Šaulė Tremtyje

PAILSĖKIME, KAD NAUDINGESNĖS BŪTI GALĖTUME

Prabėgs gražioji vasara, kaip jau daug jų prabėgo. . . Vasaros džiaugsmai trumpi, naudokimės jų malonumais! Besišildydamos saulute, be-sitaškydamos bangose — atgaukime jėgas. Dvasiniai ir fiziniai sustiprėkime, kad pajėgesnės grįžtume prie rudens darbų, prie pareigų savo tarnyboje, šeimoje ir organizacijoje. Šaulė turi mokėti taupyti jėgas, kad kuo ilgiau naudingesnė savo tautai galėtų būti, Prisigerkime tiek saulės spindulių, kad jų visai žiemai pakaktų.

Pailsėjusi, spinduliuojanti, nuotaikinga sesė šaulė bus visų mėgiama, prie kiekvieno darbo laukiama; pati laiminga, o savo šeimai, organizacijai ir visai visuomenei dar labiau naudinga.

Tik mes suprantam Baltų žemės kalbą
Ir gilią mintį jos liūdnų dainų.
Tik mums vaidilų kankliai skamba,
Ir laiko pirštai varto knygą pasakų senų!...

J. Aug. Vaičiūnienė

JONINIŲ ATGARSIAI

Detroito šauliai Jonines šventė kartu su Vilniaus Lietuvių S-gos skyriumi. Laužą uždegė gen. J. Černius. Dalyvius, kurių susirinko virš 200 asmenų, abiejų organizacijų vardu pasveikino š. J. Petrulionis, I-jo LK St. Butkaus šaulių kuopos pirmininkas. Vilniečių pirmininkas p. Albertas Misiūnas pasveikino Jonus, kurie vėliau, sudainavus prie liepsnojančio laužo keletą dainelių, buvo pakviesti kuklioms vaišėms.

Išvyka laikoma gerai pavykusia. Dalyvių atsiliepimai gražūs. Abi organizacijos nuoširdžiai bendradarbiavo, todėl vilniečiai pasiūlė, kad ir kitais metais Joninės būtų švenčiamos kartu.

DLK Kęstučio š. kuopa suruošė jau septintąsias Jonines, kurios palengva tampa visų lietuvių tradicine švente. Programą vėl išpildė Vytauto Didžiojo Čikagos š. kuopos meno kuopelės nariai, vad. š. J. Petrausko ir š. K. Ulevičiaus. Prie liepsnojančio laužo buvo atliktas montažas, o vėliau pašokta tautinių šokių. š. Vikt. Kažemėkaitis, pravedęs Laužo uždegimo ceremonijas, trumpai nupasakojo Joninių apeigų kilmę. Joninėse dalyvavę LŠST CV pirm. š. J. Giedrikas ir LŠST garbės narys š. prof. J. Šimoliūnas buvo pristatyti šventės dalyviams.

Dalinė tautinių šokių šokėjų nuotrauka su ilgoku aprašymu apie Joninių tradicijas buvo patalpinta “Kenosha News” dienraštyje, kurio korespondentas su šeima dalyvavo Joninių lauže.

Energinga sesė š. M. Wedeikis pasirūpino, kad programos dalyviai būtų pavaišinti ir taip pat, kad svečiai nealktų.