Pranas Končius - Adomas

Pranas Končius-Adomas. Apie 1952 m.

1965 m. liepos 15 d. Kretingos r. Didžiųjų Žalimų k. (dabar – Kretingos r. sav.) gyventojo Prano Drungilo sodyboje KGB Kretingos r. skyriaus operatyviniai darbuotojai aptiko besislapstantį Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizaną Praną Končių-Adomą. Nesutikęs pasiduoti, partizanas per susišaudymą žuvo.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas,Vilnius: LGGRTC, 2010, p. 238–239.

Pranas Končius gimė 1914 m. Gyveno Kretingos aps. Salantų vls. Bargalio k. Lietuvos šaulių sąjungos narys, Lietuvos kariuomenės jaun. puskarininkis, Salantų policijos nuovados policininkas, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis.

Nuo 1944 m. Lietuvos laisvės armijos (LLA) Kardo rinktinės partizanas. 1947–1951 m. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo narys.

1952 m. spalio 30 d. Kretingos r. Smeltės k. kartu su Kardo rinktinės vadu Kazimieru Kontrimu-Monte, Tėvu pateko į MGB vidaus apsaugos būrio kareivių surengtą pasalą, tačiau iš apsupties prasiveržė.

 

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Kazimieras Kontrimas-Montė su Palangos (Narimanto) kuopos partizanais ir ryšininkėmis. Pirmoje eilėje iš kairės ant žemės sėdi: Jonas Šlyma-Petras,Elena Kniežaitė-Gegutė, Steponas Skersys-Kovas, Barbora Kniežaitė-Audra, Eleonora Viluckaitė-Širšynė. Antroje eilėje iš kairės klūpo: Bronius Salys-Žilvitis, Stasys Lisauskas-Antanas, kiti neatpažinti Trečioje eilėje pirmas iš dešinės stovi rinktinės vadas Kazimieras Kontrimas-Montė. Ne vėliau kaip 1949 m. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

1953 m. balandžio 6 d. Kretingos r. Vaineikių miške kartu su Kardo rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininku ir Darbėnų (Vizbuto) būrio vadu Stasiu Jonausku-Simonu, šio būrio partizanais Antanu Beinoru-Liūtu, Antanu Bružu, Antanu Gliožeriu ir Anicetu Kaunu-Dėde, Žaliuoju MGB Kretingos r. skyriaus stribų vykdytos karinės čekistų operacijos metu vėl pateko į apsuptį, iš kurios taip pat prasiveržė, ir likęs vienintelis gyvas slapstėsi Kretingos, Priekulės ir Salantų rajonuose, Latvijoje. Dirbo pas ūkininkus padieniu darbininku, įsidarbindavo miško darbininku.

Nuo 1956 m. slapstėsi Kretingos r. Didžiųjų Žalimų k. Prano Drungilo sodyboje.

Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. vasario 11 d. dekretu P. Končius apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius) (po mirties).

Parengė Julius Kanarskas ir

Rūta Trimonienė

 

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Palangos (Narimanto) kuopos partizanai. Pirmoje eilėje pirmas iš dešinės ant žemės sėdi Stasys Lisauskas-Antanas. Trečioje eilėje iš kairės stovi: rinktinės vadas Kazimieras Kontrimas-Montė, Steponas Skersys-Kovas, Alfonsas Knistautas-Ragūnas, Vytautas Sermontis-Gintaras ir du neatpažinti. Ne vėliau kaip 1949 m. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2015/201507_ZA_partizanas.pdf