DAUG KOMUNISTŲ, MAŽA PINIGŲ

verčia prancūzų aviacijos pramonę šlubuoti

BASTILE dienoje prancūzai išdidžiai stebėjo 100-to sprausminių lėktuvų dalyvavimą kariuomenės parade Elizrejaus Laukuose. Deja, retas kuris žinojo, kad jie sudarė penktadalį visos prancūzų aviacijos. Techniškai prancūzų aviacijos pramonė yra viena geriausių pasaulyje. O visgi ji mažėja ir turi pavojaus visai sunykti. Kur gi to priežastys?

1940 m. prancūzai pagamindavo 3000 naikintuvų per metus. Jų pramonė vokiečių ir sąjungininkų bombonešių buvo sunaikinta, bet po karo atsikūrė kaip moderniškiausia prancūzų pramonės šaka. Šiandien gi jai gręsia sugriuvimas.

1946 metais 140,000 darbininkų dirbo aviacijos pramonėje, šiandien — vos 30,000 beliko.

Viena iš priežasčių buvo komunistų vyravimas kaip Krašto Apsaugos M-je, taip fabrikuose.

Didžiausia gi priežastis Prancūzijos finansinis nepajėgumas užsisakyti ganėtinai modernių lėktuvų, kad pramonė veiktų pilnumoje.

Prancūzų aviacijos metinis biudžetas $700 milijonų (palyginus su JAV $21 bilijonu). Nėra lėšų naujiems typams konstruktuoti. Gerinami seni modeliai. Kad išvengus darbininkų atleidimo, prancūzai bandė gauti koncesiją gaminti British Comet ir dalis F-84 Thunderjet, kuriuo aprūpinamos NATO valstybės.

Dabar prancūzų viltis yra DA-452 Mystėre. Tai užpakalin lenktais sparnais sprausminis lėktuvas, greitesnis ir geriau ginkluotas už F-86 SABRE, kurio greitis yra virš 670 m. val. ir ginkluotas šešiais .50 kalibro kulkosvaidžiais bei raketomis. Mystėre turi keturis 30 mm pabūklus. Kaina $275,000.

Brig. gen. ALBERT BOYD (neoficialaus greičio rekordo 1947 m. savininkas) ir Maj. CHARLES E. YEAGER (pirmasis skridęs greičiau už garsą bandyme BELL X-1 raketiniame lėktuve) buvo pirmieji du amerikiečiai, išbandę MYSTĖRE. Jie pripažino jį lygiaverčiu geriausiam amerikiečių lėktuvui. DASSAULT firmos bandytasis rusų kilmės pilotas KONSTANTIN ROZANOFF (geriausias Europoje) pavadino MYSTĖRE neįtikimu lėktuvu, su kuriuo kuone viską galima padaryti.

DASSAULT su viena darbininkų 8 val. pamaina pajėgi pagaminti 210 lėktuvų per mėnesį, su trim pamainom — 280 ir su pilna įtampa 500 per mėnesį po 2 metų. Paleidimui MYSTĖRE į produkcijąšiuo metu reikėtų keturiolikos mėnesių laiko paruošiamiems darbams.

Šiuo metu prancūzų aviacija turi apie 500 naikintojų, įskaitant 300 amerikoniškų lėktuvų ir 130 Britų Vampires. Jų tikslas yra pasiekti 800 naikintojų 27-se grupėse iki šių metų galo ir 1200 1953 m. Bet negavus Amerikos piniginės paramos gali tekti uždaryti fabrikus, kas reikštų prancūzų aviacijos galo pradžią.

Prancūzai kartu su vokiečių pramonininkais HEINKEL, DORNIER, SEIBEL ieško bendradarbiavimo techniškuose tyrimo klausimuose. Vokiečiai siūlo įkurti Europos Aviacijos pramonę prancūzų š. Afrikoje. Apskaičiuojama, jei tai būtų pradėta šiais metais, produkcija būtų įmanoma 1957 m. NATO slaptu raportu pasiūlė pakelti europėjinių lėktuvų gamybą sumoje maždaug tarpe 250 - 500 milijonų dolerių, Amerikai padengiant pusę tos sumos. JAV Gynybos M-ja principe sutiko, pirmiausiai atydžiai išstudijavus kokybę, pristatymo terminus, kainas ir t.t.

Paruošta iš NEWSWEEK


PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS ERDVIOSE PATALPOSE

Kaip anksčiau buvo pranešta, Pasaulio Lietuvių Archyvas įsikūrė šv. Kazimiero Akademijos patalpose.

Pranešdamas tautiečiams šią džiuginančią žinią apie puikias sąlygas archyvo augimui, reiškiu didžiausią padėką šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui, ypač Generav lėms viršininkėms: buvusiai Generalei viršininkei Motinai M. Juozapai už suteiktą prieglaudą ir nuoširdžią globą archyvo kūdikystės dienose ir dabartinei Generalei viršininkei Motinai M. Teofilei už sudarymą puikių sąlygų archyvo augimui.

Dabar archyvinę bibliografinę ir muziejinę medžiagą galima siųsti ir didesniais kiekiais. Archyvo adresas lieka tas pats: Pasaulio Lietuvių Archyvas, 2601 W. Marquette Road, Chicago 29, Ill., U. S. A.

Vincentas Liulevičius,

PLA Direktorius