KULTŪRINĖS NAUJIENOS

Vasario 16-sios minėjime, Čikagoje dalyvavo JAV senatorius Everett M. Dirksen (dešinėje) ir Lietuvos Konsulas Čikagoje Dr. P. Daužvardis su žmona.

National Guard of 111. Chicagos dalinio atstovai Vasario 16-sios minėjime. (Iš kairės į dešine) Lt. R. Richardson. Sgt. A. Shvegžda ir Pv. J. Vareika, kurie dalyvavo Vasario 16-sios minėjime. Chicagoje ir nuoširdžiai pasveikinę linkėjo Lietuvai kuo greičiau išsilaisvinti iš bolševikijos vergijos.


—    Spaudos pranešima, Lietuvoje mirė vienas žymiausių mūsų istorikų —Augustinas Janulaitis.

—    Dail. Ad. Valeška Čikagoje atidarė bažnytinio meno studija, kuri galės atlikti ir bažnyčių dekoravimo darbus.

—    Daugelis lietuviškų kolonijų tiek Amerikoje, tiek kitose pasaulio šalyse ruošiasi šiemet liepos men. minėti 700 metų sukaktį nuo pirmojo Lietuvos krikšto ir Mindaugo karūnavimosi Lietuvos karaliumi.

—    Bolivijos valdžia apdovanojo tenai gyvenantį lietuvį dailininką Joną Kimša Bolivijos ordeno Condor de los Andes Comendador už jo nuopelnus to krašto meno gyvenime, šiuo metu dail. J. Rimša yra Bolivijos atstovas ispaniškosios Amerikos dailės parodoje Madride.

—    Vasario 16 vardo Lietuvių Gimnazija Diepholze, Vokietijoj, kuri yra vienintelė pasaulyje tikra lietuviškagimnazija, nes ji vadovaujasi Nepriklausomosios Lietuvos mokslo statutu, dabar susilaukia organizuotos paramos iš visame pasaulyje gyvenančių lietuvių. Didesniuose Amerikos miestuose tai gimnazijai remti yra sudaryti atskiri komitetai.

—    Faustas Kirša šiemet mini 60 metų sukaktį. Jis į Ameriką atvyko Pr. Lapienės sudaryta sutartimi, šiuo metu gyvena Bostone ir kartu su St. Santvarų ir kt. kultūrininkais dirba lietpalčių fabrike.

—    N. Zelandijoj Lietuvių Draugija, pirmininkaujama agr. dr. A. Butkaus, leidžia savo žinių biuletenį. Iki šiolei išleista 3 numeriai.

—    J. Bičiūnas, lietuvis kunigas, Romoje rašo disertaciją apie vyskupą Valančių.

—    Šveicarijos lietuviai pradėjo leisti savo žinių biuletenį. Jį redaguoja dr. A. Gerutis.

—    Viso pasaulio lietuviai iškilmingai paminėjo Vasario 16-33 metų sukaktį nuo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Ta proga surinkta ir aukų laisvės vadavimo darbui remti. Vasario 16 proga ir "Voice of America” pradėjo transliacijas lietuviškai.

—    Lietuvos operos solistė Elžbieta Kardelienė, šiuo metu gyvenanti Kanadoje, mini 20 metų sukaktį, kai pradėjo dainuoti Lietuvos operoje. Ta proga kovo 14 d. įvyksta jos dainų koncertas Montrealyje.

—    Vasario 25 d. Brooklyno Vaidintoju Trupė, vad. dramos aktoriaus Vitalio Žukausko. 50-čiai metų nuo pirmojo lietuviško vaidinimo paminėti. Brooklyne suvaidino Keturakio 3 v. komediją “Amerika Pirtyje.” Spektaklis praėjo dideliu pasisekimu.

IR MAŽUČIAI PRISIMENA VARGAM patekusius!

Jau antri metai Elizabeth. N. J. vaikučiai prieš Velykų šventę prisimena lietuvius vaikučius, senelius ir ligonius pasilikusius vargti Vokietijoje.

šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos, Elizabeth, N. J. mokyklos vaikučiai .seselių pranciškiečių vadovaujami ir pritariant klebonui kun. J. Simonaičiui, sumanė ypatingu būdu sukelti pinigų lietuvių vaikučių, senelių ir ligonių šalpai Vokietijoje. Mokyklos berniukai parūpino dešrelių, mergaitės pyragaičių, kuriuos pardavinėjo ir gavo gražaus pelno—$75.00.

Neseniai BALF pirmininkas kan. prof. J. B. Končius lankėsi Elizabethe. Ta proga mokyklos vaiku delegate jaunutė Evalina Kaminskaitė įteikė pirmininkui .$75.00 mokyklos vaikučių vardu ir prašė juos skirti vaikučių, senelių ir ligonių šalpai Vokietijoje. Kanauninkas J. B. Končius ta pat sekmadienį šv. Petro ir Povilo bažnyčioje padėkojo vaikučiams ir pabrėžė, kad ši auka yra vaisius artimo meilės — didžiausios krikščionybės dorybės. Taip pat padėkojo seselėms pranciškietėms, kurios taip gražiai išauklėjo lietuvių parapijos mokyklos vaikučius.

ĮSIGYKITE didelės vertės KNYGĄ

Jau pradedama ruošti spaudai žymaus foto menininko Vytauto Augustino Lietuvos vaizdai. Tai didelio formato (12x8 col.) leidinys, kuriame tilps daugiau kaip šimtas vaizdu. Kiekvienas vaizdas bus atspausdintas atskirame puslapyje. Leidinio įvadas ir kiti tekstai spausdinti lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys spausdinamas geriausiame, specialiai pritaikintame popieriuje ir bus įrištas į kietus meniškus viršelius.

Šiame leidinyje vaizdais atsispindės visas Nepriklausomos Lietuvos kūrybinis darbas — Lietuvos miestų išaugimas, modernioji statyba, ekonominis bei ūkinis išaugimas. Taip pat tilps Lietuvos istoriniai paminklai bei jos gamtovaizdžiai, šis vertingas veikalas bus ne tik vaizdus savo Tėvynės prisiminimas, bet puikiai tiks ir svetimtaučiams supažindinti su Lietuva. Kiekvieno patriotiškai galvojančio lietuvio pareiga yra ta leidinį iš anksto užsiprenumeruoti ir tuo prisidėti prie jo greitesnio pasirodymo.

Dėl šio leidinio spaudos brangumo jo tiražas bus leidžiamas tokio dydžio, kiek bus prenumeratorių. Norintieji šį leidinį įsigyti, malonėkite nedelsdami jį užsisakyti. Užsisakiusiems ir pinigus sumokėjusiems iš anksto, jo kaina bus tik 3 dol., o užsisakiusiems ir pinigus pasižadėjusiems sumokėti leidiniui išėjus — 4 dol.

Užsakymus ir prenumeratos pinigus prašome siųsti leidyklos administratoriui šiuo adresu: Povilas Ališauskas. 140-02 84th Drive, Jamaica. N. Y.

Leidykla VAGA