LIETUVIŲ TAUTOS AMŽINIEJI KAREIVIAI

mūsų uniformuoti 
VYRAI RAŠO

...Skubame apmokymą dvigubu greičiu. Kartais dirbame visas 24 vai. Nepykit ir nesirūpinkit, jei kartais ilgai neparašau, laisvu laiku valome ginklus, aprangą ir kt. Mat, čia mamytės nėra, tai viskuo reikia pačiam pasirūpinti. Aš dabar esu šauniausioj JAV parašiutininkų divizijoj, todėl iš mūsų daugiau ir reikalaujama.

Aš esu labai patenkintas, kad patekau į tokią garbingą dalį. Didžiuokitės ir jūs, tėveliai. Mano tarnyba nėra pavojinga. Aš matau kasdien tūkstančius šokimų, ir niekas iš vyrų nesusižeidžia. Tai maždaug tas pat, kaip šokti nuo stalo ant grindų. Tad nesirūpinkite, tėveliai.

Lietuviai visuomet būdavo geriausikariai. Kai tik pradėjau apmokymą, mane tuojau pastebėjo dalinio vadovybė. Po trijų savaičių mane paskyrė skyrininko pavaduotoju. Visa kuopa žino, kad aš esu lietuvis...

Vyt. Daugirdas

...Tai matai, Mindaugai. Jau pora savaičių, kai aš keliu 4 val. ryto, o guliu 10 val. ar vėliau vakare... Valgau, ką duoda, kai liepia — šliaužiu pilvu ir t.t. žodžiu — rengiuosi būti kareiviu. Bet... man tai nenauiiena. Gyvename dviejų aukštų barakėliuose. Rašau Tau, sėdėdamas ant lovos.

Po daugybės anketų ir skiepų buvau paskirtas į vieną lauko artilerijos batalioną. Maistas pusėtinas, drabužių—gyva pekla....

Tavo Vitalis

Pabaltijo ministerial D. Britanijai, su anglų karininkais ir pabaltiečių ryšininkais vyksta į pabaltiečių dalinių paradą 1948 m.

Ltn. Tervydžio vadovaujamas būrys inspekcines apžiūros metu. britų ronoje.

Seržantas St. Radavičius su sužeistu draugu legionierium lietuviu Saigono gatvėse, Indokinijoje.

 

Parašiutininkų divizijos karys Vyt. Daugirdas (viduryje) su savo tarnybos draugais.

LIETUVIO LEGIONIERIAUS BALSAS IŠ INDOKINIJOS

Viename lietuviškam laikraštyje radau žinią, jog mielasis karių laikraštis KARYS vėl yra naujai užgimęs Amerikoje. Todėl prašau man patarti, kokiu būdu galėčiau jį gauti. Man, kaip kariui, būtų daug džiaugsmo, jeigu .senasis mano prietelius KARYS vėl galėtų mane - lankyti.

Su pagarba,

Seržantas Kačerauskas

 

LAIŠKELIS IŠ VOKIETIJOS

...Pas mus kol kas ramu. Gal būt dar šiais metais nieko nebus. O gal tik apie rudenį, kai bus nuimti javai. Kiekvienas agresorius pradeda karą maždaug tuo metu. Be to, rusams gula ant sprando Kinijos išmaitinimo sunkumai.

...Muenchene rusų baltgvardiečių emigrantai nori steigti savo pulkus. Tuo reikalu yra paduotas prašymas gen. Eisenhoweriui. Rusų gen. Petuchov yra pasakęs Vak. Vokietijos kancleriui Adenaueriui: “Jeigu man leistų suformuoti bent 3 divizijas, tai po pusmečio aš turėčiau jų 20."

Galimas dalykas, kad jei Ryt. Vokietijos rusų kariai žinotų, jog iš ten pabėgę turės kur prisiglausti, tai dezertiruotų ištisais daliniais.

Ką atsakys gen. Eisenhoweris — dar nebuvo žinoma.    N. N.

BUVĘS LEGIONIERIUS DŽLAUGLASI KARIU

Didž. Gerb. Kapitone,

šiandien pergyvenu ne kasdieninį įvykį. Atidaręs savo pašto dėžutę, radau "Karį”! Mano džiaugsmui nėra ribų. Vartau jį, žiūrinėju ir vis nesinori tikėti, kad tai tikrumoje laikau savo rankose “Karį”.

Esu tikras, jūs nudžiuginote kiekvieną lietuvį karį, nublokštą tolimiausian pasaulio užkampin. Už jūsų triūsą bei pastangas, dedamas “Kario” išleidimui, reiškiu jums giliausią pagarbą, bei mano nuoširdžią padėką.

Šiuo momentu labai norėčiau padėkoti tam Geradariui, kurio dėka gavau “Karį”. Deja, nežinau, kas šią brangią dovaną man prisiuntė. Prašau todėl jūsų pranešti man, kam turėčiau už tai padėkoti. Būsiu labai dėkingas.

Paskutiniu laiku aš jau nusivilkau kario drabužius, padėjau ginklą ir jau penktas mėnuo esu civilis žmogus. Nors buvau pasiilgęs laisvo gyvenimo, vistiek ilgi kariško gyvenimo metai padarė savo. Kaip tas senas kavalerijos arklys, nenoriu susigyventi su mintimi, kad, štai, jau pasakytas galutinis sudiev kariškai “melodijai”. Rusena viltis, gal ir netolimoje ateity vėl užsivilkti karinę uniformą ir atsirasti karių gretose. Kartu gi norėtųsi pasukti žygio vora Tėviškėlės link...

Linkiu jums ištvermės ir kuo geriausios sėkmės visuose jūsų darbuose!

Su pagarba,

St. Radavičius

Red. pastaba:Buv. legionieriui St. Radavičiui KARYS siunčiamas mūsų bičiulio V. Graužinio dėka.

LIETUVIO KARIO INVALIDO PADĖKA

Ad. Ambraziūnui.

Didžiai Gerbiamas Tamsta,

Netikėtai aš gavau KARIO nr. 2, iš kurio sužinojau, kad redakcija man jį atsiuntė už Jūsų Įmokėtus pinigus. Tadjūsų geraširdiškumo dėka aš, čia vienišas gyvendamas vokiečių tarpe, dabargaunu visų mėgiamą laikraštį KARĮ.

Nors aš jūsų nepažįstu, bet labai labainuoširdžiai jums dėkoju. Nežinodamas jūsų adreso, rašau KARIO redakcijai. KARYS vėl mus visus suveda į vieną lietuvišką šeimą, kad vieni kitiems padėtume.

Ačiū, broli lietuvi. Linkiu geriausios sėkmės ir sveikatos.

Pranas Bagdanavičius

II-jo Pasaulinio karo invalidas. (14-A) Ulm Donau, Boelke Wohnheim, Blok C. Room 47, USA Zone G e r m a n y.

PAIEŠKOJIMAS

Prašomas atsiliepti Ant. Šukys, kilęs iš Šakių apskr. Ieško Jurgis Smalys, 70 Forest Row.. Great Neck, L, I. N. Y.

5.000!

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 m. atgaivintas

KARYS

trumpu laiku paplito visuose kontinentuose, visose laisvojo pasaulio šalyse. Jo balsą mūsų vyrai greitai išgirdo ir tolimojoj Australijoj, N. Zelandijoj, Indokinijos kovų laukuose. Jau užmegzti su jais tamprūs ryšiai ir laukiama iš ten daugiau įdomios medžiagos, foto nuotraukų.

Senaisiais tradiciniais ryšiais jungdamas visus buvusius ir dabar esančius karius, visus lietuvius, 1919 — Nepriklausomybės kovų — metais gimęs, mūsų

KARYS

jau pirmuoju žygiu savaime pasidarė žurnalu viso pasaulio lietuvių karių, kovojančių, dirbančių ir besisielojančių laisvos, demokratinės Lietuvos kuo greitesniu išlaisvinimu, jos atstatymu. Kario sąvoka šiandien apima kiekvieną, lietuvį patriotą, vyrus ir moteris, visokiomis aplinkybėmis dirbančius Lietuvos garbei, jos laisvei.

Vadovaudamasis lietuviška, krikščioniškąja dvasia,

KARYS

vienodai brangina visų demokratinių srovių bei įsitikinimų lietuvius, nes visi jie pavojaus valandą kovojo, tebekovoja ir dar aršiai grumsis artimoj ateityje — dėl Lietuvos laisvės idealo.

Šiomis istorinėmis pasaulinio nerimo dienomis, kada diena dienon auga mūsų tėvynei išlaisvinimo viltis, kada suėjo 33-ji metai nuo pirmųjų Lietuvos laisvės kovų, kurių metu gimė ir mūsų senasis žurnalas

KARYS

gyvai atgyja ir gražiosios mūsų kariuomenės tradicijos, kur savosios spaudos kūrimas, jos visokeriopas rėmimas ir tobulinimas buvo vienoje pirmaujančių vietų, štai kodėl ir šiais 33-čiais nuo anų kovos dienų ir nuo karių laikraščio

KARIO

gimimo metais senieji mūsų ginklo ir plunksnos draugai, negailestingai išblaškyti po visą pasaulį, šiandien vėl iškelia šūkį:

33-JŲ METŲ NUO JO PASIRODYMO PROGA, SUTELKIME MŪSŲ MĖGIAMAM ŽURNALUI KARIUI 5.000 SKAITYTOJŲ!

TAI BUS GERIAUSIAS TIEK LAISVĖS KOVŲ, TIEK KARINĖS SPAUDOS TRADICIJŲ PRISIMINIMAS, JI. ĮVERTINIMAS. TIKTAI MŪSŲ KARYS DAUGLAUSIAI RAŠO APIE KOVAS IR KARIUS, KURIE KOVOJO, DABAR KOVOJA IR KOVOS DĖL LIETUVOS. JIS JUNGIA MUS IŠBLAŠKYTUS! JIS RIŠA MUS SU VISA KOVOJANČIA LIETUVIU TAUTA!

šios mintys ir ši senųjų ginklo draugų iniciatyva — yra geriausias moralinis atpildas visų laikų ir visiems KARIO kūrėjams, redaktoriams ir bendradarbiams. Mes tai ir vykdysime. Pakanka, kad kiekvienas dabartinis KARIO skaitytojas pakviestų ir surastų bent vieną naują metinį, pusmetinį ar atsk. numeriais skaitytoją — mūsų tiražas užsibrėžtąjį kiekį netik pasiektų, bet ir perviršytų.

Tad:

Nė vieno kario — neliks be KARIO!

KARYS—mūsų vyrams, išvykusiems į armiją!

KARYS—geriausias bičiulis mūsų tremties jaunimui!

Išrašykime KARĮ mūsų artimiesiems ir pažįstamiems Vokietijoje! Suteikime redakcijai žinias apie karius ir kt. ligonius ar invalidus Europoje ir pasaulyje. KARYS jiems bus siuntinėjamas nemokamai!

Į talką, veteranai ir jaunime! Mūsų žurnalas turi tobulėti, gerėti. Bendra talka tai tikrai pasieksime!

5.000!

KARYS, 156 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.