Lietuvos Kariuomenes sukakties minėjimas laisvame pasaulyje

Šių metų lapkričio mėnuo Jungtinėse Amerikos Valstybėse, aišku, ir kitose laisvose šalyse, kur tik yra didesni lietuvių telkiniai, praėjo Lietuvos kariuomenės atsikūrimo sukakties minėjimų ženkle. Šie metai bene bus pirmieji, kai laisvojo pasaulio lietuviai lapkričio 23-sios sukakčiai atidavė savo reikiamą dėmesį. Ir kaipgi kitaip. Juk lapkričio 23-ji simbolizuoja mums netektosios laisvės ilgesį ir skatina mūsų pasiryžimą visais būdais tęsti kovą, kol savoji žemė vėl bus išlaisvinta.

Lietuvos kariuomenės šventė minėta pasaulio lietuvių spaudoje, talpinant atitinkamus straipsnius, radiofonuose, iš kur lietuviškas žodis plaukė bangomis lietuvių šeiv mosna, ryškindamas mūsų ginkluotųjų pajėgų reikšmę atgaunant nepriklausomybę bei jos laikotarpyje, ir uždarose salėse, kur buvo atliekami iškilmingi aktai ir pagerbiami žuvusieji už laisvę kovotojai. Tai, kas vyko laisvajame pasaulyje, lietuviškasis Amerikos Balsas bent dalį pertransliavo į Tėvynę, kur mūsų broliai atkakliai kovoja su žiauriuoju okupantu.

Iškilmingi minėjimai, sutelkę lietuviškosios visuomenės skaitlingus būrius, įvyko daugelyje vietovių, kurių dėl vietos stokos tik kelis čia teatžymėsime.

Didžiajame New Yorke,kuris su savo apylinkėmis priglaudžia keliasdešimt tūkstančių lietuvių, Lietuvos Kariuomenės Šventės minėjimą atšventė tą pačią sukaktuvinę dieną — lapkričio 23 d. Minėjimas pradėtas iškilmingomis pamaldomis Angelų parapijos bažnyčioje, kur kun. Vyt. Pikturna pasakė gilų ir reikšmingą tai dienai pritaikytą pamokslą. Pats iškilmingas aktas įvyko po pietų Schwaben Hall patalpose, Brooklyne, kur suplaukė daugiau tūkstanties vietos ir apylinkės lietuvių. Invokacijos maldą skaitė prel. kun. Balkūnas. Iškilmingąjį šventės minėjimą atidarė trumpa kalba Subendrintojo (minėjimą ruošė keturios organizacijos: Am. Liet. Legiono Dariaus ir Girėno Postas, Lithuanian Memorial Post, Liet. Karių S-ga “Ramovė” ir ALTS I-sis skyrius) Minėjimo Rengimo Komiteto Pirmininkas J. Ginkus, kuris šiam minėjimui pravesti pakvietė ats. ltn. A. Simutį, dabartinį vicekonsulą New Yorke. Perėmęs pareigas, šis pakvietė Rengimo Komisijos, kurios pirmininku buvo kpt. Jurgis Kiaunė, numatytą Garbės Prezidiumą: pulk. P. Žadeikį, vieną iš pirmųjų Lietuvos Krašto Apsaugos ministerių, dabar Liet. Įgal. minisv terį Jungtinėms Amerikos Valstybėms, pulk. J. Budrį, Vyčio Kryžiaus ordino ir Vyčio Kryžiaus kavalierių, Klaipėdos Krašto pirmąjį gubernatorių, dabartinį Lietuvos generalinį konsulą New Yorke, gen. P. Plechavičių, vieną pirmųjų Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų, aktyvų kovotoją dėl Lietuvos laisvės, dabartinį Liet. Karių S-gos “Ramovė” pirmininką, prof. J. Kaminską, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą, VLIKo vicepirmininką ir Tautos Fondo valdytoją, generalinio štabo pulk. Izid. Kriaunaitį, savanorį kūrėją, buv. gusarų pulko vadą, Vyčio Kryžiaus kavalierių, dabartinį Liet. Karių S-gos “Ramovė” New Yorko skyriaus pirmininką ir daugelį kitų (viso apie 20) organizacijų atstovų bei šiaip žymių asmenų.

Sudarius Garbės Prezidiumą ir tylos minute pagerbus žuvusius ir tebežūstančius dėl Lietuvos laisvės, sekė sveikinimų kalbos, tarp kurių pažymėtina reikšminga ir gili adv. A. Olio, Chicagos sanitarijos viršininko, žymaus republikonų veikėjo, kalba. Po sveikinimų pagrindinę šio minėjimo kalbą pasakė generolas Povilas Plechavičius, daugelį kartų klausytojų triukšmingais plojimais pertraukiamas (šią įdomią ir reikšmingą kalbą duosime sekančių metų pirmame numeryje). Reikia konstatuoti, kad gen. Plechavičius newyorkiečių entuziastingai ir didelėmis ovacijomis buvo sutiktas. Taip pat pažymėtina, jog Am. Lietuvių Legijono Dariaus ir Girėno Postas gen. Plechavičių pagerbė, įteikiant jam atitinkamą žymenį. Pagerbimo kalbą, išskaičiuodamas gen. Plechavičiaus pasižymėjimus ir nuopelnus Lietuvai, pasakė legionierių vadas kpt. Petras Jurgėla.

Koncertinė dalis, kurią atliko Juliaus Kazėno vadovaujamas Clevelando “Ąžuolų” oktetas, buvo itin šiltai dalyvių sutiktas, tiesiog nenorėta leisti oktetui pasitraukti nuo scenos.

Šį Lietuvos Kariuomenės sukakties minėjimą, įvykusį šiais metais Didžiajame New Yorke, reikia laikyti pačiu pirmuoju Jungtinėse Amerikos Valstybėse, taip iškilmingai ir su tokiu dideliu pasisekimu praėjusį.

Baltimorėje Kariuomenės šventės minėjimas įvyko taip pat lapkričio 23 d. Pradėta pamaldomis šv. Alfonso parap. bažnyčioje. Pamaldų metu bažnyčioje giedojo L. Valst. op. solistas Ip. Nauragis. Minėjimo aktas ir meninė dalis vyko parapijos salėje. Garbės prezidiumą sudarė prelatas Mendelis, pulk. K. Škirpa, legionierių posto atstovas N. Rastenis, dviejų vyčių kavalierius savanoris Tamašauskas ir savanoris Petrulis. Aktas pradėtas JAV ir Lietuvos himnais. Invokaciją įvykdė kun. Dambrauskas. Atidarė K. Pažemėnas, o su Lietuvos kariuomene supažindino M. Karaša. Apie ateities uždavinius kalbėjo E. Sližys. Dar įdomiai kalbėjo K. Škirpa.

Meninę dalį išpildė Ip. Nauragis, akompanuojant G. Leonienei. Akt.J.    Palubinskas deklamavo.

Minėjimą ruošė L. K. S-gos “Ramovės” Baltimores skyrius.

Worcesteryje sukakties minėjimas įvyko lapkričio 30 d. Veteranų Salėje. Įžangos žodį tarė L. Leknickas. Paskaitą skaitė prof. J. Rauktys, apibrėždamas Lietuvos kariuomenės žygius.

Meninę dalį atliko Meno Ratelis. Dainuota, šokta tautiniai šokiai, deklamuota. Programoje dalyvavo su lietuvių liaudies dainomis ir Ip. Nauragis.

Indiana Harbor, Indianos valstijoj L. Kariuomenės šventės minėjimas įvyko lapkričio 23 d. Pradėta pamaldomis, kurių metu kun. kleb.K.    Bičkauskas pašventino Lietuvostautinę vėliavą. Vakare parapijos salėje šia proga dr. J. Paukštelis skaitė pritaikytą tai dienai paskaitą.    (p)

WINTER GARDEN TAVERN

Savininkas

VYTAUTAS BELECKAS, 1883 Madison Street,

Brooklyn 27, N. Y. KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir

NAUJŲJŲ METŲ proga

Sveikina savo pažįstamus ir kostumierius