NAUJI LEIDINIAI

1953m. 4

NAUJAS L. D. NUMERIS

“Lietuvių Dienos”, balandžio numeris, gausiai iliustruotas nuotraukomis iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo. Taip pat randama įdomių straipsnių, beletristikos. Įdomus ir angliškasis skyrius. Parašai po visomis nuotraukomis duodami abiejoms kalboms. Prisiuntus savo adresą vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai. Metinė prenumerata $4.00. Administracijos adesas:    “LD”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, California.

RAUDONASIS TVANAS PASIRODĖ

Ignas J. Šeinius, RAUDONASIS TVANAS, New York, 1953 m. Leidėjas: Talka. Viršelis: Prano Lapės. Spauda:    Patria Press, Stamford,

Conn. Tiražas: 2000 egz. Didelio formato, 328 psl., kaina 3 dol. 50 ct.

Tai knyga, kurios bene labiausiai šiame knygos sezone skaitytojai laukė. Joje išsamiai ir vaizdžiai, talentingo rašytojo stiliumi, aprašoma bolševikų antplūdis lietuvon. Kaip iš Stepo Zobarsko pradžioje knygos įdėto įvado sužinome, Ignas J. Šeinius šį veikalą, parašė 1940 metais, su skaudama širdimi pasitraukęs nuo raudonojo tvano į seniau jo gyventą Švediją, švedų kalboje. Sekančiais metais “Raudonasis tvanas” pasirodo danų, o vėliau ir suomių kalba. Skandinavų šalyse veikalas turėjo didžiausį pasisekimą, spauda jį gerai vertindama plačiausiai recenzavo. Tegul tik po trylikos metų, bet itin džiugu, kad šis veikalas pasirodė ir autoriaus gimtojoj lietuvių kalboj. Knyga gaunama pas platintojus ir šiuo adresu: Stepas Zobarskas, 188 Lcgan St., Brooklyn 8, N. Y.

Juozas Grušas: PABUČIAVIMAS. Novelės. Išleido Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. Dail. V. K. Jonynas. 155 psl., kaina $1.50.

Autorius yra vienas stipriausių Lietuvos novelistų, gabiai iškeliąs žmogaus dvasinį pradą, gausus charakteriais, žodingas kalboje ir stiprus intrygoje. “Pabučiavimas” yra geriausių J. Grušo novelių rinkinys.

Kazys Binkis: BALTASIS VILKAS. Pasaka. Iliustravo F. Ušinskaitė. Trijų .spalvų didelio formato 36 psl. leidinys. Kaina $1.00. Išleido Gabija, 335 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y.

SVEIKA MARIJA, Mažasis maldynas. Parengė kun. Stasys Yla. Immaculata leidinys, 1953 m. Kalbinė pagalba prof. Antano (gal Prano) Skardžiaus. Piešiniai dail. Telesforo Valiaus. 371 psl., kaina 2 dol. 50 et. — Maldaknygė gražiai išleista. Kalba taisyklinga.

Prof. Stasys Šalkauskis, SKAUTAI IR PASAULĖŽIŪRA. III-ji laida. Įžangos žodis K. Palčiausko. Išleido Akademinis Skautų Sąjūdis. Kaina 1 dol. Užsakymus siųsti ASS Valdybos vicepirmininkui Br. Kvikliui, 631 W. 54th Place, Chicago 9, Illinois.

Dan Kuraitis, ATSIMINIMAI. “Naujienų” leidinys 1953 m. Viršelį piešė Mikas Šileikis. 208 psl., kaina 2 dol.

Dan Kuraitis savo atsiminimuose aprašosenosios lietuvių kartos emigrantų vargus Amerikoje, jų dėtas pastangas prasimušti į gyvenimą. Gale knygos palygina naujųjų ateivių įsikūrimo sąlygas su senaisiais. Turime pripažinti, jog sąlygų skirtumas tikrai didelis dabartinių naujakurių naudai.

B. Stundžia, BŪRIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. Išleido LSB jūrų Skautų skyrius Toronte, Kanadoje, 1952 m. Tiražas 300 egz. Viršelis ir meninė priežiūra V. Bričkaus. 124 psl. Turinyje: Laivininkystės praeitis, Pastatų rūšys ir tipai, Irklavimas, Būriniai pastatai, Buriavimas, Virvės, Mazgai, špleisavimas, Oro atmainų stebėjimas, Navigacija, Papročiai, Inkarai, Saugumas nepamirštinas, Vidaus plaukiojimui reikalinga apranga, Laivo laikas, Laivo gremzlė, Tonažas, Laivo pakrovimas, Laivo dokumentai, Valčių, jachtų priežiūra ir taisymas, Uuostai ir jų įrengimai, Nustatymas svorio ir pasipriešinimo centrų ir Trumpas žodynėlis.


1953m. 5

GYVAČIŲ LIZDAS KNYGŲ RINKOJE

Francois Mauriac: GYVAČIŲ LIZDAS. Romanas, 282 psl., kaina $2.60. Vertė Jurgis Griška. Išleido Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. Ši knyga yra vienas žymiausių F. Mauriaco kūrinių, už kuriuos jis gavo pereitų metų Nobelio literatūros premiją. šiame romane autorius meistriškai vaizduoja neapykanta, šykštumu ir žemomis aistromis pritvinkusia širdimi žmogų, iškeldamas aikštėn užnuodintos dvasios paslaptis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI Nobelio premijos laureato W. S. Reymont Kaimiečiai, I tomas, 352 puslapiai, kaina $3.00, tiražas tik 750 egz. Išleido: “Nemunas” 3153 So. Halsted St., Chicago 8, 111. Sukrauta J. Karvelio prekyboje: 3249 S. Halsted St., Chicago į, III.,

Šis garsus veikalas išverstas į visas kultūringų tautų kalbas ir kai kuriuose kraštuose susilaukė net 43-čią laidą.

Šį premijuotą Nebelio premijos veikalą Nepr. Lietuvoje buvo išleidęs “Sakalas” ir vienų metų laikotarpyje visa laida buvo išsemta.

Sabik - Vogulov, RAUDONASIS SIAUBAS nugalėtoje Vokietijoje. Vertė A. V. Išleido “Dobilas” Chicagoje. 103 psl., kaina 1 dol. 25 et. Sovietų Armijos karininko, praėjusio kelią nuo Stalingrado iki Berlyno, atsiminimai, piešiantieji žvėriškai brutalų vaizdą, kokį atnešė bolševikai okupuoton Vokietijon. Knygutė gaunama šiuo adresu:    E. Vilutis,

3736 Pulaski St., E. Chicago, Ind.

Stasius Budavas, LORETA. Mergaitės likimo romanas. Antroji peržiūrėta laida. Išleido Europos Lietuvių leidykla BENDRIJA. Viršelis Kazimiero Dargio. Spaudė NIDOS spaustuvė Londone 1952 metais. 172 psl., JAV pardavinėjama po 1 dol. 80 et. — Romanas įdomus ir patrauklus, šalia meilės intrigos pavaizduojąs ir nepriklausomos Lietuvos ekonomiškai ir kultūriškai kylantį gyvenimą. Suinteresuotieji gali užsisakyti, siųsdami pinigus KARIO adresu.

SANTARVĖ, 1953 m. balandžio-gegužės mėn. Nr. 3 (8). Rezistencinis visuomeniniu ir kultūros reikalų žurnalas. Redaktorius F. Neveravičius. Redakcinį sambūrį sudaro: Dr. J. Greimas, K. Drunga, B. Raila, H. Žemelis, S. Žymantas. Leidžia Lietuvių Rezistencinės Santarvės Informacijos Biuras, šio numerio 48 puslapiuose telpa daug įdomių politinio, visuomeninio, informacinio ir kultūrinio pobūdžio straipsnių. Skaitytojo dėmesį ypač patraukia prof. M. Biržiškos straipsnis “Okupuotos Lietuvos reikalai”.

LIETUVA, Politikos žurnalas, 1953 m. sausio mėn. Nr. v. Apimtis 96 psl., kaina 50 et. šiame numery rašo: S. Sužiedėlis — Vasario 16-tosios istorinės atramos, prof. Steponas Kolupaila — Vandens ūkis, Vaclovas Biržiška — Laikinosios “vyriausybės”, A. Rukuiža — Nederlingų plotų išnaudojimas. dr. Bronius Nemickas — Tarptautinių nusikaltimų kodeksas ir Vladas Juodeika — žemės valdymo klausimu. Toliau seka apžvalginiai straipsniai ir dokumentai bei knygų skyrius. Iš apžvalginių ypatingo dėmesio vertas V. Vaitiekūno straipsnis apie V. Sidzikauską jo 60 metų sukakties proga.

VARPAS, Lietuvių Demokratų Partijos 50 metų ir Varpo 65 metų sukaktims paminėti. 65 leidimo metai. 1953 m. 1 nr. 112 psl., kaina 1 dol. Turinyje: dr. J. Pajaujis — Dėl tautos ir laisvės, B. Almantas — Viduriniosios lietuvių politinės srovės kelias, M. M. — L. V. L. S-ga Lietuvos išlaisvinimo kovoje, A. Devenienė— Tarptautinė Valstiečių S-ga I. P. U., dr. J. Šaulys — Mano kelias varpininkų gretose, M. Mackevičius—Lietuvos išlaisvinimo veiksnių teisinė ir politinė padėtis, dr. V. Butrimas — Mūsų švietimo praeitis ir ateitis, V. Kavolis — Komunizmas, Lietuvos jaunimas ir mes, H. Blazas — Pasaulėžiūra ir ideologija politikoje, pabaigoje — žemės reformos pradininkai ir Laisvinimo baruose.


1953m. 7-8

Naujas "Literatūros Lankų” numeris

Jau išėjo iš spaudos antras “Literatūros Lankų” numeris. Tai “žemininkų” iniciatyva praėjusiais metais pradėjęs eiti “neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žodis” kurį redaguoja kolektyvas: Kazys Bradūnas, Juozas Girnius, Juozas Kėkštas, Henrikas Nagys ir Alfonsas Nyka-Niliūnas.

Naujas “Literatūros Lankų” numeris atrodo dar turtingesnis ir gražesnis tiek savo turiniu tiek ir išvaizda. Originalios poezijos jame duoda: Alt. Nyka-Niliūnas, Leonas Lėtas, Jurgis Blekaitis ir Henrikas Radauskas. Verstiniai poetai. Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Hans Carossa, Louis Aragon, Paul Celan ir Federico aGrcia Lorca. Dailioji proza: Algirdas Landsbergis, Jonas Mekas, Jonas Staniškis ir Franz Kafka. Straipsniai, essay etc.: Juozas Girnius, Jonas Mekas, Renė Marill-Albėrės, Fernando Jimenez ir Albert Camus.

Kritikos skyriuje plačiai recenzuojamos šių autorių knygos: Henriko Nagio, Ant. Vaičiulaičio ir J. Aisčio “Lietuvių poezijos antologija”, Pulgio Andriušio, Aloyzo Barono, Jurgio Jankaus, Kazio Borutos ir Maironio XVII “Pavasario balsų” laida.

Numeris iliustruotas Ž. Mikšio, K. Janulio, Vyt. Kasiulio, Garcia Lorca, Marc Chagall, Francois Des-noyer ir Hans Hartung darbais.

Visais leidinio reikalais rašyti: Kazys Bradūnas, 1127 Bayard St., Baltimore 23, Md. Numerio kaina $1.00.

LEIDINĖLIS APIE JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ

J. J. Bachunas (Sodus, Mich.) išleido LOKo paruoštą leidinėlį apie JAV Lietuvių Bendruomenę.

Šalia LOKo pirmininko prel. J. Balkūno įanginio rašinio Lietuviai, į bendrą darbą, — leidinėlyje yra LB inkorporavimo duomens, LB aktas, laikinieji įstatai, instrukcija apylinkių organizavimo reikalu, nurodymai tautinio solidarumo įnašų klausimu, Bendruomenės apygardų sąrašas ir žinios apie LOKą.

Leidinėlis jau siuntinėjamas apygardoms ir apylinkėms. Norintieji galės jį gauti apygardų valdybose arba tiesiog iš LOKo sekretoriaus (P. O. Box 507, Waterbury, Conn.).

Leidinėlio kaina nenustatyta, tačiau Bendruomenės kuriamajam darbui paspartinti LOKas mielai priims auką kad ir po 10 centų už brošiūrėlę.

NAUJAS MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

Gegužės mėnesį Chicagoje išėjo pirmasis numeris tautinės, demokratinės mities mėnesinio laikraščio SĖJA. Laikraštis KARIO formato, 12 psl. Leidžia ir redaguoja G. J. Lazauskas, 1023 N. Keystone Ave , Chicago 51, Ill. Spausdintas gerame popieriuje, daro malonų įspūdį. Iš turinio matyti, jog tai bus mėnesinis laikraštis iš valstiečių liaudininkų idėjoms poselėti.

 


1953m. 11

Pulgis Andriušis, ANOJ PUSĖJ EŽERO. Lyrinės apysakos. Antroji laida. Išleido Gabija, 335 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. Dail. Pr. Lapė. 102 psl., kaina $1.50.

Jurgis Jankus, PO RAGANOS KIRVIU. Pasaka. Iliustravo dail. B. Vilkutaitytė-Gedvilienė. Išleido Gabija, 335 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. 102 psl., kaina $1.50.

KNYGOS BIČIULIS, neperijodinis Knygos Bičiulių Klubo leidinys Nr. 2, 1953. Išleido Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. Siuntinėjamas nemokamai.

Juozas Švaistas, ELDORADO, Apysakaitės ir vaizdeliai. Išleido “Bendrija,” Hannover, Germany, 1953 m. Kietuose apdaruose, 150 psl. JAV pardavinėjama po 1 dol. 80c.

Šioje knygoje telpa 12 apysakų bei vaizdų, piešiančių Lietuvos žmonių nuotaikas bei gyvenimą paskutinio karo metu savam krašte ir tremty, Vokietijoje. Pora rinkinyje telpančių apysakų yra iš amerikiečių lietuvių gyvenimo, o paskutinioji — KUMELIUKAS — vaizduoja vieną spaudos draudimo laikų epizodą Lietuvoje. Knyga pavadinta ELDORADO pagal tuo pačiu vardu rinkinyje telpančią vieną apysaką. Kas yra skaitęs Juozo švaisto praeitų metų gale pasirodžiusę knygą, meistriškai sukurtą pasakų pynę, PETRAS ŠIRVICKAS, tas jau pažįsta jo vaizdų ir patrauklų stilių.

Knyga ELDORADO pasižymi tuo pačiu stiliaus lengvumu ir intrigos įdomumu.

TAIP JIS KALBĖJO(Don Bosko mintys). Parengė kun. A. Sabaliauskas, SAB. Spaudė IMMACULATA 1953 m. Nedidelio formato, 132 psl. Knygelė skirta kiekvienai krikščioniškai širdžiai, ieškančiai pakilti augščiau žemės nykios kasdienybės. — Tėvas kun. A. Sabaliauskas yra knygos NUO IMSRĖS IKI ORINOKOS autorius ir D. Pilla veikalo SIELA UŽ SIELĄ vertėjas. Gyvena Venezueloj, kur yra stipriausias lietuvybės išlaikymo šulas. Ten gyvena apie 2000 lietuvių ir tarpe jų kun. A. Sabaliauskas, būdamas vienintelis JAV išeinančios lietuvių spaudos platintojas, per vienerius metus išplatino knygų, žurnalų bei laikraščių maždaug už 5000 dolerių. Taip pat jis redaguoja ir leidžia mėnesinį žurnalą TĖVŲ KELIAS, kuris yra vienintelis Venezueloj išeinantis lietuvių laikraštis.

J. Grabau-Grabauskas, KELIAS Į PASISEKIMĄ. Etiketo vadovas Amerikoje: kaip elgtis namie, gatvėje iškilminguose pobūviuose, vestuvėse ir kt. 144 psl., kaina 2 dol. šiais metais rugpiūčio mėn. išėjo II-ji laida. Gaunama pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted St, Chicago 8, Iii., ir pas platintojus.

PASKUTINIS PRŪSU SUKILĖLIS HERKUS MANTAS. Romanas iš didžiojo Prūsų sukilimo prieš kryžiuočius. Parašė M. Springborn. Antrasis leidimas. Išleido NEMUNAS, 3153 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 197 psl., kaina nepažymėta. Nors ši knyga parašyta ir svetimtaučio autoriaus, bet lietuviui skaitytojui ji kelia pasididžiavimą senaisiais prūsais.

LAISVOJI LIETUVA. Lietuvių savaitraštis. Leidžia Lietuvos Atgimimo Sąjūdis. Adresas:    3157 So.Emerald Ave., Chicago 16, Ill.

Tai naujas šį rudenį Jungtinėse Amerikos Valstybėse pasirodęs savaitraštis, daugelį jau spėjęs užimponuoti savo gyvumu bei aktualumu. Beje, griežtai teigti, kad tai yra naujas laikraštis, nėra galima, nes ligi šių metų pradžios jis išeidavo Kanadoje, o dar anksčiau buvo leidžiamas rotatorinis Vokietijoje. žymimas išeinąs septinti metai. Bet jis naujas šioje šalyje ir taipgi savo šviežumu, gajomis mintimis, įvairumu bei turiningumu. Aišku, tai nuopelnas redaktoriaus Vyt. Staneikos ir gabių bendradarbių.


1953m. 12

NEMUNO LEIDYKLOS LEIDINIAI

Knygų Leidykla NEMUNAS, esanti 3153 So. Halsted St., Chicago 8,Ill, iki šių metų pabaigos yra išleidusi sekančius leidinius:

A. Vilainis, AMŽINI ŠEŠĖLIAI, Literatūriniai reportažai. Spaudė M. Morkūno spaustuvė Chicagoje. 176 psl., kaina nepažymėta.

Pradedant paskutinėmis Lietuvos tragedijos dienomis; autorius duoda 16 charakteringų vaizdų, skaitytoją vesdamas tremties keliais. Čia ir graudžių ir juokingų momentų. Guvus jumoras driekiasi raudonu siūlu per visus vaizdus. Iš tremties stovyklų autorius, tai liūdnus įvykius pasakodamas, tai sarkazmu persunktus vaizdus piešdamas, skaitytoją atveda į Dėdės Samo žemę... Knygoje įdėta arti 60 tremtinių matytų arba iš jų pačių gyvenimo paveikslų. Trumpai tariant, “Amžini šešėliai” yra kiekvienam lietuviui įdomi knyga.

ANDERSENO PASAKOS. Vertė J. Balčikonis. Trečioji laida. I-mas tomas. Turinyje 19 įdomių mokykliniam jaunimui pasakų, knyga 204 psl. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Kaina nepažymėta.

ANDERSENO PASAKOS, II tomas. Vertė J. Balčikonis. Trečioji laida, čia telpa 22 įdomios, mokslo bei įvairių gyvenimo klausimų populiarizacijai pašvęstos pasakos. Šį tomą taip pat sudaro 204 psl., spaudė taipgi M. Morkūno spaustuvė. Kaina nepažymėta.

Šie abu NEMUNO Leidyklos išleisti Anderseno pasakų tomai yra tinkami lietuviškajam jaunimui netik kaip puikus pasiskaitymas, bet ir taisyklingam lietuvių kalbos mokinimuisi, nes vertėjas yra žymus kalbininkas J. Balčikonis. Abu tomai iliustruoti.

AMERIKOS LIETUVIŲ VARDYNAS. Jungtinių Amerikos Valstybių žinomesnių lietuvių biografinės žinios. I knyga. Su prof K. Pakšto įvadu. Išleido LIETUVIŲ DIENOS 1953 m. Los Angeles, California. Spaudė “Lietuvių Dienų” spaustuvė. Enciklopedinio formato, 280 psl. Kaina: minkštais viršeliais — 5 dol., kietais — 7 dol.

Knyga išleista pasigėrėtinai puikiai. Savo turiniu lyg ir lituanistinė enciklopedija, duodanti biografinius domenis apie žinomesnius gyvenančius JAV gyvus lietuvius. Pavartęs gal kas nusivils, neradęs daugelio žinomų lietuvių, bet tai nėra redakcijos kaltė, nes jos buvo nusistatyta talpinti tų asmenų biografines žinias, kurie atsakė į išsiuntinėtas anketas, tik keliolika redakcijai žinomų asmenų tilpo jos pačios iniciatyva- Pažymėta, jog ši Vardyno knyga yra 1-ji, tad laukiamoj antrojoj knygoj, tikėkimės, bus užpildytos spragos.

S. Sužiedėlis, ŠV. PRANCIŠKAUS LIETUVIU PARAPIJA—ST. FRANCIS LITHUANIAN PARISH, LAWRENCE, MASS. Knyga didelio formato, apima 416 psl. Knyga išleista dviem kalbom: anglų ir lietuvių. Į anglų kalbą išvertė kun. A. Bružas, M. S. Puikus viršelis dailininko V. K. Jonyno. Tekste 200 iliustracijų užima 136 puslapius. Spauda N. Pr. Seserų spaustuvės, Putnam, Conn. Išleista auksiniam parapijos jubiliejui paminėti. 1903—1953 m. m. Tos parapijos klebonas yra prel. Pr. Juras.

J. Petruitis, LAISVĘ GINANT. Mūsų Žygiai. Atsiminimai iš kovų su lenkais 1920 metais. II tomas. Antra laida. Išleido VAGA Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1953 metais. Viršelis dail. P. Osmolskio. 312 psl., kaina 3 dol.

Šiame Il-me pulk. J. Petruičio atsiminimų tome aprašoma svarbiausias laisvės kovų epizodas, būtent— kovos su lenkais. Tik jas laimėjus, nors tik pusiau, galėjo egzistuoti nepriklausoma Lietuva, kad ir be sostinės Vilniaus. Kodėl tik pusiau buvo laimėtos kovos su lenkais, mėgina ieškoti atsakymo J. Petruitis savo atsiminimų Il-me tome. Iš viso santykiai su lenkais nebuvo tinkamai sureguliuoti anais laikais, jie nedraugiški tebėra dabar, o ateityje gali pasireikšti vėl savo aštrumu. Mums ypatingai reikia tų reikalų nepamiršti, gilintis į mūsų pačių praeityje padarytas klaidas, kad jų nebepakartotume ateityje. Tai turėdami galvoje, privalome būti dėkingi VAGOS Leidyklai už J. Petruičio raštų išleidimą.

“KARIŪNO ATSIMINIMAI” SAUSIO MĖN !

1954 m. sausio mėn. KARIO žurnalo 1-jame nr. pradedama spausdinti Simo Urbono KARIŪNO ATSIMINIMŲ” pirmoji dalis. Kiekio atžvilgiu— bus duodama apie vieną knygos (spaudos) lanką—16 psl. ir daugiau.

Kariai, ir veteranai! Jaunime ir senime! Vyrai ir moterys! Sekite KARĮ 1954 metais.