BAŽNYČIA PASAULYJE

     Oberamergau Kristaus kančios vaidinimas. Nuo gegužės iki rugsėjo Oberamergau miestą užplūs lankytojai pasižiūrėti Kristaus kančios vaidinimų. Tokie vaidinimai kas dešimtmetį čia rengiami jau beveik 350 metų. Vokietijoje XVII a. siautė maras. Tada Oberamergau gyventojai 1633 m. padarė įžadą surengti Kristaus kančios vaidinimą, jei maras juos aplenks. Padavimas byloja, kad gretimame kaime nuo maro išmirė visi, išskyrus dvi šeimas, o Oberamergau nemirė nė vienas.

     To įžado gyventojai laikosi po šiai dienai. Vaidinimai trunka 5 mėnesius - nuo gegužės iki rugsėjo. Vaidinti turi teisę tik vietos gyventojai, atvykėliai - jei išgyvenę Oberamergau 20 metų arba jei jau 10 metų yra susituokę su vietiniu.

     Vaidinime dalyvauja 140 žmonių, iš jų 35 pagrindiniai. Marijos vaidmeniui parinktos dvi mergaitės. 18-kai pagrindinių vaidmenų parengti dar atsarginiai artistai. Vaidinimui reikia daug pasišventimo, laiko ir lėšų. Jau metai kaip 6 siuvėjos siuva ir taiso kostiumus. O kur dar scenų įrengimai ir visa kita. Renginio išlaidoms jau dabar iš Bavarijos kredito banko pasiskolinta 12 milijonų markių. Tikimasi, kad vaidinimas duos 25 milijonus markių pajamų. Iš jų bus apmokėti technikos įrengimai, honorarai vaidintojams, mokesčiai... Ginčų dėl pinigų nekyla. Čia entuziazmas aukščiau medžiaginių dalykų. Tai daugiau negu teatras. Tai savotiška tikėjimo išraiška. Paskutinį kartą vaidinta 1970 m. Tada lankytojų buvo daugiau kaip pusė milijono.

     Vienuolė garbės salėje.Nacionalinėje garbės salėje Kapitolijuje Vašingtone buvo pastatyta statula vienuolei, motinai Džozefai Priso iš Apvaizdos vienuolijos. Motina Džozefą gyveno praėjusio amžiaus pabaigoje. Ji pirmoji Šiaurės Amerikoje ėmė rūpintis našlaičiais, seneliais ir ligoniais.

     Šiuo metu toje salėje stovi 91 asmens statulos, o tarp jų - ir 4 katalikų kunigų.

     Šventieji be stebuklų.Popiežius palaimintaisiais paskelbė indėnę Kotryną Tekavitą iš irokėzų genties, 1680 m. mirusią netoli Monrealio, jėzuitą Žozė de Ankjetą, pirmąjį misionierių Brazilijoje, pasaulietį Pedrą de Betankūrą, kuris darbavosi Gvatemaloje, ir kitus. Tai pirmas kartas, kad kanoniškam procesui nebuvo reikalaujama stebuklų. Lig šiol šalia herojiškų dorybių buvo reikalaujama dviejų specifinių stebuklų, kuriuos reikėdavo įrodyti. Dabartinė Vatikano kongregacija pasitenkino dokumentacija, rodančia, kad daugelį metų sklido garsas apie asmenų šventumą ir stebuklingumą.

     Popiežius klausykloje.Pirmą kartą istorijoje popiežius klausė tikinčiųjų išpažinčių. Dideliam žmonių nustebimui, Didįjį penktadienį popiežius Jonas Paulius II, ant baltos sutanos užsimetęs juodą apsiaustą, Šv. Petro Bazilikoje atėjo į klausyklą klausyti išpažinčių.

     Amerikoje daugiau nei 4000 diakonų. Šiaurės Amerikoje per 1000 diakonų gavo pastovaus diakonato pareigas. Tą rodo neseniai paskelbta oficiali statistika: 1979 m. spalio mėnesį Amerikoje buvo 4028 diakonai. Dauguma diakonų vedę ir turi valdiškas tarnybas.

     1980 m. spalio 19 d. (sekmadienį) Stirnių bažnyčioje (Molėtų raj.) padėkos ir garbinimo Auką - šv. Mišias - aukos kan. Stanislovas Kiškis, kuriam spalio 20 d. sukanka 80 metų. Jubiliatas - aktyvus Gyvosios dvasios sąjūdžio, prasidėjusio maždaug prieš 50 metų, dalyvis, pokario metais patyręs Sibiro šaltį ir kančias, visada nešė ir neša kitiems tiesą, meilę ir šviesą.