DWIGHT D. EISENHOWERIS

š. m. lapkričio 4 d. Jungtinių Valstybių žmonės nauju šios šalies prezidentu išrinko Dwight D. Eisenhowerį. Šioms augštoms pareigoms jie paskyrė vieną iš žinomiausių šios šalies sūnų, kurio vardą ir darbus atmena milijonai gyventojų visuose pasaulio kraštuose.

Busimasis Amerikos prezidentas yra gimęs 1890 metais spalio 14 dieną Texas valstybėje. Jis yra kilęs iš neturtingos šeimos — religingos ir darbščios.

Kai Dwight Eisenhoweris buvo dar visai mažas, tėvai persikėlė į Kansas valstybę, į Abilenės miestą, kurį naujasai prezidentas laiko savo tėviške.

Eisenhoweris pasirinko kariškio kelią. Karo mokslą jisai išėjo West Point Akademijoje. Per pirmąjį pasaulinį karą jis šešis tūkstančius kareivių apmokė tankų technikos, kai šie dar buvo patys moderniškiausi ginklai.

Po karo Eisenhoweris buvo nusiųstas į generalinio štabo mokyklą.

1933 metais Eisenhoweris buvo paskirtas gen. MacArthuro, generalinio štabo viršininko, padėjėju. Vėliau abu jie buvo nuvykę į Filipinus organizuoti karines pajėgas tai naujai respublikai, kuriai Amerika pažadėjo nepriklausomybę ir savo žodį tęsėjo.

Kai 1941 metų gale japonai užpuolė Pearl Harbor Havajų salose, Eisenhoweris jau turėjo generolo laipsnį. Generolas Marshallas, kuris tada buvo generalinio štabo viršininku, netrukus jį pasiuntė į Londoną sudaryti planų sąjungininkų veiksmams Europoje ir Afrikoje. Paskui jam buvo pavesta tuos planus vykdyti. Tno būdu Eisenhoweris vadovavo sąjungininkų kariuomenėms šiaurinėje Afrikoje ir Italijoje. Svarbiausias betgi momentas šioje kovoje prieš Hitlerį buvo1944 metų birželio šeštoji diena, kada sąjungininkų kariai buvo išlaipdinti Normandijos pakraščiuose ir tuo pradėtas žygis Europai išlaisvinti iš nacių. Po vienuolikos mėnesių vokiečiai pasidavė.

Po karo Eisenhoweris buvo pakeltas į aukščiausią Amerikos kariuomenės laipsnį ir buvo generalinio štabo viršininku.

1948 metais jisai tapo Kolumbijos universiteto rektorium New Yorke.

Netrukus, Europos valstybėms pageidaujant, jisai buvo pašauktas naujai atsakomybei: išvyko Europon organizuoti karinių Atlanto Pakto pajėgų. Kaip ankščiau, taip ir dabar Eisenhoweris parodė didelį sugebėjimą dirbti su įvairių tautų žmonėmis, derinti jų reikalus ir įkvėpti jiems pasitikėjimo ir drąsos.

Matydami Eisenhowerio didelį populiarumą, jau 1948 metais politikos vyrai bandė jį laimėti kandidatu į prezidentus. Jis tada griežtai atsisakė. Šiemet sutiko, buvo respublikonų nominuotas kandidatu, o lapkričio 4 d. didžioji amerikiečių balsuotojų dalis jį išrinko į prezidentus sekantiems 4-riems metams.

Busimasis Amerikos prezidentas yra 62 metų amžiaus. Rinkiminių kalbų metu jį matė milijonai žmonių — energingą, patrauklų ir tvirtą. Jį yra matę ir nemaža lietuvių — tiek anksčiau Europoje, tiek dabar Amerikoje. Jam žinoma ir Lietuvos padėtis. Jisai yra keliais atvejais pareiškęs, kad Amerikos sąžinė nepažins ramybės, kol Sovietų pavergtos tautos vėl taps savo likimo valdovės. Eisenhoweris savo kalboje Amerikos Legijonui suminėjo šalis, kurias Sovietų Sąjunga laiko pavergusi. Jisai tada įvardijo ir Pabaltijo valstybes — Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Per Laisvosios Europos radiją Eisenhoweris yra kreipęsis į pavergtuosius žmones anapus geležinės uždangos. Ta proga jis pasate:

“Praėjo tie laikai, kada komunizmas nekliudomas galėjo primesti savo tironiją. Ateina laikai, kada svetimi diktatoriai pradės trauktis iš dirbtinai sukurtų užtvarų primestų tautoms, kurios nori pačios laisvai tvarkytis”.

A. V.