KETVIRTI METAI

Nr. 1 (1283)1953 M. SAUSIS –JANUARY ĮSTEIGTAS 1919 M. 

Šiuo numeriu KARYS įžengia į ketvirtus metus šioje šalyje. Jo pirmasis numeris išėjo 1950 metais lapkričio mėnesį Lietuvos Kariuomenės Šventės proga. Norime tikėti, kad tuo, palyginti, ilgoku KARIO nužengtu šiame krašte keliu džiaugiamės ne mes vieni, atseit — tie, kurie jį numeris po numerio stumiame pirmyn, bet ir visi jo skaitytojai bei bičiuliai - rėmėjai, kurie savo uolumu padeda mums tame nelengvame darbe. Juk šion šalin naujai atvykusiųjų, vietinių mėgstamu “dypukų” vardu vadinamų, buvo nemaža mėginimų sukurti naują spaudos organą, bet tik vienintelis KARYS, tas brangių mūsų praeities tradicijų puoselėtojas, čia atsikūręs dar šiaip taip laikosi. Ir jis laikosi tik “per vargus ir pasišventimą”, anot poeto žodžių.

Nauji metai, naujos bėdos, bet jei jau į ketvirtus metus įkabinome, privalome pajusti pareigą šio žurnalo gyvybę ir toliau palaikyti. Juk šiuo tragišku laikotarpiu esame visi kariai, ar kurie anksčiau nešiojome uniformas, ar jų neturėjome, visi esame kariai savo pavergtos Tėvynės fronte, todėl KARYS tebūna mus visus jungiančiu organu, kuris vestų į didyjį tikslą, — stiprintų mūsų viltis ir rodytų kelią į gimtojo krašto sodybas, kurias vagomis raižo Nemunas, Neris, Dubysa, Nevėžis, Širvinta ...

* * *

Šiuos metus pradedame numeriu, kurio pirmasis straipsnis patiekia minčių apie pirmąjį Lietuvos karalių Mindaugą, o viršelis papuoštas žinomo dailininko V. K. Jonyno kūriniu — Karalius Mindaugas. Tai ne be prasmės. Juk 1253 metais Mindaugas vainikavosi Lietuvos karaliumi. Vadinas, šiemet sukanka 700 metų, kai Lietuva įsijungė į ano meto krikščioniškųjų karalijų šeimą. Antra, tatai reiškia dar ir tai, jog KARIUI buvo, yra ir bus brangi Lietuvos praeitis, tautos pasiekti laimėjimai, ir jis kartu kenčia dėl tautos nelaimių. Nuo to savo pasirinkto kelio KARYS niekada nenukrypo ir niekada nenukryps. Jis tarnavo ir tarnaus tik Lietuvai.

* * *

Visokie darbai, nors jie būtų ir sunkiausi, atliekami tik pasiryžimu, sutelktiniu pasiryžimu. Tokio pasiryžimo reikalauja ir KARYS, atseit, jo egzistavimas. Kaip čia minėta, pasiryžimas turi būti sutelkintinis: ne vien tik prie jo dirbantieji turi ryžtis, bet to paties privalo siekti ir jo visa šeima, jo skaitytojai, kurie savo pareigą privalo atlikti laiku ir su tam tikru pasišventimu. Tegul šis ketvirtieji šioje šalyje KARIO metai būna galutinio jo sutvirtėjimo metais. Redakcinis štabas tuo tiki, tad prašo ir Jus, Mieli Skaitytojai, tuo pačiu tikėjimu persiimti. Pirmyn!!!

Redaguoja:    Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir Sim. Urbonas. Leidžia KARIO leidykla.

Prenumerata: metams 4 dol., pusm. — $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y., Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Redakcijos telef.: GL 6-1658, tik nuo 6 vai. vakare.

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS", 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.