ATSIŠAUKIMAS Į TAUTĄ

Buvusio Lietuvos Respublikos Prezidento Dr. K. GRINIAUS paskutinis atsšaukimas į Lietuvos žmones tėvynėje 1950 m. Vasario 16-sios proga, velioniui dar gyvam esant. Šis atsišaukimas buvo perduotas į Lietuvą per AMERIKOS BALSA š. m. vasario 17 d.

MIELI BROLIAI IR SESERS, SAVO TĖVŲ ŽEMĖJ SVETIMŲJŲ PERSEKIOJAMI LIETUVIAI:

Vasario 16 dienos proga sveikinu jus. mano brangūs tautiečiai. Linkiu pasiryžimo ir ištvermes, kenčiant sunkias fizines ir dvasines kančias. Nuoširdžiai linkiu sulaukti tos dienos, kai vėl iš okupantų priespaudos kelsis laisva Lietuva.

Gerai žinau jūsų iki šiolei pergyventas kančias. Šimtai tūkstančių nieku nenusikaltusių lietuvių brutalios rusiškos MVD prievartos yra atplėšti iš gimtųjų sodybų ir išgabenti į baisiąsias arktikos ir Sibiro koncentracijos stovyklas. Tūkstančiai lietuvių žuvo prievartos mirtimi okupantų rūsiuose ir kalėjimuose, ir dažnai jų lavonai ištisas dienas laikomi miestelių aikštėse. Visas turtas iš jūsų atimtas. Esate paversti beteisiais baisios sistemos vergais. Tautinė lietuvių kultūra sugriauta, ir jums visomis priemonėmis brukama rusiška bolševikinė doktrina. Jūsų kasdieninis gyvenimas — ašaros, kančios ir baimė.

Praėjusio karo pabaigos sąmyšyje bolševizmui pavyko gana plačiai išsiplėsti. Į jo reples pateko visa eilė buvusių laisvų tautų ir jis nori įsiviešpatauti visame pasaulyje. Bolševizmas visomis priemonėmis ginkluojasi, iš jūsų atimamas paskutinis skatikas, kad būtų sukelti sąmyšiai kituose kraštuose.

Bet juo daugiau bolševizmas plečiasi, juo jis silpnėja. Laisvosios pasaulio tautos suprato ir pamatė, kas yra tikrasis žmonijos priešas. Jos suskato organizuotis ir tvirtai pasipriešinti jo užmačioms.

Laisvojo pasaulio politiniai veiksmai eina Lietuvos išlaisvinimo kryptimi.

Lietuvos suverenumas nėra palaidotas. Jos pilnateisiai atstovai laisvame pasaulyje tebeina savo pareigas, jos institucijos tebeveikia. Jungtinės Amerikos Valstybės, Didžioji Britanija ir daugybė kitų šalių nėra pripažinusios Lietuvos okupacijos.

Laisvėje gyveną lietuviai nuolatos kelia balsą apie jūsų nežmoniškus persekiojimus. Jis reikalauja, kad tarptautiniai organai ištirtų okupantų Lietuvoje įvykdytus nusikaltimus, ir būtų sustabdytas lietuvių tautos naikinimas ir blaškymas. Lietuvos laisvės kovai telkiamos gausios lėšos. Šią laisvės kovą nuoširdžiai remia visi šiapus Geležinės Uždangos atsidūrę lietuviai, ypač Amerikos lietuviai. Senųjų mūsų išeivių eiles gausiai papildė naujųjų laikų tremtiniai. Vien tik į Jungtines Amerikos Valstybes atvyko apie 20.000 lietuvių tremtinių. Po keletą tūkstančių jų įsikūrė Didžioje Britanijoje ir jos dominijose. Nemaža jų prieglaudą surado Pietų Amerikoje. Visų jų pasiryžimas iškovoti Lietuvai laisvę yra nepalaužiamas. Amerikos Jungtinių Valstybių ir jos sąjungininkų neįsivaizduojamai aukšta medžiaginė gerovė, didi kultūra, neturįs pavyzdžio technikos lygis ir vis nauji išradimai, milijonai laisvų, pilnų iniciatyvos ir sumanumo žmonių, gali apsaugoti laisvę nuo despotiškojo bolševizmo užmačių.

Todėl, nors jūs šiandien ir gyvenate didžius pavojus, bet nenustokite vilties, kantrybės ir pasitikėjimo lietuvių tautos išlaisvinime. Gerai žinau, kad svetimoji priespauda ne tik persekioja kiekvieną jūsų žingsnį ir žodį, bet stengiasi pavergti ir jūsų mintis. Atmeskite svetimą klastingą propagandą. Išsaugokite savo žmogiškąjį ir lietuviškąjį tautinį padorumą. Visus įvykius ir pavergėjų pagyras vertinkite kritiškai. Visomis galimomis priemonėmis gelbėkite vieni kitus ir padėkite vieni kitiems pergyventi sunkiuosius laikus. Sąmoningai venkite neprasmingų aukų.

Šiuo metu svarbiausias visų mūsų uždavinys, kad juo didesnis lietuvių skaičius išliktų fiziškai ir morališkai sveikas. Atsiminkite visuomet, kad juo sunkesnis kasdieninis gyvenimas, ypač dabar prievartos kolchozuose, juo labiau okupantas šėlsta, juo labiau jūsų širdyse turi suklestėti tėvynės meilė, tautinė visų lietuvių vienybė ir visų bendrai vykdomas apsisaugojimas. Sunkiausiais laikai: kiekvienas lietuvis kaip tik turi išlikti tvirtas ir atsparus, kaip tas ąžuolas prie Nemunėlio.

Išgyvenę šiuos siaubingus metus, nusikratę okupantų vergijos, mes patys atkursime laisvą ir demokratinę Lietuvą, kurioj kiekvienas pilietis naudosis visomis teisėmis ir kurioj kiekvienam bus užtikrintas socialinis gerbūvs. Vėl atkursime ūkinį Lietuvos gyvenimą, atgaivinsime tautinę kultūrą, mokslą ir meną.

Kiekvienas bus laisvas, saugus ir sotus mūsų busimoj, gražioj Lietuvoj.

Tegyvuoja persekiojamoji ir naikinamoji, bet gaji ir atspari lietuvių tauta!


VIEŠA PADĖKA

Lietuvos karo invalidų draugijos valdyba giliai sujaudinta, lietuvių spaudos laisvės kovų invalidų tragiškos būklės iškėlimu viešumoje, todėl turi garbės išreikšti savo gilią padėką.

Tos pačios spaudos dėka apie Lietuvos neprikl. karo invalidų veiklą ir nedateklius sužinojo didžiai gerb. brig, generolas gydytojas Vl. Nagius-Nagevičius ir nieko nelaukdamas atsiuntė d-jos valdybai $10,00 piniginį orderį. Brig, generolas-gydytojas Vl. Nagevičius turi daug nuopelnų Lietuvai: jis buvo Karo muziejaus organizatorius ir vadovas, taip pat Karo sanitarijos valdybos viršininkas, rūpinosi ir prisidėjo pats prie archeologinių tyrinėjimų ir pradėjo mokslinius kasinėjimus. Tačiau mums invalidams gerb, generolas-gydytojas Vl. Nagius-Nagevičius buvo ir globėjas, ir organizatorius bei visų invalidų reikalų tvarkytojas ir gynėjas. Nepaslaptis tad, jog gerb, generolą-gydytoją invalidai mylėjo, gerbė ir vertino bei vadino savo tėvu globėju.

Bet mes nelaukėme tokio pasiaukojimo šiuo momentu, kada generolas yra atsidūręs sunkiose materijalinėse apystovose pats, nes dirba vien tik jo žmona.. Ir vis dėlto jis paskubėjo su dešimčia dolerių pagalba invalidams. Tai didelė auka ir ji niekuomet nebus pamiršta. Sujaudinti Lietuvos neprikl. karo invalidai įgaliojo savo valdybą išreikšti padėką už dideliu pavyzdžiu šviečiantį labdaringumą.

Invalidų draugijos valdyba taria savo gilią, nuoširdžią ir nemirštamą padėką brangiam savo globėjui praeity ir šiuo momentu ištiesusiam pagalbos ranką.... Tegu Viešpats laimina ir saugo mielą generolą-gydytoją Vl. Nagių-Nagevičių, tesuteikia Jam ištvermės ir laimės sveikam sugrįžti į vėl atgysiančią, laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Bronius Tvarkūnas
L. K. Inv. Dr-jos V-bos Pirmininkas
K. Dobilas
Sekretorius