Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

—    Rimantas Pauliukonis, Worcester, Mass., atitarnavęs pustrečių metų karo laivyne, grįžo namo laivyno jaunesnio leitenanto laipsniu. 1960 m. pavasarį baigęs Holy Cross kolegijoje ketverių metų fizikos kursą bakalauro laipsniu ir N.R.O. T.C. laivyno kursą. Tarnybos metu du kartu buvo išplaukęs į Viduržemio jūrą, vieną kartą į Raudonąją jūrą ir Indijos vandenyną. Pakeliui yra aplankęs Egiptą, Pakistaną, arabų kraštus, Etiopiją, Turkiją, Graikiją, Italiją, Prancūziją, Kubą ir Bermudos salą.

—    Pradžioje šių metų Antanas Balch-Balchūnas tapo paskirtas policijos leitenantu. Chicagos policijoje jis jau ištarnavo 25 metus.

—    Adomas Oželis, gyvenąs Philadelphijoje, atšventė 110-ąjį gimtadienį. Sukaktuvininkas atvyko į J. A.V. 1904 m., atitarnavęs caro armijoj. Karo tarnybą jis atliko Petrapilyje, kur tekdavę ir caro Mikalojaus rūmus saugoti.

—    Neseniai palaidotas jaunas lietuvis Petras Lapinskas, kuris tarnavo JAV aviacijoje. Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga važiavo pas tėvus į Floridą automobiliu. Į-vyko nelaimė ir jis žuvo. Buvo parvežtas į Rockfordą palaidoti.

—    J. Jasėnas, neprikl. Lietuvos pulkininkas, jau metai laiko 5 dienas savaitėje talkina be jokio atlyginimo PL Archyvui Čikagoje, kasdien atidirbdamas pažadėtą valandų skaičių.

LIETUVIS NATO SARGYBOJE

Juozas Davis (Uždavinys), gimęs 1917 m. New Jersey valstybėje, yra J.A.V. aviacijos pulkininkas ir šiuo metu yra karinėje tarnyboje Vak. Vokietijoje. Jo tėvas Juozas Davis (Uždavinys) gyvena Linden, N. J. Uždaviniai kilę iš Vilniaus krašto Valkininkų valsč.

Dabartinis pulkininkas, dar mažas būdamas, domėjosi aviacija ir tik 15 metų teturėdamas, įsigijo “private pilot” leidimą. 1940 m., pašauktas atliko karinę tarnybą, baigdamas Aviacijos taktinės vadovybės mokyklą ir buvo pakeltas į leitenanto laipsnį. II Pas. karo metu jis dalyvavo kovose Ramiajame vandenyne ir buvo apdovanotas Legion of Merit ordenu. Prasidėjus Korėjos karui, jis buvo ten pasiųstas ir atliko 50 karimų misijų. 1951 m. buvo pakeltas į pulkininkus.

Nuo pernai metų plk. J. Davis gyvena Berlyne su žmona Anna ir trimis dukterimis. Ten jis budi Europos sargyvoje.    V. K.