Karinės žinios, ar jūs žinote, margi laiškeliai

Armijos rūpestis atjauninti vadovybę

Armijos atsakingieji pareigūnai yra susirūpinę, kaip paleisti į atsargą senuosius pulkininkus, kuriuos turėtų pakeisti energingesnis kraujas. Vadovybė sutinka, kad šios rūšies karininku yra žymus perteklius. Armija yra labai jautri kritikai, kad lėtai prisiimanti naujas idėjas, naujus ginklus ir naująją taktiką.

Avio nuotraukos iš 13 km. aukščio

Amerikos 14 atskirų tipų lėktuvų šiuo metu gali skristi greičiau už garsą. Karo aviacija tikisi greitai pradėti fotografuoti iš 8 mylių (apie 13 km) aukščio, šiame aukštyje esančius lėktuvus negalima stebėti iš žemės. Yra bandomas naujas telefoto objektyvas, kurio fokusas 48 colių ilgio, šešemoto-rinių sprausminių B-47 lėktuvų bazės būsiančios perkeltos į vandenynų pakrantes. Milžiniški lėktuvai tankesniame pajūrio ore galį greičiau atsiplėšti nuo žemės, šių lėktuvų pakilimo takai turį siekti 7-10.000 pėdų ilgumo.

Atominė artilerija ir povandeniai laivai

Jau rašomos taisyklės ir statutai, kaip naudoti atominę artileriją. Atrodo, kad atominės artilerijos laikas jau nėra taip toli, kaip kad manyta... Šią vasarą būsiąs pradėtas konstruuoti pirmasis atominis povandeninis laivas. Žinovai tiki, kad atominės energijos variklių sukami propeleriai galėsią išplėsti po vandeniu ligi 35 mazgų per valandą. Dabartiniai “Snorkel” tipo pov. laivai galį nerti tik 18 mazgų per valandą.

Naujieji ginklai

“North American Aviation” b-vė, gaminanti F-86 Sabre naikintuvus ir B-45 sprausminiais varikliais bombonešius, padvigubino žmonių skaičių, dirbančių prie slaptųjų darbų, kur studijuojama atominio reaktoriaus technologija, šiuo metu tyrinėjama: 1) nematomieji spinduliai, galį atskirti isiveržusį priešą nuo draugingų dalinių; 2) alyviniai žalia kautynių uniforma, kurios negalį pagauti infraraudonieji spinduliai; 3) iš lėktuvų numetamas vidutinis tankas, kurio šarvų svoris, dėl naudojamo naujo metalo-titanijaus, galįs būti sumažintas net 40%.

Mainai

Naujieji JAV sprausminiai naikintuvai Republic F-84E duodami šiaurės Atlanto Pakto valstybėms, o šios siunčia į Ameriką apmokymui savo lakūnus.

Maskvos Strategija. Tie Amerikospareigūnai, kurie geriausiai pažįsta Rusiją, netiki, kad šiais metais galėtų prasidėti III-sis pasaulinis karas. Nors jie sutinka, kad ateinantį pavasarį komunistai vis tiek ką nors užpulsią.

Tačiau jų įsitikinimu, Maskva bandys išvengti tiesioginio įsikišimo. Jie jaučia, kad rusų karinė mašina dar nėra visiškai paruošta, o sovietai nėra visiškai saugūs savo pačių kieme. Yra beveik tikra, kad visuotinis karas ne tik sukels antiraudonuosius visoje rytinėje Europoje, bet sukilimai galį kilti net Ukrainoje, jau nekalbant apie neseniai okupuotus kraštus. Patikimų stebėtojų nuomone, greičiausiai, raudonojo caro satelitai užpulsią Jugoslaviją.

Iš Karo Zonos, čia yra pavėluota, bet autoritetingai žiauri tikrovė, kodėl JT jėgos praėjusį rudenį sėkmingai žygiavusios priekin pietinėje Korėjoje, negalėjusios surasti čiabuvių administracijos pareigūnų: ligi dabar surinktos žinios rodo, kad atsitraukiantieji raudonieji vadovavosi "sudeginti žmones" politika, naikindami visus nekomunistus, turinčius šiokį tokį išsilavinimą ir vadovavimo gabumus.

Žvalgybos pranešimai rodo, kad Pekingas daugelį pajūriuose esančių įmonių ir valdžios įstaigų iškėlė Kinijos gilumon, tuomi pabrėždamas savo pasirengimą ilgam karui. Taip Kwantungo provincijos vyriausybė išsikėlė iš istorinio Kantono miesto į apleistą miestelį 160 km krašto viduje.

Atominė bomba gana pigi. Pagal tiksliausias žinias, kaina vienos atominės bombos pagaminimo ir jos numetimo yra lygi tam pačiam TNT kiekiui, jeigu palyginti abiejų sprogmenų ardomąjį darbą. Į šį skaičiavimą įjungiami šie faktai: lėktuvų skaičius reikalingas nuvežti ir numesti TNT, asmenys šiems lėktuvams aptarnauti (navigatoriai ir žemės tarnyba), bei galimi nuostoliai.

AIŠKI NUOMONĖ

“Mes negalime kautis kardais, lyg džentelmenai, kai priešas ruošiasi iš pasalų smogti jums kirviu... Mes daugiau pasiektume, panaudodami lemtingą ginklą prieš raudonąją Kiniją...”

Tai žodžiai maj. gen. Emmet (Rosy) O'Donnell, 44 metų JAV karo aviacijos Tol. Rytų Strateginės Bombonešių vadovybės v-ko, vadovavusio B-29 supertvirtovėms. Nors šios mintys ir pažeidžia Prezidento ir Pentagono viešąją nuomonę, tačiau jose atsispindi Karo Aviacijos nepasitenkinimas dėl neleidimo bombuoti anapus Yalu upės krantų.

Dabar gen. O'Donnell, specialiu Strateginės Aviacijos v-ko gen. lt. Curtis E. LeMay prašymu, iš Tol. Rytų perkeltas į JAV, kur padės užbaigti toli skraidančios XV-tos Oro Grupės sukūrimą. Ir, kas nuostabiausia, šis jo pareiškimas neturėjo jokių tarnybinių pasekmių. O gen. Anderson, dėl tokios nuomonės, turėjo apleisti Aviacijos Akademijos v-ko vietą.    Newsweek

AR JŪS ŽINOTE?

Kokį ilgiausi atstumą yra nukeliavęs ištisas namas?

Prieš keletą metų Pan American World Airways nuskraidino visą keturių kambarių namą su vonia iš Miami į Rio De Janeiro, 3.715 mylių kelio. Namo konstrukcija buvusi aliuminijaus, o pastatas svėręs tik 2.221 svarą. Visa tai buvę pervežta vienu lėktuvu į Braziliją, kur vyriausybė studijavusi pigių namų statytos klausimą.

Kodėl kiekvienas meksikietis yra mokytojas?

Kiekvienas suaugęs, išsimokslinęs meksikietis, dėl didelio analfabetizmo, Meksikoje yra įstatymo įpareigotas išmokyti skaityti ir rašyti bent vieną beraštį, tarp 6-40 metų amžiaus.

Koks atstumas ligi artimiausios žvaigždės?

Artimiausia prie Žemės planetos žvaigždė yra Alfa Centauri, atstume 4,5 šviesos metų. Šviesos metai yra lygūs tam atstumui, kurį šviesa sukaria per vienerius metus. Apytikris šviesos greitis lygus 186.000 mylių per sekundę.

Kas parašė Windsoro Eduardo VIII kunigaikščio nuo sosto atsisakymo kalbą?

Kada Windsoro kunigaikštis dėl Wally Simpson atsisakė Anglijos karūnos. jo garsioji abdikacinė kalba buvusi parašyta Winstono Churchillio.

Ar gen. Douglas MacArthur buvo geras mokinys?

Douglas MacArthur buvo puikus studentas. 1903 metais, kai jis baigė West Point karinę akademiją, jo pažymių vidurkis buvęs 98. Tai buvęs aukščiausias viso West Point šimtmečio mokymosi įvertinimas.

Ar yra daugiau vandens plotoŠiaurės ar Pietų pusrutuliuose?

Pietų Pusrutulis turi 81% vandens ploto, jeigu palyginti su Š. Pusrutuliu, kuriame yra 61% vandenų.

Ar yra vaisių, kurių sėklos būtų išorėje?

Taip. žemuogių sėklos yra išlaukinėje pusėje.

Kiek benzino sunaudoja per sekundę JAV automobilių vairuotojai?

Amerikos automobilistai kiekvieną sekundę sudegina apie 600 galonų degalų.

Kas yra buvę Orfėjus ir Eurydika?

Tai yra buvę graikų mitologijos charakteriai. Orfėjus taip viliojančiai skambinęs lyrą, kad ir plėšrieji žvėrys tapdavo jaukūs. Jis vedė Eurydiką, bet vestuvių dieną ją įkando nuodinga gyvatė, ir ji mirė. Orfėjus nuėjo į pragarus ir savo skambinimu taip paveikė pragarų valdovą Pluto, jos jis leido Eurydikai grįžti į žemę su sąlyga, kad Orfėjus, prieš apleisdamas jo karalija, nepažvelgtų į Eurydiką. Tačiau Orfėjus neiškentė į ją nepasižiūrėjęs, ir ji dingo jam visiems laikams.

Kaip giliai siekia vulkanai?

Aktyviųjų ugniakalnių gylis siekia ligi 30 mylių į žemės vidų. Jų gylis yra todėl toks didelis, kad pasiektų 2.200 laips. Fa., kuriame tirpsta bazalto uolos, kad pavirstų tekančia lava.

Ar britų parlamento atstovai nešioja kardus?

Taip, simbolinius kardus, kuriuos jie palieka rūbinėje. Parlamento narys, kalbėdamas, privalo stovėti ant siauro trijų jardų ilgio kilimėlio prieš savo oponentą. Jeigu jis išeina iš šios ribos parlamento Speaker tvarkdarys jį grąžina atgal.

Kiek yra atskirų geležinkelių Amerikoje?

JAV yra 693 atskiros nepriklausomų geležinkelių linijos.

Kas pirmasis papasakojo “Pelenės” pasaką?

Niekas to nežino, bet prieš daugelį šimtmečių senieji egiptiečiai ją išsivertė iš persų kalbos, o vėliau graikai ją pasisavino ir romėnai. Paskutiniais laikais “Pelenės" pasaka yra tapusi vokiečių ir prancūzų tautosakos dalimi. Angliškoje versijoje, kuri paremta prancūzų tautosaka yra tai, kad Pelenė dėvėjo stiklinius batelius. Kitų kraštų pasakojimuose Pelenė buvo apsiavusi kailiniais batukais.

 

Gerbiamieji,

Pasigailėkite mūsų senų akių ir daugiau duokite pasiskaitymų stambesnėmis raidėmis. Girdėjau, kad ir dypukai nusiskundžia, jogei pavargsta, kol perkerta tą mūsų KARĮ.

Ig. L—kus

Gerb. Redaktoriau,

Kad padidintume mūsų KARIO skaitytojų šeimą—siūlau:

Kviesti jau esamuosius KARIO skaitytojus suteikti administracijaiadresus tų mūsų tautiečių, kurie, skaitytojų manymu, būdami tolimiausiuose pasaulio kraštuose, dar neturėjo progos išvysti atgijusio KARIO.

Kiekvienas iš mūsų mielai suteiksime tokių savo prietelių bei pažįstamų adresus, o adm., patikrinusi savo prenumeratorių sąrašus ir neradusi tokių pavardžių, galėtų jiems pasiųsti bent po vieną žurnalo nr. susipažinti. Neabejoju, kad tiek žurnalo skaitytojų, tiek bendradarbių dar padidėtų.

Reiškiu pagarbą,

V. M—nas.