ADORACIJOS VALANDAI

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

     Į Tabernakulio šventą tylą,
      į slaptą pašvęstą Taurės pavėsį,
     Kai sieloj ilgesys, graudi gėla sukyla,
     Rankas aš, tremtinys, našlaitis tiesiu.

           (Kun. Pranciškus Masilionis SJ)

     O Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, tikiu, jog Tu čia esi ir žvelgi mano sielon iki pat gelmių. Su visu Dangum Tave garbinu, myliu ir trokštu, kad Tu būtum visų pažintas, mylimas ir garbinamas taip, kaip esi vertas.

     Mieliausias Išganytojau, mes garbiname Tave už tai, jog atėjai į mūsų žemę kaip vienas iš mūsų ir savo švenčiausiuoju Krauju atpirkai mus, žmones, iš nuodėmės vergijos, padarei mus dangiškajam Tėvui maloniais, Jo įsūnytaisiais vaikais, palikai savo dieviškąją pagalbą sakramentuose...

     Gerasis Jėzau, mes trokštame šią valandą tikrai Tave pagarbinti, skausmu ir meile Tau atsiteisti už visą nepagarbą ir apleidimą, kurį Tu patiri iš mūsų, -

          Garbiname Tave, Jėzau!

     Už tai, kad Tavo Švenčiausioji mylinti Širdis susiformavo Nekalčiausioje Mergelėje Marijoje, kuri kūno atžvilgiu yra mūsų sesuo, -

          Garbiname Tave, Jėzau!

     Už tai, kad, sujungdamas dievišką prigimtį su žmogiškuoju Asmeniu, iškėlei mūsų žmogiškumą į Dangų siekiančias aukštumas, -

          Garbiname Tave, Jėzau!

     Už tai, kad tapdamas Žmogumi įdiegei mums tvirtą sampratą, jog kiekvienas žmogus yra labai vertingas, -

          Garbiname Tave, Jėzau!

     Už tai, kad savo Bažnyčiai palikai aukščiausiąjį palikimą - savo dieviškąją malonę, - kuri įgalina mus nuolat gyventi gyvenimą be nuodėmių, -

          Garbiname Tave, Jėzau!

     Už tai, kad dėl mūsų nusižengimų Tu buvai sužalotas, žmonių išjuoktas, tapai lyg kirminas niekingas... - - -

          Garbiname Tave, Jėzau!

     Viešpatie Jėzau Kristau, mes dėkojame Tau už visa, ką dėl mūsų esi padaręs. Jau šiandien trokštame pradėt giedoti tą padėkos ir šlovės giesmę, kurią Tau giedos miriadų miriadai ir tūkstančių tūkstančiai Tavo atpirktųjų per visą amžinybę: Vertas Avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti valdžią <...> ir pagarbą, ir šlovę, ir gyrių! (Apr 5, 12).

     Už tai, kad savo meile ir kančia mus Tėvui grąžinai, -

          Dėkojame Tau, Jėzau!

     Už tai, kad su žmogiškąja prigimtimi kartu priėmei ir mūsų neteisybių naštą, -

          Dėkojame Tau, Jėzau!

     Už tai, jog atidavei Tėvui kančios ir mirties duoklę, kad mes, numirę nuodėmėms, gyventume teisumui (i Pt 2, 24), -

          Dėkojame Tau, Jėzau!

     Už tai, kad dėl Tavo pernelyg gausaus atpirkimo Dangaus Tėvas mums dovanojo visus nusikaltimus (Kol 2, 13), -

          Dėkojame Tau, Jėzau!

     Už tai, kad tapome išrinktąja gimine, karališkąja kunigyste, šventąja tauta, Tavo įsigytąja liaudimi, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė mus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą (1 Pt 2, 9), -

          Dėkojame Tau, Jėzau!

     Gerasis Jėzau, Tu esi Šventojoje Ostijoje, bet Tu tyli. Savo gerumo bei gailestingumo Tu nebeskelbi žodžiais ir darbais kaip darei gyvendamas žemėje. Tu esi Meilė, ir iš mūsų Tu lauki meilės. Tu nori, kad dabar žmonės skleistų Tavo meilę. Tad leisk mums Tau pasisiūlyti. Tetarnauja Tau visos mūsų sielos ir kūno galios. Tegul visiškai atsiduodame Tau savo artimame. Per mus Tu paguosk tuos, kurie neturi kas juos paguostų ir apgintų. Tu ieškai žmonių, kurie vargšams ir nuskriaustiesiems skelbtų, jog jie nėra atstumti, o nustojusiems vilties ir drąsos - kad jie turi geriausiąjį Tėvą, kuriuo be baimės gali pasitikėti. Panaudok mus meilės tarnybai. Tenepraeina nė viena diena, kurioje neliudytume apie Tavo gerumą ir gailestingumą.

     Kadaise Tu pasakei, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Savo meilę Tu kančia ir mirtimi įrodei. Tu meile apglėbei visus žmones, netgi priešus. Visiems gera darei, už visus pasiaukojai. Ir mes trokštame panašiai mylėti, -

          Uždeki mūsų širdis meile!

     Brangiausias Išganytojau, kuris maloniai priėmei visus, kurie į Tave kreipėsi, o ypač mažutėlius ir paniekintus, -

          Uždeki mūsų širdis meile!

     Brangiausias Išganytojau, kuris gydei ligonius ir skubėjai pas juos su pagalba, o atgailaujantiems nusidėjėliams buvai atlaidus ir maloningas, -

          Uždeki mūsų širdis meile!

     Brangiausias Išganytojau, kuris verkei su verkiančiais ir džiaugeisi su besidžiaugiančiais, -

          Uždeki mūsų širdis meile!

     Brangiausias Išganytojau, kuris mylėdamas žmones už visus gyvybę paaukojai, -

          Uždeki mūsų širdis meile!

[Parengė ses. Benvenuta]