BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

     1988 m. spalio 22-oji.Prasidėjo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamasis suvažiavimas. Pradėjo plakti Lietuvos širdis. Grąžinta Vilniaus Katedra - Lietuvos katalikybės širdis.

     Sveikiname Sąjūdžio vedlius ir Evangelijos žodžiais linkime:

     Taisykite Viešpačiui kelią!
     Ištiesinkite Jam takus!
     Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas,
     Kiekvienas kalnas bei kalnelis- nulygintas.
     Ir visi žmonės išvys Dievo Išgelbėjimą.

     Adutiškis - Švenčionėliai.1988 11 25 a.a. kun. Bronislovo Laurinavičiaus - Helsinkio lietuvių grupės nario (1981 ll 25 žuvusio Vilniuje po sunkvežimio ratais) mirtingieji palaikai perkelti iš Adutiškio į Švenčionėlius ir palaidoti šventoriuje prie bažnyčios, kurią jis sunkiomis pokario sąlygomis pastatė.

     Kybartai. Eilinis pilkas rudens sekmadienis virto velykinio džiaugsmo švente. Šiandien, lapkričio 6-ąją, grįžo į Kybartus kun. Sigitas Tamkevičius, kuris lygiai prieš pusšeštų metų (1983 05 06) buvo uždarytas kalėjime, pasiųstas į tremtį 10-čiai metų. Jis džiaugiasi grįžęs, su visa sausakimša bažnyčia dėkoja Dievui, kad leido jam savo kančia, savo ilgu Didžiuoju penktadieniu prisidėti prie Tautos, Bažnyčios ir savo paties kilimo.

     Roma.1988 m. rugpjūčio pradžioje Šventasis Tėvas paskyrė Audrį Bačkį Apaštaliniu pronuncijumi Olandijoje, kartu pakeldamas jį į arkivyskupo rangą. A. Bačkis gimė 1937 m. Kaune, kaip diplomato sūnus augo Paryžiuje.

     Teologiją studijavo Romoje ir 1961 03 18 gavo kunigo šventimus. Trumpai tarp lietuvių darbavosi JAV ir tęsė studijas Romoje - Laterano universitete (kanonų teisė) bei Diplomatijos akademijoje. Nuo 1964 m. - Vatikano diplomatinėje tarnyboje (Filipinai, Kosta Rika, Turkija, Nigerija). 1973 m. - Užsienio reikalams taryboje, nuo 1975 m. - jos sekretoriaus pavaduotojas. Daugiausia darbavosi su tarptautinėmis organizacijomis. Šiemet birželio mėn. priklausė delegacijai, kuri kardinolo Kazarolio (A. Casaroli) vadovaujama lankėsi Maskvoje 1000-mečio jubiliejuje. Arkivysk. Audrys Bačkis, be lietuvių, moka prancūzų, italų, vokiečių, anglų ir ispanų kalbas.

     Popiežius Jonas Paulius I,pareigas ėjęs tik 33 dienas ir miręs 1978 metais, bus pripažintas palaimintuoju. To savo rašte pop. Jonui Pauliui II prašo daugiau nei 120 000 amerikiečių. Per pamaldas, kurios įvyko „33 dienų Popiežiaus“ gimtinėje, prie jo kapo kalbėjęs vysk. Dukolis (M. Ducolli) pareiškė viltį, kad kuo greičiau bus pradėtas paskelbimo palaimintuoju procesas.

     10 metų, kai popiežiumi yra Jonas Paulius II. Įdomu, kad pop. Jonas Paulius I mirties išvakarėse savo sekretoriui prasitarė: Mano įpėdinis konklavoje stovėjo priešais mane. Tai buvo Krokuvos arkivyskupas Karolis Voityla (Karol Wojtyla), 58 metų amžiaus. Jis ir tapo išrinktas popiežiumi ir pasirinko Jono Pauliaus II vardą. Tiesa, kardinolai dairėsi jaunesnio ir tvirtesnio kandidato, bet ne jo amžius nulėmė. Buvo svarstoma, kaip Bažnyčia galėtų geriau atlikti savo pasiuntinybę tame pasaulyje, kuris vis labiau slenka nuo antgamtinių dalykų. Prieš kardinolų akis stovėjo gyvoji Bažnyčia Lenkijoje ir jie į popiežiaus sostą pirmą kartą išrinko slavą.

     1978 m. spalio 6 d. kard. Feličis (Felici) paskelbė jam kardinolo Vyšinskio (Stęfan Wyszinski) pasufleruotą pavardę ir prisiimtą vardą.

     Aš ateinu iš tolimo krašto, kuris savo tikėjimo vienybe ir krikščioniškąja tradicija yra visai arti, - taip prisistatė susirinkusiai miniai naujasis popiežius, po 455 metų pirmą kartą ne italas. Jis atsiprašė už nevykusį tarimą italų kalba ir davė priesaiką. Šv. Petro Soste tai yra jau 263-iasis Popiežius.

     Spalio 22-ąją iškilmingai pradėdamas savo, kaip Vyriausiojo Ganytojo, pareigas, jis kreipėsi į viso pasaulio tikinčiuosius: Neturėkite jokios baimės! Kristui - Atpirkėjui atverkite duris!.. Tai šauksmas, kuris kaip raudona gija eina per visas 7 jo enciklikas, parašytas per 10 popiežiavimo metų.

     Jis sako tai, ką mano, ir daro tai, ką sako, nesirūpindamas kritika viduje ir išorėje... Tai tikėjimo uola!

     Paskelbtas Palaimintuoju Nilsas Stensenas,žymus gydytojas Danijoje, vėliau vyskupas ir misionierius. Gimė prieš 350 metų (1638) ir palaidotas Florencijoje. 1930 m. ant jo kapo buvo uždėta sidabrinė plokštė su įrašu: Danijos katalikai trokšta, kad jis būtų paskelbtas Palaimintuoju.

     Augo liuteronų šeimoje, bet, būdamas Italijoje, paveiktas Eucharistijos paslapties, tapo kataliku. Jis tyrinėjo žmogaus organizmo funkcijas ir 1660 m. Amsterdame buvo paskelbtas jo pirmasis atradimas (ausies liaukų veikimas).

     Mokslas atvedė Nilsą Stenseną į tikėjimą. Bažnyčia jam - gyvųjų bendruomenė su Kristumi, o svarbiausias rūpestis - kurti krikščionių vienybę. Po savo atsivertimo (1667 11 02) jis visas atsiduoda Bažnyčiai. Tapęs kunigu, po primicijų padaro neturto įžadą. Kad ir ką jis darė, atsiduodavo visas! Jam įprastu nuoseklumu ieškojo tik paprasto gyvenimo būdo, nebijodamas jokių aukų ir atsižadėjimų...

     Palaimintuoju paskelbtas Kasparas Stanggassingeris(1871-1899), redemptoristas iš Brechtesgadeno. Jis buvo auklėtojas ir mokytojas, pasižymėjo ne heroizmu ar didžiais darbais, o tyliu atsidavimu tarnaudamas žmonėms. 1987 m. gydytojai ir teologai pripažino, kad jo užtarimu yra pagijusi viena seselė (1945 m.).

     Kartu palaimintaisiais paskelbti italas kaimo klebonas P. Bonillis (1841-1935), ispanas misijų įsteigėjas F. Palau i Keras {Palau y Quer) ir italė vienuolė Sabina Patrilli (1851-1923), Šv. Kotrynos seserų vargšams kongregacijos steigėja.

     Katalikiškos mokyklos.Per audienciją Kanados vyskupams (1988 04 26) Šventasis Tėvas pažymėjo, jog tėvai turi teisę religiškai auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Valdžios teikiama parama privačioms mokykloms yra tikra palaima, ir tai ne tik katalikams. Juk auklėtojų pareiga parengti auklėtinius visuomenės uždaviniams atlikti - turėdama tvirtus pagrindus, jaunoji karta prisidės prie taikos ir teisingumo kūrimo. Labai svarbu toms mokykloms parengti tinkamus mokytojus.

     Iš teologų Šventasis Tėvas reikalauja,kad jie skelbdami šių dienų mokymą apie Kristų ir tikėjimą pasiliktų ištikimi dogmai ir be jokių trūkumų perteiktų ją kitiems. Generalinėje audiencijoje (1988 04 18) Šventasis Tėvas kalbėjo apie dvi Kristaus prigimtis - dieviškąją ir žmogiškąją. Daugeliui mūsų teologų tai ir sudaro sunkumų, kai jie apreiškimo tiesą apie Kristų nori perteikti šiuolaikinio mokslo ir filosofijos kalba.

     Bažnyčių varpaivėl turi būti kviesliais prie maldos, kaip jie buvo nuo XIII a. Viešpaties Angelui. Apie tai priminė Miuncheno arkivyskupas kardinolas Veteris (F. Vetter). Viena pagrindinių maldų yra Viešpaties Angelas, šeimos privalo stengtis ją reguliariai kartoti.

     Nėštumo nutraukimąŠventasis Tėvas pasmerkė ir pareiškė, kad negimęs kūdikis turi teisę gyventi net jei būtų sužalotas ar apsigimęs. Su technikos pagalba nustatomas kūdikio apsigimimas neleidžia daryti mirties sprendimo, net jei tėvai pageidautų kūdikiui eutanazijos (neskausmingos mirties). Taip sakė Šventasis Tėvas balandžio 14-tą Europos medikų kongreso dalyviams. Teisė turėti sveiką kūdikį negali būti motyvas atsikratyti kūdikio. Kartu Šventasis Tėvas pažymėjo, kad Katalikų Bažnyčia draudžia daryti bandymus su gemalais ir embrionais - tai doroviškai neleistinas dalykas. Kvietė gydytojus nepasiduoti socialiniam ir ideologiniam spaudimui, nepiktnaudžiauti technikos naujovėmis. Jos turi paklusti medicinos etikai.

     Susitikimas Oksforde(balandžio mėn.). Šiame susitikime anglikonų Kentenberio arkivyskupas ir primas Ranklas (R. Runcle) pareiškė, jog geresnis bendravimas tarp religijų padeda išspręsti ir politinius konfliktus. Religija žadina ir palaiko žmonių gebėjimą sugyventi tarpusavyje. Jis nepritarė požiūriui, kad pažangai pasiekti pakanka vien tik lenktyniauti ir paisyti savo interesų; kad gamtos, kaip Dievo kūrinio, vertė draudžia ją laikyti menkaverčiu daiktu, turinčiu visame tarnauti žmogui. Susitikime dalyvavo Jungtinių Tautų - Suvienytųjų Nacijų Organizacijos (SNO) - Generalinis sekretorius Peresas de Kueljaras (Perez de Guellar), Vienos kardinolas Francas Kionigas (Franz Koenig) ir Motina Teresė iš Kalkutos.

     Indijos liuteronai ir katalikainetrukus susirinks jau ketvirtą kartą dialogui, jo tema - Eucharistijos socialinė reikšmė.

     Valdiečių ir metodistųkongresas Italijoje pasiryžo užmegzti oficialius santykius su Katalikų Bažnyčia. Jo dalyviai nutarė sudaryti komisiją, kuri ves dialogą su Italijos Vyskupų konferencija.

     Austrija.Protingai darbuotis - solidariai gyventi. Pirmą kartą Austrijos vyskupai ragina tikinčiuosius plačiomis diskusijomis parengti medžiagą Vyskupų laiškui ūkio ir visuomenės klausimais. Laiškas pasirodys 1990 m. Tomis diskusijomis norima parengti ir žmonių sąžinę: krikščionys privalo suprasti, jog jie atsakingi ne vien už savo asmens ir šeimos plotmę, bet ir už ūkio bei visuomenės reikalus.

     Vengrijos Vyskupų konferencijapozityviai reagavo į prezidento Karolio Grošo pranešimą Praplėsti Bažnyčios politines priemones. Prezidentas pažadėjo bendradarbiauti, kad iki 1990 m. būtų parengti nauji nuostatai religijų reikalais.

     Bažnyčia ir jaunimas. Apaštalų Sostas yra išsiuntęs visoms Vyskupų konferencijoms klausimų lapą dėl pastoracinio darbo su jaunimu, nes dabar tai yra svarbiausias Bažnyčios rūpestis, - rašo prancūzų laikraštis La Croix. Tie klausimai sudaro tris skyrius: 1) jaunimo padėtis, jo reikšmė, poreikiai, norai, interesai, religinė laikysena ir pozicija Bažnyčios atžvilgiu; sektų ir ideologijų poveikis dvasiniam pašaukimui; 2) Bažnyčios pastoracinis atsakymas - jaunimo pastoracijos organizavimas ir jos skleidimo būdai, jaunimo sąjūdžiai ir organizacijos; 3) Popiežiškoji taryba prašo informacijų, kaip paveikė Verbų sekmadienį pradėtoji Pasaulio jaunimo diena.

     Šveicarijos žinių agentūra „Kipa“ taip komentuoja: Apklausos jėga yra tai, kad ji rengiama visame pasaulyje. Rezultatai priklausys nuo atsakymų tikslumo, taip pat ir nuo to, ar atsakymai buvo padaryti su jaunimo atstovais ar be jų.