UŽPOLIARĖS KALINIO SVAJONĖ

     Mes iš Užpoliarės grįšim -
Tu, Kristau, sutiksi mus
Prie pirmo kryžiaus pakely:
Ten bus jau Lietuvos žemė,
Ten gražusis Marijos kraštas!

     Prakalbės tada Lurdas,
Aušros Vartai, Šiluva -
Prakalbės šventųjų relikvijos altoriuos...
Iš tabernakulio išeis gyvasis Kristus
Gydyti žaizdas.

     Pravirks tada ant kelio
Dulkėmis apneštas akmuo -
Su manim pravirks...
Ir kada stovėsiu prie gimtojo namelio,
Nedrįsiu durų pravert.

     Gal jau nėra mylimų tėvelių,
Sesučių, brolių ir žmonos?
Pasviręs kryžius prie vartelių
Su šiaurės vėjais vaitos:
Rūpintojėlį žmonės nukryžiuos?

     Net mes, kuriuos globojai
Tarp tundrų alkanų:
Baltuos pusnynuos -
Neleidai numirt badu –

     O, Jėzau geras, meilę tyrą
Mes sugrąžinsim
Ant baltų altorių
Alyvoms žydint.

     Vėl skambės širdyse Velykų rytas -
Velykų rytas -
Sugrįš gegužis litanijom -
Litanijom kaišytas.

     Žvakidėmis pražys kaštonai,
Procesijos eis laukais -
Gerasis Dieve mano,
Grąžink keliais senais!

(Vorkuta, 1941 gegužis)

(J. Barisas (1903-1987) - inžinierius, tremtinys. Kalėjo Vorkutos, Intos lageriuose. Ateitininkas nuo 1918 metų. Jau nuo 15 metų Lietuvos kariuomenės savanoris.)