolonijos gyventojas, neseniai grįžo iš JAV kariuomenės, 2 metus tarnavęs jūrininku, įstojo į Illinois universitetą chemiją studijuoti.

Grįžo veteranai. Scrantono naujų ateivių lietuvių kolonija turi keletą jaunų vyrų, kurie atliko karo prievolę. Kiek seniau grįžo Antanas Meškauskas, kauniškis Alfredas Serdiukovas-Svensonas, tarnavęs trejus metus savanoriu, ir žemaitis Pranas Šimkus. Visi 3 sayo tarnybos dalį praleido Vokietijoje.

Vytautas P. VygantasKarininkų žmonų klube, Urbana, Ill., skaitė paskaitą apie Lietuvą. Taip pat Illinois universiteto ekonomijos fakulteto seminare kalbėjo tuo pačiu klausimu.

Fabijonas Gediminas Daužvardis,

aviacijos leitenantas, buvo parskridęs į Chicagą iš Okinavos aplankyti savo tėvų. Skrisdamas iš tos salos į EI Pažo, Texas, jis ir greitumo rekordą sumušė. Paviešėjęs keletą dienų Chicagoj, vėl išskrido į Okinavą.

Julius Juodelė,buvęs Korėjos karo veteranas, dabartiniu metu studijuoja mechaniką Illinois universitete, Urbanoje.

Vilimas Pivariūnas, tarnaująs JAV kariuomenėj Vokietijoj, atostogas praleido lankydamas Romą.

Cpl. Edvardas Rudis grįžo į Bridgeporto koloniją iš karinės tarnybos, kurią per 2 metus atliko Vokietijoje.

Leonas Radžiūnas, kariuomenes aviacijos mechanikas, tarnauja Japonijoje. Buvo grįžęs mėnesiui atostogų pas tėvus Bostone, Mass. Jam liko dar vieneri metai tarnauti.

Karys Albertas Vilimassugrįžo iš Korėjos ir praleido porą savaičių pas savo motiną. Anksčiau jis aktyviai dalyvaudavo jaunimo veikloje, “Ateities” šokėjų būrelyje.

Edvardas J. Vaišvila,sulaukęs 18 metų, įstojo į laivyną.

Ats. plk. Petras Jurgaitis,Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis, gyv. Cleveland, Ohio, įstojo į Lietuvių 16 gimnazijos nuolatinių rėmėjų eiles ir sumokėdamas iš karto 20 dol. pareiškė, kad jis mielai rems Vasario 16 gimnaziją, kol jis bus gyvas ir sveikas.

Sgt. Vincas Baziliauskas,sėkmingai atlikęs JAV armijoje karinę tarnybą, grįžo namo su garbingu atleidimo ženklu. Vincas yra žymus sportininkas, futbolo žaidėjas.

Juozas Dubickastik ką grįžęs iš kariuomenės Vokietijoj, jau New Yorke išlaikė muzikos ir kalbų akademijoj stojaimuosius egzaminus ir pradeda studijas.

Dr. J. Mikužis, buvęs gusarų pulko gydytojas, Vokietijoje direktoriavęs britų administruojamoje ligoninėje, Adelaidėje iš naujo baigė medicinos fakultetą. Tai pirmas gydytojas, įsigijęs teises ir išėjęs dar kartą me -dicinos mokslus Australijoje.

Vyt. Valaitisatitarnavo JAV armijoj. Darbą gauna The New York Central System geležinkelių kompanijoj, kur jis dirbo anksčiau.

Liudas Grinius,mirusiojo Dr. Kazio Griniaus sūnus, pašauktas į kariuomenę.

Cpl. Jonas Kuinys, tarnaująs Amerikos kariuomenėje Korėjoje, iš trečios pėstininkų divizijos perėjo į inžinerijos batalioną. Jonas į Korėją atvyko praeitųjų metų birželio mėn. ir dalyvavo paskutiniuose didžiuosiuose mūšiuose. Apie jį buvo rašyta Chicagos amerikiečių spaudoje.

Kpt. Jonas Jasulaitis,USAF, šiuo metu yra Bolling Air Force bazėje, Washington, D. C., kur vadovauja aviacijos orkestrui.

Rimvydas J. Repšysįstojo į JAV marinus. Išvyksta apmokymui įSan Diego, Calif. Prieš tai lankė Illinois universitetą, kur vėl tęs studijas, atlikęs karinę tarnybą.

Gediminas Alinskas, vienerius metus išbuvęs Korėjoje, prieš porą mėnesių baigęs Dėdės Samo kariuomenėje karinę tarnybą, pradėjo studijuoti chemiją New Yorke. Gediminas šiomis dienomis gavo JAV pilietybę.

Vytautas Untulis,gyv. Niagara Falls, N. Y., išvyko į Jungtinių A-merikos Valstybių kariuomenę.

Ramūnas Bužėnas, tarnavęs JAV kariuomenėje Vokietijoje beveik dvejus metus, atlikęs karinę prievolę, grįžo namo į Chicagą pas savo motiną.

Vytautas Tamulevičius, baigęs karinį apmokymą, buvo parvykęs a-tostogų pas savo tėvus Clevelande. Tolimesnei karo tarnybai yra išvykęs į Korėją.

Apdovanotas lietuvis karys. Praėjusiais metais Prancūzijos vyriausybė apdovanojo Garbės legiono ordinu lietuvį J. Dulinską, dalyvavusį Prancūzijos išlaisvinimo kare 1944—45 m. svetimšalių legijone. Tai pirmas lietuvis karys, gavęs šitokį augštą karinį ordiną. Jis yra netekęs dešinės rankos, bet dirba ir yra sukūręs šeimą.

Gaudešius Jonasneseniai išvyko į prancūzų kariuomenę. Jis dabar yra Salambo (Tunizijoje).

Iš kariuomenės grįžoir New Yorke pradėjo studijuoti A. Bobelis, T. Jasaitis, Kulpavičius, A. Ošlapas ir Prekeris.

J. Baltramonasgrįžo iš Korėjos ir ir toliau tęsia karinę tarnybą Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Pr. Matulisgrįžo iš Korėjos ir apsigyveno pas savo krikšto tėvą P. Lapėnį.

Juozas C. Žemaitis, iš Worcesterio, Mass., gavo II leitenanto laipsnį ir lakūno leidimą. Jis paskirtas dirbti Randolph oro pajėgų bazėje, Texas valstybėje.

Leonas Oksas, 2-ro karo veteranas, ilgą laiką išbuvęs sanatorijoje Colorado valstybėje, grįžo Chicagon visai pasveikęs.

Viktoras Kubilius, buv. Lietuvos kariuomenės karininkas, Northeastern universitete baigė technikos mokslus ir gavo asst, engineer laipsnį su pagyrimu.

Plk. Andrius Senatorskis, gyvenąs Naujoje Zelandijoje, rengiasi su žmona persikelti į Kanadą pas dukterį ir žentą inžinierių.

Dr. K. Ambrozaitis, kaip gydytojas, pašauktas į Amerikos kariuomenę, išvyko į Texas. Jis dirbo Memorial Center ligoninėje, specializavosi rentgenologijos (X-ray) skyriuje. Kariuomenėje tarnaus kaip rentgenologas.

Juozas Ceilius,buvęs sanitarijos pusk. 9 L. K. Vytenio pulke ir Vokietijoje tarnavęs Amerikos pagalbinėje sargybų dalyje yra atvykęs į Ameriką ir dabar gyvena Brooklyne, N. Y.

Lietuvos Laisvės Kovų Invalidų Draugijos ženklas


1954 m. 5

Karys Edvardas Šulaitis, rudenį išvykęs i JAV armiją rašo, kad mums tektų susirūpinti glaudesnio ryšio palaikymu tarp kariuomenėje tarnaujančių karių, šiuo klausimu yra rašęs “Drauge”. Jis dabar gyvena Fort Lewis karių stovykloj ir ten užmezgė su lietuviais draugystę.

V. Vokietijoj, kpt. Apyrubio vadovaujamame daliny, kariai išsirašo įvairios lietuviškos spaudos. R. Radveikis eina per kuopas ir ragina įsirašyti spaudos.

Japonijoj ar Korėjoj esą kariai taip pat išsiilgsta lietuviško spausdinto žodžio. Kariai stengiasi propaguoti Lietuvos vardą ir jos nelaimę karių tarpe, skaito paskaitas, siunčia karo vadams įvairią medžiagą jų kalboje.

Lietuviai vyčiai kariai prašo, kad jiems atsiųstų spaudos. Jų tarnauja visur, štai, V. Vokietijoj tarnauja corp. Al. Širvinskas, Brighton Park lietuvių kolonijos Širvins-kienės sūnus, priklausęs prie 36 vyčių kuopos.

Cpl. Al. Širvinskas

Ed. Strazdas, dabar esąs karinėj tarnyboj Afrikoj, neseniai buvo pakeltas į leitenanto laipsnį.

Fort Lewis karių stovykloj yra lietuviai kariai Česnauskas iš Chicagos ir Odinas iš Omahos. Jie laikinai apsistojo, keliaudami į Okinawa. Dar yra karys Dumčius iš Cicero, Brazaitis iš Detroito, Krinickas iš New Yorko, dar atvyks iš Chicagos Kęstutis Butkus, kuris yra paskirtas į Tolimuosius Rytus.

Prancūzijoj apdovanotas lietuvis karys J. Dulinskas. Vyriausybė jį apdovanojo Garbės Legiono ordinu už pasižymėjimą svetimšalių legijone 1944—45 m. Tai pirmas lietuvis karys, gavęs šį aukštą karinį ordiną. Jis yra netekęs dešinės rankos, bet dirba ir yra sukūręs šeimą.

Ltn. E. J. Brazauskas, kilęs iš Edwardsille, sugrįžo į civilinį gyvenimą. Jis yra baigęs U. S. Merchant Marine akademiją ir tarnavo įvairiose pasaulio dalyse.

Leg. Vyt. Ričkauskas su draugu

PIRMASIS PULKE

Zigmas Keblaitis atitarnavo Argentinos kariuomenę š. m. balandžio mėn. ir buvo apdovanotas aukso medaliu “Pro Patria” už pavyzdingą karinę tarnybą. Minimą medalį kasmet gauna tik vienas kareivis iš viso pulko.

Korėjos karo veteranai.Chicago-je, Lietuvių auditorijoje neseniai i vyko lietuvių tremtinių Korėjos karo veteranų susirinkimas. Dalyvavo apie 50 asmenų. Veteranai nutarė susiorganizuoti, tačiau nesteigti naujos organizacijos. Įsijungti į Dariaus-Girėno arba Don Varno postus. Išrinkta laikinoji valdyba: A. Kerelis (pirmininkas), A. Vaitaitis, Z. Miliūnas, V. Momkus ir L. Monkus. šiai valdybai pavesta išstudijuoti sąlygas, prie kurio aukščiau minimų postų būtų geriausia prisijungti. Sekančiame susirinkime apie tai bus pranešta. Spėjama, kad Chicagos apylinkėje gali būti apie 200 lietuvių tremtinių Korėjos karo veteranų.

 


1954m. 6

Parengė

BALYS BRAZDŽIONIS

Kazys-Algis Grigaliūnas, Chicagoje išvyko atlikti karinę prievolę. Paskirtas į jūrų pėstininkus—marinus. Apmokymui išskrido į San Diego, Califomijoje. Jo mamytė surengė šaunias išleistuves. Jo tėvelis 1941 m. žiauriai bolševikų Iškankintas, dėl nesveikatos tebėra vakarų Vokietijoje.

Jonas Poška,dr. Jono ir Albinos Poškų sūnus, pranešė tėvams, kad šiomis dienomis paaugštintas iš Pfc į Corporal laipsnį ir perkeltas iš Hanau į Frankfurtą, Vokietijoje.

Jonas 4 metus lankė Northwestern unversitetą ir gavo Bachelor of Science laipsnį. Prieš išeidamas kariuomenėn, buvo pradėjęs lankyti Indiana universitetą Master of Science laipsnio gavimui.

Horacio Čopisatlieka karinės tarnybos prievolę Cam po de Mayo, Argentinoje.

Ant. Andriuškevičius, Avellanedos sunkaus svorio kilnojimo nugalėtojas, dabartiniu metu atlieka karinės tarnybos prievolę Argentinos kariuomenėje.

Buvęs Lietuvos gusarų pulko gydytojas Dr. J. Mikuižis, po pusketvirtų metų studijų baigė medicinos fakultetą Sydney universitete ir gavo teisę verstis gydytojo praktika. Tai pirmutinis lietuvis gydytojas Australijoje, įsigijęs taip sunkiai duodamas teises savo profesijoje.

Kazimierai Sližysyra išvykęs į Kanados kariuomenę ir tarnauja parašiutininkų grupėje London, Ontario.

Juozas Urbonas,neseniai atsitarnavęs Argentinos kariuomenėje, turintis šepečių ir teptukų dirbtuvę, sukūrė šeimos židinį su lietuvaite Elvira Iršiūte.

Albertas Iršiusiš Florida, ir Kaufmanas iš Santa Fė atlikdami karinės tarnybos prievolę, tarnauja Argentinos karo laivyne.

Jonas Kazlauska, inžinerijos fakulteto studentas, atlieka karinės tarnybos prievolę Argentinos kariuomenėje, Campo de Mayo. Jo tėvai turi kavinę ir barą Aldo Bonzi stotyje.

Jonas Kuinysjau antri metai savo karinę tarnybą tęsia Korėjoje. Būdamas inžiner. dalinyje, padeda korėjiečiams atstatyti komunistų sugriautą kraštą, šį rudenį tikisi grįžti į Chicagą.

Buvusio Lietuvos prezidento sūnus Liūtas Grinius, įstojęs į JAV kariuomenę, išvyko į Fort Leonad-wood, Mo.

J. Liubinskas, jr. savanoriu tarnauja JAV kariuomenėje. Ilgą laiką išbuvo Okinavoj, kur studijavo radaro techniką, siunčiamas į Scott Ill. stovyklą, kur numatomas radaro instruktorium.

Lt. Jonas Šimutis, “Draugo” redaktoriaus sūnus, tarnauja JAV karo aviacijoj lakūnu. Antrojo Pasaulinio karo metu jis, kaip lakūnas, dalyvavo Pacifiko karo fronte.

E. Vito Gerulis, kuris neseniai didžiulėje JAV karo laivo eksplozijoje smarkiai nukentėjo, šiuo metu sėkmingai gydo žaizdas Newport, Rock Island, ligoninėje. Gerulis Amerikos laivyne tarnauja jau antrus metus. Sprogimo metu jis buvo parblokštas ant kabinos grindų. Nukentėjo rankos, veidas ir viršutinė kūno dalis, kuri nebuvo pridengta.

Majoras Antanas M. Švedas, vyriausias kapelionas prie Sampson Air Force Base, Geneva, N. Y., kariuomenės įsakymu perkeliamas į Alaskan Air Command, Elmendorf Air Force Base, Alaska. Kapelionas švedas yra Tėvų Marijonų kongregacijos narys.

Benediktas Stankus, trejus metus atitarnavo savanoriu Amerikos kariuomenėje ir pradžioje šių metų gavo Amerikos pilietybę. Jo žmona atvyko iš Europos gegužės mėn.

Dr. J. Kalpokas, JAV kariuomenės leitenantas, iš Korėjos perkeltas Japonijon, kaip dispensaro viršininkas.

Robertas Ramoška, išvyko į Washington, D. C., kur stos į karo mokyklą.

Kazys Gabrusevičius, į Ameriką atvykęs prieš 4 metus, gegužės 27 d. išvyko į kariuomenę.

Leg. Rekštysbuvo sunkiai sužeistas į galvą. Dėlto visiškai prarado regėjimą kairiąja akimi. Buvo gydomas ir operuojamas Paryžiuje. Išvyko į Marselį.

Bruno Lukšys, iš Villerupto, atlieka karinę prievolę prancūzų kariuomenėje Alžyre.

Grinevičiuspasirašė sutartį pasilikti legione dar porą metų, bet tik Prancūzijoje.

Edvardas Škopas, gyv. Chicagoj, sėkmingai tęsia karinę tarnybą JAV kariuomenėje. Tarnybą atlieka kariuomenės bazių apsaugoje Anglijoje. Kaip ir daugelis lietuvių, pasižymi sumanumu ir drausmingumu, už tai paaugštintas.

Omar J. Bendikas, kurio tėvai gyvena Chicagoje, gavo JAV pilietybę pietinėje Korėjoje, kur jis šiuo metu tarnauja kariuomenėje. Jis yra neseniai atvažiavęs į šį kraštą, Lietuvą palikęs 1944 m. Prieš kariuomenę jis lankė Washington universitetą St. Louis.

Chicagietis Robertas Kraujalis baigė West Point karinę akademiją.

Pvt. Harry S. Trimakas, pradėjo 8 savaičių apmokymą priešlėktuvinėje dalyje, pagrindinio apmokymo centre Ft. Biss, Texas.

Pfc. Algirdas Kepalas, Lietuvos kariuomenės ltn. Kazio Kepalo sūnus, 3 metus ištarnavo JAV kariuomenėje Vokietijoj. Paskutiniu metu grįžo į Ameriką ir paleidžiamas į atsargą.

KAZYS BRAZAUSKAS, vienas iš veikliųjų sportininkų Nev/ Yorke, at-žymėjo 30 m. sportinio darbo sukaktį.


1954m. 7

Parengė BAL. BRAZDŽIONIS

Plk. A. Stapulionispo sėkmingos operacijos grįžo iš ligoninės ir baigia sveikti savo namuose.

Edvardas C. Tipshusbaigė JAV jūrų laivyno akademiją Annapoly, Md„ gaudamas mokslo bakalauro ir antrojo leitenanto laipsnį, USMC. Prieš stodamas akademijon, jis tarnavo JV marinų dalinyje. 1947 m. jis baigė Steinmetz vidurinę mokyklą.

Vytautas Germanas, gyv. St. Charles, III., liepos 21 d. išėjo į kariuomenę. Jis tudijavo architektūrą Illinois, Urbana, universitete, buvo veiklus krepšininkas.

Bostonietis Vytis Edmundas Rudis įstojo į Amerikos kariuomenės aviaciją.

Algis VedeckasRomoje.

Prieš keletą metų sėkmingai studijavęs Chicagos ir Urbanos universitetuose, o dabar atliekąs Vokietijoje karinę tarnybą, aplankė Romą.

Pfc. Rimas Keliuotistarnauia Heavy Mortor Co., 19 Regt. 24 Inf. Regt., Korėjoje. Neseniai jis turėjo 7 dienų atostogas, kurias praleido Hakata mieste, Japonijoje. Jis ar-mijon įstojo 1953 m. gegužės mėn. ir pradini apmokymą atliko Fort Ord stovykloje, Californijoje.

Pvt. Juozas Janickasšiuo metu yra parvykęs pas savo namiškius į Cicero. Jis užbaigė 8 savaičių pradinį apmokymą Fort Leonard wood, Mo. Po dviejų savaičių atostogų jis vyks į Fort Jacson, kur turės tolimesnį apmokymą.

Jūrininkas leitenantas FRANCIS PETRAUSKAS, būdamas ats. karininkas, birželio mėnesį atliko dviejų savaičių apmokymą US Navai Training Centre, Great Lakes vietovėje.

Modestas Jakaitis, tarnaująs JAV oro pajėgose, yra grįžęs pas tėvus į Chicagą atostogų. Paskutinius metus jis praleido tolimoje šiaurėje, Grenlandijos saloje. Už dviejų mėnesių baigs savo 4 metų tarnybą ir tada yra numatęs pradėti studijas. Jakaitis yra geras stalo tenisininkas, kelis kartus laimėjęs savos bazės meisterio vardą.

Philadelphijoje gyvenąs, lietuvis rašytojas Kostas Ostrauskas stojo atlikti dviejų metų karinę prievolę, šiomis dienomis jis užbaigė vietos universitete studijas.

K. Ostrausko scenos veikalas “Kanarėlė” Kultūros Fondo konkurso sprendėjų buvo pripažintas ypatingai išskirtinu, o pastaruoju metu jaunas dramaturgas buvo jau pradėjęs rašyti naują dramą.

Gavo leitenanto laipsnį. R. D. IVAŠKABostono koleg. baigė rezervo karininkų kursą, įgydamas antrojo artilerijos leitenanto laipsnį.

Generolas Teodoras Daukantas,

buvęs krašto apsaugos ministeris, jūrininkystės inspektorius ir Lietuvos atstovas Argentinoje, rašo savo atsiminimus. Tam darbui skirdamas visą nuliekamą laiką, tikisi šiais metais baigti. Šių metų rugsėjo 8 d. jam sueina 70 metų amžiaus.

Gen. Adamkavičiuspo sunkios operacijos gydosi ligoninėje. Jo sveikata rimtame pavojuje. Pastaruoju metu jis buvo apsigyvenęs pas Jurkėnus, Worcesteryje.

Mindaugas Tomkusbolševikmetytyje žuvusio majoro Tomkaus sūnus, grįžo iš Korėjos seržanto laipsniu. Už pasižymėjimą Korėjos kare jis yra apdovanotas garbės ženklais.

Juozas Ignatavičiussu 45 pėst. divizija grįžo į Ameriką iš Korėjos Jis praleido Korėjoj porą metų, tarnaudamas karo lauko ligoninėje.

Tenoras Vytautas Gruzdys, savo laiku nemažai dainavęs Chicago!, jau antri metai važinėja po Ameriką, sukontraktuotas New Yorko teatrinių agentūrų, šiomis dienomis V. Gruzdys buvo kelioms dienoms sustojęs Chicagoje, kur vykdomos naujam maršrutui repeticijos.

Jis yra atitarnavęs Dėdės Samo kariuomenėje ir žada ateityje verstis dainavimu.

Povilas Gabaliauskas,adv. Gaba-liausko sūnus, šiuo metu gydosi ligoninėje. Jis yra JAV karinėje tarnyboje.

Algimantas Kazakevičius, tarnaująs McChord aviacijos bazėje Washingtono valstybėje, neseniai buvo pakeltas į seržanto laipsnį. Jis yra radaro specialistas, kurį laiką tarnavęs Aliaskoje. Be to jis yra ir gabus akordeonistas, dalyvaująs kareivių programose Seattle, Wash., televizijoje.

Pvt. Kęstutis Krinickas,tarnavęs 209 lauko artilerijos batalijone, 44 div. Fort Lewis., liepos mėn. 17 d. išvyko Korėion. Krinickas yra pasižymėjęs sporte ir Fort Lewis stalo teniso stovyklos turnyre turėjo išsikovojęs II vietą.

PATEKO Į NELAISVĘ

Dien-Bien-Phukritus nelaisvėn patekusių legionierių tarpe yra trys lietuviai: korpor. Edvardas Vidikauskas ir eil. St. Petkevičius ir Jonas Garolis. Spėjama, kad ir žuvusių tarpe yra lietuvių.

 

Dabar esą JAV karo tarnyboje yra: A. Jankauskas aviacijoj Japonijoje, karys A. Janiūnas Vokietijoj, majoras A. Mažutaitis tarnauja aviacijoj Kalifornijoj. Jis turi padaręs sutartį 16 metų. Jūreiviai F. Dargis ir J. Brazdžiūnas tarnauja Ramiojo vandenyno bazėse.

Stos į Amerikos laivyną, Pranas X Kneižys, šį pavasarį baigęs Bostono kolegiją, ruošiasi stoti į Amerikos laivyną.

Mykolas KasinskasAnsonia, Conn., čia gimęs baigė gimnaziją ir išvyksta į kariuomenę.

Kazimieras Grigaliūnasišvyko į JAV kariuomenę (jūrų pėstininkus).


1954m. 8

PATRIOTAS PARAŠIUTININKAS

Ne vienas lietuvis jau atsitarnavo Amerikos kariuomenes įvairiose dalyse. Yra ir dalyvavusių Korėjos kare. Kasmet tokių Lietuvos vyrų, einančių karinę tarnybą, yra daugiau ir daugiau. Yra malonu girdėti ir skaityti apie juos gerai atliekančius tarnybą, gaunančius laipsnius ir medalius. Bet dar maloniau kai jų tarpe atsiranda vyrų, kurie dėdės Samo kariuomenėje būdami nepamiršta savo naikinamos Tėvynės Lietuvos.

Raimundas Mišauskas, atlikęs 4 metų tarnybą parašiutininkų dalyje, pakeltas į seržanto laipsnį, paleistas atsargon išvyko pas savo tėvus tęsti civilinio gyvenimo. Seržantas R. Mišauskas tarnavo specialiame parašiutininkų dalinyje, orinės pagalbos eskadrilėje. Gelbėdami nelaimėn patekusius, ar nukritusius lėktuvus, tie vyrai bet kuriuo metu ir bet kurioj vietoj, savo gyvybėmis rizikuodami, šoka su parašiutais nelaimės vieton.

Serž. Mišauskas laiko paskaitą

 

Serž. Mišauskas krenta...

Nežiūrėdamas savo sunkių ir atsakingų pareigų mūsų seržantas rasdavo laiko informuoti amerikiečius apie komunizmo pavojų ir jo padarytą žalą Lietuvai ir Europai: “Per 4 metus laikiau virš 150 paskaitų, dabar grįžtu į civilį gyvenimą. Duok Dieve, kad jaunuoliai kariuomenėje testų mano darbą. Tėviškei ne žodžių, ne partinių piautynių reikia. Darbo, tik darbo.

Ne praeitimi gyventi, o dėl ateities kovoti...” sako jo laiškas Redakcijai.

Jo prieškomunistines paskaitas paminėjo eilė amerikiečių laikraščių, karinių ir kitų. Iš savo vadovybės, “Headquarters March Air Force Base California” jis yra gavęs keletą padėkos laiškų, kurie iškelia seržanto darbo svarbą amerikiečiams, o tuo pačiu ir Lietuvai.Parengė BAL. BRAZDŽIONIS

 

—    Raimundas Mišauskas, judrusis parašiutininkas, seržantas, baigęs 4 metų karinę tarnybą JAV, apsigyvenimui vyks į Philadelphiją, kur gyvena jo tėveliai. Ten mano aktyviai įsijungti skautų veiklon. įdomūs yra jo pasakojimai iš parašiutininkų gyvenimo. Būdamas karinėje tarnyboje, jis dažnai kalbėdavo apie Lietuvą ir mūsų tautos tragediją įvairiems amerikiečių daliniams ir klubams.

—    Antanas Grina, kurio tėveliai gyvena Chicagoje, šiuo metu atlieka karinę prievolę JAV kariuomenėje ir dabar gyvena Paryžiuje, Prancūzijoje. Jis visą laiką buvo aktyvus sportininkas Chicagoje, sportu domisi ir Paryžiuje. Taip pat, kaipo turįs gerą bosą, dainavo Chicagos Lietuvių Vyrų chore ir tebėra jo pasyvus narys.

Kun. Jonas Žuromskis buvo išvykęs dviejų savaičių manevrams į kariuomenės stovyklą Drumm Camp N. Y. Kun. Jonas Žuromskis tarnauja National Guard ir turi kapitono laipsnį.

—    Dr. Labanauskas, kitados gyvenęs Hanau lietuvių stovykloje, dabar Vokietijoje tarnauja JAV kariuomenėje pulko gydytoju.

—    Algirdas Ostrauskas, Maryland universiteto inžinerijos studentas, jau grįžo pas tėvus į Chicagą iš Maxwell Air Force bazės, Montgomery, Alabama. Ten jis praleido mėnesį laiko, kaip Air Force Reserve Officers’ Training Corp kadetas aviacijos karininkų paruošimui skirtoj vasaros stovykloj. Algirdas Ostrauskas buvo atžymėtas ypatingu pažymėjimu už jo skraidymą naujais jet (sprausminiais) lėktuvais ir medaliu už pasižymėjimą sporte.

—    Dr. Tupčiauskas,prieš keletą savaičių iš Jolieto persikėlė į Chicagą

Jis gimė Kybartuose 1906 m., baigė gimnaziją Vilkaviškyje 1925 m. Baigęs klausyti medicinos kursą Kaune ir atlikęs vienerių metų praktiką ligoninėse, 1932 m. išlaikė valstybinius egzaminus su pažymiu “cum laude”.

Kaipo krašto apsaugos stipendininkas buvo paskirtas dirbti į dr. Jono Basanavičiaus Karo ligoninės chirurgijos skyrių, kuriam vadovavo a. a. J. Žemgulys. 1933 m. buvo pasiųstas Italijon, kur Romoje penketą mėnesių dirbo prie Romos karo ligoninių ir medicinos Aeronautikos Instituto. 1934 m. pradžioje iš Romos išvyko Paryžiun, kur trejetą mėnesių dirbo medicinos aeronavigacijos centre bei Val-De-Grace karo ligoninėje. Grįžęs Lietuvon parašė keletą straipsnių iš aero-medicinos srities “žinyne” ir “Lietuvos Sparnuose”. Dirbdamas karo aviacijoj neužilgo buvo paskirtas eiti aviacijos vyr. gydytojo pareigas, kurias eidamas dirbo ir savo kabinete Aleksote bei bendradarbiavo su Kauno miesto ir apygardos ligonių kasomis.

— Leonardas Radžiūnas atlieka karinės tarnybos prievolę Argentinos kariuomenėje.

Juozas Sodaitis, atitarnavęs parašiutininku JAV kariuomenėje ir dabar grįžęs į Maspeth, N. Y.

—Pp. Paukštaičių sūnus, Vaidota Paukštis, priimtas į karališkąją karo mokyklą Kingstone, kurioje jis tęs ir inžinerijos studijas. V. Paukštaitis ne tiktai primtas į mokyklą, bet ir ketveriems metams gavo stipendiją.

—Madų saliono “Gintaro” savininkų Alfonso ir Elenos Vambutų sūnus Anatolius, tarnauja JAV kariuomenėje.

Anatolius specializuojasi inžinerijos srityje ir jau spėjo gauti “corporal” laipsnį.

—    Gilbertas Gailius, atlikęs karinę tarnybą finansų skyriuje San Francisco, sugrįžo ir rugsėjo 6 susituokė su Lilija Romanskyte. Abu jaunieji yra buvę tautinių šokių grupėje ir važinėję po kitus miestus.

—    Lakūnas Jonas Povilavičius,

lietuvių ūkininkų sūnus iš Eva Peron provincijos, kaipo Argentinos karys ir aviatorius, sykiu su kitais 365 Argentinos lakūnais pereitą mėn. skraidė Brazilijon. Dalyvavo aviacijos šventėje, įvykusioje ryšium su Sao Paulo miesto 400 metų sukakties minėjimu.

—    Capt. J. Venckus, 6950 Labor Service Centre (G), Kaiserslautern — Vogelweh tvarko priėmimą į sargybų ir darbo kuopas vyrų nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Duodamas visas išlaikymas ir nuo 186 iki 600 DM mėnesinės algos.

—    Alfredas Budris, atliekąs karinę pareigą kraštui ir tarnaująs USA laivyne, yra paskirtas dirbti laboratorijoje prie Med. Center ligoninės Bethesda, Md. Šiuo metu jis parvyko Chicagon aplankyti tėvų ir pažįstamų.

—    Edvardas Zaleckas, baigęs specialų kursą JAV kariuomenėj Fort Benjamin, Ind., perkeltas į Wa-shingtoną kariuomenės administracijos raštinėn. Edvardas yra baigęs mokytojų kolegiją Bostone.

—    Algirdas Kasulaitis,buv. MAS Centro V-bos pirm., netrukus iš-vykstąs į JAV kariuomenę karinės prievolės atlikti, buvo moksleivių ateitininkų stovyklos viršininku.

—    Jurgis Jonikas, “Don Varnas“ legijonininkų posto tarybos pirmininkas, gyv. 6547 So. Washtenaw Ave. ir Albertas Kerelis, 6844 S. Green St., teikia informacijas lietuviams tremtiniams Korėjos veteranams, kurie norėtų įstoti į šį postą.

—    Palmyra Tamošiūnaitė, dirbanti vienoje apdraudos įstaigoje, susižiedavo su Alfonsu Snorskiu, kuris šiuo metu tarnauja JAV kariuomenėje.

—    Vincas Vyšniuslaivo “Brasil” inžinierius neseniai viešėjo Buenos Aires mieste.

—    Gaudešius Jonasišvyko į Prancūzų kariuomenę. Lukšys Bruno yra Lavai Legione, karys. Vasiliauskas išėjo iš legiono, ir dabar dirba Paryžiuje. Kazys Dulinskas gavo iš legiono garbės ordiną. Jie visi yra Prancūzijos svetimšalių legiono kariai.

—    Rolandas Martinkus, atlikęs karo tarnybą Korėjoj, sugrįžo ir pradėjo lankyti fizikos skyrių Bostono kolegijoj. Prieš įstodamas kariuomenėn, jis studijavo elektroniką Wentworth institute.

—    Stasys Siutilas, pasakoja savo karinę tarnybą: 1950 metais paėmė mane į Amerikos karo tarnybą, į pėstininkų dalinį. Po apmokymo išsiuntė į Japoniją, ten dar daugiau apmokė, ir visą mūsų diviziją išsiuntė į Korėją, kur praleidau aštuonis mėnesius pirmose eilėse mūšio lauke. Du kartu buvau sužeistas. Gavau medalį už pasižymėjimą ir paaukštinimą į seržanto laipsnį. Dabar valdžios lėšomis einu į mokyklą, mokausi inžinerijos (Die and Tool Desining)”.

—    J. Daubėnasworcesterietis N. Yorke Dramos Teatre akadem. studijuoja režisūrą. Tarnaudamas kariuomenėje, jis dirbo skrajojančioje teatro trupėje.

—    Albinas Valkavičius, atlikęs karinę tarnybą, jau grįžo. Jis buvo vienas iš vyrų choro organizatorių.

—    Robertas Stevenstarnauja JAV laivyne, nesenai buvo apsilankęs pas tėvelius Worcesteryje. O Jonas Kasparas susituokė su Aldona Pauliukaityte, Lietuvos Vyčių 116 kuopos Worcestery buvusia pirmininke. Jonas Kasparas tarnauja JAV aviacijoj ir baigęs tarnybą žada sugrįžti į Worcesterį.

—    Petras Savickas, tarnaująs JAV kariuomenėje, Phoenix, Arizonoje, buvo parvykęs mėnesiui atostogų.

—    Povilas Žukas,atlikęs JAV karo tarnybą laivyne, grįžo atgal į Cambridge, kur atsikėlė gyventi ir jo žmona, L. Gražulytė, kilusi iš Worcester, Mass.

Viršely Aloyzo Rudzito nuotrauka

—    Jūrų kapitonas Romanas Vilčinskas yra Lietuvių Jūrininkų Sąjungos užsieny pirmininkas.

—    Kęstutis Kudžma, studentų at-kų sąjungos pirmininkas, pašauktas į kariuomenę.


1955m 9

Parengė BAL. BRAZDŽIONIS

Liūtas Grinius, buv. Lietuvos Respublikos prez. sūnus, užbaigęs 6 savaičių pradinį lavinimą kariuomenėj Fort Leonardwood, Mo., buvo sugrįžęs į Chicagą porai savaičių aplankyti savo mamytės ir pažįstamu.

Dabar L. Grinius gavęs nuolatinį paskyrimą į Aberdeen Proving Grounds, Md., užimti elektroninio inžinieriaus vietą.

Edvardas Juščius,tarnauja marinuose. Dvejis metus išbuvo Korėjoj. Gavo vieno mėnesio atostogas, po kurių dar grįš į kariuomenę baigti tarnybos, kurios liko trys mėnesiai.

Algis Trinkūnas,buvęs “Dainavos” ansamblio narys ir akordeonistas, dabar tarnauja Amerikos kariuomenėje parašiutininkų daliny. Yra baigęs specialią parašiutininkų mokyklą ir jau 16 kartų padaręs “šuolį iš debesų”.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų SavanoriųVeteranų Sąjunga nutarė įsijungti in corpore į Lietuvių Bendruomenės organizaciją. Sąjunga parašė LB Chicagos apygardos valdybai tuo reikalu raštą, kuris šiuo metu persiųstas Lokui, su prierašu, kad būtų peržiūrėtas statutas ir atitinkamai palankia prasme pakeisti įstatai. Minėtoji Sąjunga LB veiktų kaip atskiras padalinys.

A. A. Gen. Vladui Nagevičiui mirus, Kunigaikštienės Birutės D-ja

neteko savo nuoširdaus bičiulio ir garbės nario. Jo šviesiam atminimui pagerbti, vietoje vainiko, pasiuntė per vyr. Balfo įgaliotinį Vokietijoje Iz. Rugienių penkiems laisvės kovų invalidams 25 dol.

George Piktužisyra labai pasižymėjęs beisbolininkas JAV armijoje Europoje, 78 šarvuotame lauko artilerijos batalione. Jis yra Chica-goje baigęs Morgan Park vidurinę mokyklą.

Pirmasis lietuvis Kanados lakūnas,

kaip papildomai teko sužinoti, buvo Montrealio lietuvis leitenantas Tomas Rugienius, praėjusiame kare gerai pasižymėjęs ir dabar studijuojąs Montreaelio McGill universitete. Taigi, p. Navikėnas yra jau antras lietuvis lakūnas Kanadoje.

Antanas Vaivada, tarnaująs valdiškoje įstaigoje Washingtone, D. C., neseniai gavo kapitono laipsnį. Pereito karo metu jis buvo pirmuoju leitenantu.

Mingaila A. Milas, kurio tėvai, Adalbertas ir Janina Milaševičiai, gyvena 34—23 41 st. Astoria, N. Y., įstojo JAV kariuomenėn 273 Reg. H Co. 69 Div., kur atliks pagrindinį pėstininkų mokymą. Jis yra baigęs Marianapolio mokyklą ir St. John Kolegiją Brooklyne. KARYS linki sėkmės.

IŠ CLEVELANDO RAŠO

KARIO Gegužinė pavyko neblogai. Publikos suvažiavo neperdau-giausia, nes dalis žmonių sužinojo apie a. a. mjr. B. Bartkūno mirtį, jis mirė tą pat dieną. Gegužinėn susirinkę buvę kariai ir jų draugai, laiką praleido gražiai ir kultūringai. Daug kas gėrėjosi KARIO parodėle, kuri kiekvieną įtikino, kad KARYS visą laiką tobulėja ir formos ir turinio atžvilgiu. Dabar sunkias dienas gyvenąs KARYS apsidžiaugs gegužinės pasekmėmis, kai gaus gegužinės rezultatą didoką čekį.

Kl. Karosas,

Ramovės sk. sekretorius

Legionierius Vrublevičius, atsitarnavęs Svetimšalių Legione


1955m. 10

Parengė BAL. BRAZDŽIONIS

ALG. KASULAIČIUI, Moksleivių Ateit. Sąjungos centro valdybos pirm., išvykstančiam į JAV kariuomenę, spalio 3 d. bendradarbiai, centro valdybos nariai, surengė išleistuves, kurios įvyko pas c. valdybos narę V. Kasperavičiūtę. Bendradarbių vardu atsisveikino naujasis valdybos pirm. Vikt. Palubinskas, Clevelando studentų ateit, vardu pirm. Vyt. Valaitis, jaunučių vardu St. Stasienė. Išleistuvėse dalyvavo ir moksleivių tarybos nariai bei globėjas. Bendradarbiai ir jaunučiai Įteikė dovanėles.

VYTAUTAS SAVICKAS, išbuvęs porą metų Korėjoje ir Japonijoje, grįžo į namus, Providence, R. I. Jis yra gabus futbolo žaidėjas, bet tuo tarpu jis ruošiasi pašvęsti daugiau laiko studijoms Bostono kolegijoje.

JUOZAS BRINASiš Chicagos tarnauja Aire Force, George.

Antanas V. KRIAUČELIS, wor-cesteriečių Antano ir Petronėlės Kriaučelių sūnus, baigęs papildomą geografijos kursą Bostono universitete, grįžo į Washingtoną, kur jis eina atsakingas pareigas karo laivyno operaciniame skyriuje Pentagone. Po aštuonių mėnesių studijų Bostono universitete, Kriaučelis gavo magistro laipsnį.

Antanas V. Kriaučelis yra baigęs Ccmerce High School ir Massachusetts jūrų akademiją. Bakalauro laipsnį yra gavęs Clark universitete. Be to, Kriaučelis yra tarnavęs karo ir komercijos laivynuose.

LEGIONIERIAI, apie kuriuos gauta žinių, jog jie yra sveiki ir gyvi: Tomkus Jonas, St. Grinevičius yra Algire; sgt. Požėla Gediminas CCS DCLEą brig. Kundrotas Stasys DCLE/CP2, 2cl. Venckevičius Lle 59385 - DCLE/CP1, capl. chef Bornsiazičius Stasys Mle 997031 CCS/ DCLE, visi Sidi Bel Abbes; ser. Stasiulis Pranas Mle 82527 - 3/5 R. E. I. SP. 82412 T. O. E.; 2cl. Lazauskas Jeronimas Mle 65974 C. P. L. E. Saigon; 1 cl. Stelmokas Juozas Mle 66906 1 REI - Sidi Bel Abbes; 1 cl. Tautkevičius Stasys Mle 75813 1/4 REI Meknes (Maroc); 2 cl. Giedrys Mle 65474 Cie Dne Colomb - Bechar; 1 cl. Martinkus Domas 1 o G. A. du 1 REC - SP. 74288 TOE; 2 cl. Cibulskas Jonas Mle 86516 4/4 REI FES (Maroc); 1 cl. Skrimbirauskas Jeronimas Mle 79317 DCLE/CP Sidi Bel Abbes.

Neseniai grįžęiš kariuomenės A. Vaičiūnas, Danta, Česonis ir Mi-šauskas ruošiasi greitu laiku pradėti studijuoti.

MINGAILA A. MILAS, baigęs Marianapolio kolegiją ir lankęs šv. Jono universitetą Brooklyne, tarnauja JAV kariuomenėj For Dix, N. J. 273 pėstininkų pulke.

KPT. P. KLIKÜNAS, JAV karo aviacijos atsarginis, du kartus per mėnesį dalyvauja įvairiuose karo pratimuose. Erdvė — vidurvakari-nės valstybės, kartais pasiekia net Floridą. Gimęs ir augęs West Side, puikiai lietuviškai kalba.

J. GIRDŽIUS, Čilės kariuomenės augšto pareigūno brolis, neseniai buvo apdovanotas valdžios pasižymėjimo medaliu. Jis baigė Jurbarko “Saulės” gimnaziją, išvykęs Italijon, tapo saleziečiu. Dabar Čilėje yra vienos spaustuvės vedėjas ir dūdų orkestro dirigentas Punta Arenas mieste.

Karys PRANAS-PETRAS VAIDOTASneseniai gavo Pfc. laipsnį ir paskirtas į karo policiją.

Už gerą tarnybą be eilės pakeltas korporalo laipsnin Juozas Rauk-tys, prof. J. Raukčio sūnus.

VITALIS DRAGUNEVIČIUSbaigęs Freiburgo Institute skulptūrą, atsitarnavęs Amerikos kariuomenėje ir kaip veteranas gavęs stipendiją, keturių metų studijoms išvyko į Paryžių.

IŠVYKSTA MIŠAUSKAS. Prieš porą mėnesių atlikęs karinę prievolę R. Mišauskas kartu su savo tėvais nusprendė persikelti į Chicagu. Philadelphiečiai su jo išvykimu netenka gabaus bei energingo skautų vadovo.

EDVARDAS ŠULAITIS, 6525 JAV armijoje, šiuo metu jau baigė vaidinti vokiečių armijos kareivį ir “kariauti” prieš amerikiečius filme “To Hell and Back”. Laisvalaikiu jis daro nuotraukas savo aparatu, užfiksuodamas įvairias scenas iš filmo.

SEPTYNI ANTANO STAKNIOvaikai tarnavo Amerikos karinėje tarnyboje — trys sūnūs ir dvi dukterys antrajame pasauliniame kare, du jaunesnieji Korėjos kare. Be išaugintų trylikos vaikų, velionis turėjo ir 18 anūkų.

DR. KAZYS AMBROZAITIS, dirbęs New Yorko ligoninėje ir dabar tarnaująs JAV kariuomenėj gydytoju, su savo daliniais iškeliamas į Vokietiją.

lėktuvo piloto vardąįgijo Jonas Puodžiūnas, baigęs Purdue universitete aeronautiką ir Texas karo aviacijos akademiją.

ALGIS KEPALAS,neseniai grįžęs iš JAV kariuomenės, išvyko studijuoti į Vokietiją.