Kuprinės pabiros

BANGUOTOS ŠYPSENOS

BABILONAS
Spoksau į bangelių grimą
Į mirgėjimą žvaigždžių —
Pro propelerių ūžimą
Balsą kažkieno girdžiu.

“Duok poezijos”, — tai šaukia
Man redaktorius rimtai, —
Apie tai, kaip laivas plaukia,
Ką mes jaučiam, apie tai.

Žiūriu į marias pro “bortą”
Ir žiūrėdamas mąstau,
Kaip šiandien valiau “abortą”,
Kaip  valyt rytoj reiks tau...


Ir nekyla įkvėpimas
Tyras, kaip gelmė, skaistus,
O prie šono kažkas ima
Žiaukčiot jūron pro kraštus.

Ir sujaudintas galvoju: —
Tai gerai, kad sutema ...
Ale, dama, dama, dailioji,
Ar mąstei čia lipdama?...

Kaip man permaldaut Neptūną,
Kas tavęs neskriaustų, miss, 
Kaip man tavo silpną kūną 
Apdainuoti eilėmis —

Tavo juoką, tavo grožį,
Tavo lūpų kraščiukus —
Be manierų “piauni ožį”,
Gąsdini mažus vaikus.

Ir Pegasas išsigando
Ir nujojo po velniais,
Ir prie kito kranto bando
Guost ką atdūsiais švelniais.

Ten, kur Vegesack’as-Gron’as,
Ten, kur Freiburgas, toli... 
Čia tau, ponas, kitas tonas,
Čia juokaut, bra, negali.

Ir bandau rimtai mąstyti,
Ir nutraukia tas mintis:
“Eikim pažiūrėt, katyti,
Kur paskendo pilnatis ...”

Kažkas vakarienę giria,
Gera buvus vakare.
“Bitte alle Passagiere...” —
Baubia balsas rupore.

Ir baubimą tą pagavęs
Ausį lyg medum tepi: 
“Pasažyrai”... nors kaip avys, 
Bet vistiek nebe “dipy”...

Estai, latviai ir lietuviai,
žydai, lenkai, jugosla-
Vai, — tik vienas kąsnis žuviai 
Ir po to — nakties migla.

Jei prakiurtų laivo šonas —
Amen įgula visa,
Amen visas Babilonas,
Bėgantis į USA.

Bet neverkit, nelaimingi,
Pamaitinę žuveles.
Stokit puošt “Le Roy Eltinge”
Į dažytojų eiles.

Stokite į “Putzkomandą”
Visas mišinys tautų.
Daktare, lenk riebų sprandą
Su aptiekorium kartu.

Mesk mergytę, kavalieriau,
Dainiau, mesk tuščiai eiliuot. 
Inžinieriau, inžinieriau,
Ne kasdien vyks simuliuot...

Kas dėl “Eltinge” gerovės 
Bus nenupeiktas darbuos,
Tą Amerikoj bendrovės
Šimtui metų užverbuos.

Tam Ramygala—Detroitas,
Tam bus Klyvlendas—Šakiai,
Kaip šeriuotasai bus, oi, tas 
Doleringas ir Okey.

— Achtung, achtung...—vė lnutraukia
Balsas man visus rimus,
“Melden bei Troop Office”šaukia —
Taip laive čia myli mus...

Dažytojas nr. trisdešimtas

 

KARINIŲ PROFESIJŲ TIPAI

Kiekviena karinė specialybė turi tam tikrų žymių. Jos aiškiausiai parodo, kam karys linkęs, ką jis mėgsta.

Jeigu rajone sutiksi tipelį su pieštuku už ausies, ilgomis sulaidytomis kelinėmis ir ilgais fakiro plaukais, — drąsiai gali tvirtinti, kad turi garbės matyti plunksnos žmogų — raštininką. 

Muzikantas, — eidamas kirbina pirštus, eina polkos arba valso taktu.

Siuvėjas — balta apykaklaite, prosytomis kelnėmis. Jis pirmiau apžiūrės sutikto gatvėje žmogaus drabužius, suskaičiuos skyles ir raukšles, o tik vėliau dirstels į fizionomiją.

Batsiuvį jau iš tolo pažinsi. Batai blizga saulėmis, o rankų pirštai vienodos su bato aulų spalvos.

Taiklus šaulys dažnai merkia kairią akį, o su drauge sveikindamasis, daro du paspaudimus.

Ūkvedys nuodugniai apžiūrės kiekvieną daiktą, dešimt kartų skaičiuos savo algą, o draugui davęs parūkyti pusę papiroso, būtinai užsirašys į knygą, kad nepamirštų atsiimti.

Grandinis — orus ir niekada nesijuokiantis viršininkas, kuris malonią šypseną suteikia tik vienam žemesnio laipsnio kariui—-virėjui.

Virėjas — arbūzo išvaizdas veido, buroko spalvos skruostų, riebaus pasitenkinimo ir taukuotomis kelnėmis.

 

 

ŽMONA: — Aš nemėgstu naujosios stenografistės žvilgsnio, todėl ją atleidau.

VYRAS: — Neduodama progos jai pasireikšti?

ŽMONA: — Ne! Nenorėdama suteikti tau progos pasireikšti...

JI: — Aš bijau eiti šia tamsia gatve.

JIS: — Bet, aš esu su jumis.

JI: — Todėl aš ir bijau...

TĖVAS: — Sūnau, kada tik tu blogai elgiesi, pražyla vienas plaukas.

SŪNUS: — Oi, oi, tėvai, tu turėjai būti laukinis, nes senelis visai plikas.

—    Mano gyvenimo tikslas yra tapti žymiu gydytoju. Aš noriu būti kaulų specialistas.

—    Taip? Tada tam jūs turite gauti kitą galvą.

Aukų rinkėjas: — Ar jūs ką nors nepaaukotumėte Moterų Prieglaudai ?

Pilietis: — žinoma! Paimkite mano uošvę...

ŠVIESA BUTELYJE

Senas ūkininkas, pirmą kartą apsilankęs didmiestyje, grįžo namo labai nepatenkintas.

—    Viešbutyje, — skundžiasi jis savo žmonai, — mano kambaryje kiaurą naktį jie laikė uždegtą šviesą.

—    Bet, kodėl tu jos neužpūtei, — teiraujasi žmona.

—    O kaip ją užpūsti? — atšauna vyras, —negalėjau. Ji buvo uždaryta butelyje...

— Sakyk, Barbora, ką ten tie kareivėliai daro ?

— Begėdžiai, turbūt Dievo ieško...

EILINIO ŠAIPOKO PRANAŠAVIMAI

Čigonės iš delno skaito žmogaus praeitį ir ateitį, skyrininkas gi— iš panagių. Jei tavo panagėse yra purvo, jis jau žino, kad tu vakar muilo nevartojai ir kad rytoj prakaitą liesi virtuvėj.

Žemė apie saulę apsisuka tik vieną kartą per metus. Raštininkas apie virėją apsisuka per dieną net tris kartus.

Ar bus šįmet saulės užtemimas? Kiekvieną rytą pažiūrėk į saulę pro šautuvo vamzdį ir ji tau niekuomet neužtems.


Niekur taip greit žmogus nesęnsta kaip kariuomenėj, žiūrėk, rodos, dar neseniai skyrininko skverno įsikibęs mokiausi vaikščioti, o šiandien jau senas kareivis esu.

Atmink grįžęs iš atostogų, kad šautuvas nevalomas rūdyja—sūris nevalgomas pelyja.

Ne tas yra didis, kas dešiniam sparne stovi. Ne tas garsus, kas garsiai komanduoja.

 

—    Brooklyno Lietuvių Futbolo Komanda lapkričio 19 d. pirmenybių rungtynėse prieš Schlesier S. C. savo priešininkus nugalėjo 21:0.

—    Tuo pat laiku Brooklyno Lietuvių Atleto Klubo II-sis krepšinio vienetas, žaidęs pirmenybes prieš Ainslie Presb., laimėjo 32:-28.

—    Sao Paulo, Brazilijoje, spauda neseniai plačiai rašė apie Antaną Aukštinaitį, kuris jau ketvirtą kartą iš eilės tapo tinklinio čempionu.

—    Anglijoje prasidėjo krepšinio sezonas. Rungtynėse dalyvauja ir D. Britanijos lietuvių krepšinio komanda “Vilnius”. Pereitame sezone ji buvo išsikovojusi meisterio vardą ir pereinamąją taurę.

—    Pietų Australijoje gyvenančių lietuvių, latvių ir estų krepšinio turnyre, kuris įvyko spalio 21 d. Adelaidėje, laimėjo latviai. Rungtynes su estais lietuviai laimėjo santykiu 7:53 (35:25), o paskutinėse rungtynėse, žaidžiant lietuviams su latviais, laimėjo latviai, santykiu 55:38 (26:21). Tuo būdu turnyro laimėtoju tapo latviai, gaudami ir pereinamąją taurę, kurią jiems įteikė Pietų Australijos Krepšinio Sąjungos Vykd. pirm. W. Thomas.

—    Advento paskutinę savaitę Jungtinėse Amerikos Valstybėse baigiasi amerikiečių futbolo sezonas.

—    Į slaptosios policijos New Yorko įstaigą vieną dieną skambina vyras ir sako: — Vakar Grand Central geležinkeliu stotyje aš pavogiau lagaminą, kuriame, mano nuomone, yra visokių projektų brėžinių, panašių į karines paslaptis, šį lagaminą aš įdėjau į automatinės apsaugos spintą, kurios raktą siunčiu jūsų įstaigai. Aš esu vagis, bet aš esu garbingas Amerikos vagis, —baigė savo pranešimą nepažįstamasis.

—    San Remo, Italijoje, vykstančios tarptautines filatelistų konferencijos proga, raketos. pagalba buvo pasiųsta pašto siunta septynių mylių nuotolyje.

—    New Yorko uoste esančioji Laisvės Stovykla, kuri šiemet lapkričio mėn. minėjo savo 64 metų sukaktį, yra gausiausiai lankoma turistų vieta Amerikoje. Šiemet ją jau aplankė apie 520,000. Bet Londono senoji pilis “Tower” sumušė rekordą. Ją aplankė apie 960.000 žmonių.

—    1841 metais Anglijoje pirmą sykį buvo parengta Kalėdų eglaitė. Po dešimt metų ir New Yorke atsirado eglaičių pardavėjų, kurie pradėjo gyventojus aprūpinti eglaitėmis. Dabar New Yorkas daugiausia aprūpinamas medeliais iš Kanados.

—    Čekų profesinių sąjungų laikraštis, aprašydamas vieną laikrodžių krautuvę, sako: “Kas ties šios krautuvės langais sustoja ir į laikrodžius pasižiūri, turi pagrindo džiaugtis. Languose išstatytieji laikrodžiai yra Sovietų Sąjungos fabrikų gaminys, ir ta firma vadinasi “Laimėjimas.” 


NEDELSDAMAS IŠSIRAŠYK KARĮ SAU, SAVO ARTIMIESIEMS VOKIETIJOJE,

KITOSE ŠALYSE AR ESANTIEMS JAV ARMIJOJE. SUVĖLAVUSIEJI — NEGAUS 1951 M. NR. 1!