SOV. SĄJUNGOS "NERVINTOJŲ" PADALINIAI IR JŲ KOVOS BŪDAI

K. M. JUOZAS ŠARŪNAS

Ne visi žino, kokius metodus vartoja Kremlius, kad užvaldžius pasaulį. Maskvos agentas finansuoja demonstrantus ir keliančius neapykantą prieš amerikiečius Pietų Amerikos valstybėse ir kitur. Už geležinės ar bambukinės uždangos Afrikoje studentams atidavinėja Kremliaus parėdymus Čekoslovakijos arba raud. Kinijos “technikai”.

Į Valstybės Departamentą, reikia manyti, kiekvieną dieną ateina panašūs raportai. Tačiau ne vien tik idėjiniai komunistų agentai dirba komunizmo pergalei. Didelės disciplinuotos armijos, taip vadinami “ner-vintojų padaliniai” yra užėmę pozicijas visame pasaulyje. Šis karas vyksta be kulkų ir be bombų. Tai Vakarų valstybių vyriausybių kaltė, jei nesupranta (kaip savo laiku nesuprato Hitlerio, kuris savo “Mein Kampf” viešai surašė savo tikslus ir juos vykdė) Kremliaus tikslų, kurių komunistai nelaiko paslaptyje. 1955 m. spalių mėn. Prancūzijos komunistų delegatų grupei lankantis Maskvoje Chruščiovas pasakė; “Kapitalizmas yra pasmerktas sunaikinimui, nors prieš jį iš viso neprisieitų ir kariauti”. Tuo jis patvirtino, kad III Pasaulinis karas jau seniai prasidėjo ir kad agresorė — Sovietų Sąjunga tą karą tęs.

Vakarai nuolat ignoruoja tą grasią reikšmę, o Kremlius, negaišdamas laiko, nenuilstamai ruošia politinių, psichologinių, ekonominių ir... revoliucinių ginklų žinovus.

Prieš 60 metų neatsitiktinai komunizmo tėvas Leninas savo išpažinėjams įsteigė mokyklas ir reikalavo ne tik pašvęsti vakarinių valandų tam tikslui, bet paaukoti visą jų gyvenimą komunizmui. Rašytojo Maksimo Gorkio, (kurio raštų vertimais mirga mūsų “Naujienos”, Red.), padedamas, jis Bolonijoje ir Capri įsteigė dvi mokyklas, o trečią Longjumeau (netoli Paryžiaus), kuriose vėliau rinkosi 1917 metų revoliucionieriai.

Tose mokyklose buvo dėstomi toki tipingi dalykai:    “Paruošimas ginkluoto sukilimo”, “Jungtinio fronto taktika”, “Įsiskverbimas ginkluotųjų jėgų vadovybėn”. Be to, “studentai” dar buvo apmokomi sprogdinimo dalykų, naminiu būdu sprogstamų bombų gaminimo, telegrafo — telefono stočių užėmimo, barikadų darymo, vietinių streikų išplėtimo į visuotinius, tautinio išsilaisvinimo pastangoms vykstant, vadovavmo rolės perėmimo ir k. Apskaičiuojama, kad aktyvių komunistų toj mokykloj “į-šventintų” yra per 100,000 asmenų. Tų agentų uždaviniai: laisvas tautas užmigdyti, sugriauti pasitikėjimą savo krašto jėgom, iššaukti klasinę ir rasinę neapykantą vietinėse bendruomenėse, komunistų infiltracija į jaunimo, darbininkų ir kitokias organizacijas, “nekaltų” klubų steigimas ir t.t.

Komunistiniams agentams paruošti tokias mokyklas turi satelitinės valstybės ir raud. Kinija. Jau 1921 m. toks “universitetas” vardu “Sun-Yat-sen” buvo įsteigtas ir skirtas parinktiems jauniems azijatams Maskvoje ir Tiflise. Sun-Yat-sen universiteto auklėtiniai yra:    Liu-Czoo-chi, gen.

Liu Poeh’-eng, Li-Li-san — Mao TseTungo dešinioji ranka. Taipogi ir šiaur. Vietnamo diktatorius Ho ChiMinh, Lenino universiteto auklėtinis Klemens Gottwaldas, po II Pas. karo paėmė valdžią Čekoslovakijoje, o Boleslaw Bierut Lenkijoje. Komunistinės partijos dabartinis generalinis sekretorius Amerikoje Gus Hall, kaip ir jo pirmtakūnas Eugene Dennis, taipogi ir dauguma Amerikos juodaodžių komunistų yra išsimokslinę Lenino universitete.

JAV dabar yra apie 600 komunistinių aktyvistų, kurie specialų išsimokslinimą praėjo maskviniuose universitetuose. Tokios pat mokyklos afrikiečiams yra Houska (prie Pragos), Čekoslovakijoje, Lenkijoje ir ryt. Vokietijoje. Afrikos “veikėjams” 1959 m. įsteigtas specialus institutas Budapešte. Karinė akademija afrikiečiams viena yra Sov. Sąjungoje ir kita Rumunijoje. Ten ruošiami pilotų kadrai. Be afrikiečių, žymią studentų dalį sudaro Pietinės Amerikos studentai. Fidel Castro brolis Raoul — ginybos ministeris, irgi dalinai sėmėsi žinių panašiose institucijose.

William Brenton, “Encyclopedia Britannica” leidėjas, 1956 m. paskelbė apie sovietinių propagandistų specialią treniruotę, kur rekrutuojami sovietiniai piliečiai. Jų skaičius yra 185,000 studentų, o tokių mokyklų yra apie 6,000.

Be viso to, dar yra 177 regionaliniai propagandos institutai ir 12 augštesniųjų mokyklų. Tie, kurie mokyklose pasižymi svetimų kalbų gabumais, siunčiami į užsienius diplomatinei tarnybai, kaip technikai, slapti agentai ir t.t.

Gabiausi studentai dar turi praeiti specialų apmokymą Kuchino akademijoje (prie Maskvos), kur jie be kitko apmokomi “džiudo” technikos: asmenų pagrobimo, naudojimo įvairių nuodų, įvairiausių žmogžudiškų kankinimo būdų, priemonių ir ginklų vartojimo.

Viso komunistinio bloko bendras studentų skaičius yra maždaug apie 6 milijonai, iš kurių tūkstančiai mokosi egzotinių kalbų: svahili, amharic, hindin, urdu.

Šaltajame kare “nervintojų” daliniai yra pasekmingiausi ginklai pasaulinės revoliucijos tikslams. Laisvame pasauly streikų organizavimas, gatvėse muštynių kėlimas, studentų demonstracijos ir profesorių paskaitos universitetuose, nukreiptos prieš atominius bandymus ir kitokius karinius pasiruošmius gynybai, kalbos per radiją dėl besąlyginio Vakarų nusiginklavimo, vis tai yra Maskvos agentų nuopelnai. Mažiausia piliečių nepasitenkinimą tuojau išnaudoja sovietiniai agentai. Kaip pavyzdį paimsim prez. Vargas laidotuves Brazilijoje, kurios baigėsi JAV konsulato ataka, demonstracijos Tokyo (Japonijoje) privertė buv. JAV prezidentą Elsenhowerį atsisakyti vizito Japonijai.

Ką laisvasis pasaulis daro ir kaip savo karius treniruoja šaltajame kare? Jei eina klausimas dėl skaičiaus, tai svetimų valstybių studentų JAV studijuoja daugiau negu Sov. Sąjungoje kartu paėmus ir satelitus. 1680 institucijų ruošia 50,000 studentų iš 131 krašto. Bet joks studentas nėra paruošiamas idėjinei kovai prieš komunizmą, jokia politinė doktrina neskiepijama; dar blogiau, dauguma Afro-Azijos studentų amerikoniškuose universitetuose užsikrečia marksizmu, nes ten prie jų prisistato komunistiniai agentai, kurie turi instrukcijas iš Maskvos. Juos jie pasiima globot, įtraukdami į “nekaltus” klubus ir t.t. Amerikonai turi puikių karo akademijų, bet nėra akademijų, ruošiančių šaltajam karui politinių kovotojų kadrų. Užsienio tarnybai numatytiem valdininkams kursas apie komunizmą tęsiasi tik dvi savaites

Kaip iš augščiau matosi vakarai visai neįkainuoja situacijos rimtumo, nesirūpina ir nedaro jokio sprendimo, kaip iš tos padėties išeiti.

Negirdėti, kad JAV būtų ypatingai susirūpinusios kontr-ofensyvinių kadrų paruošimu, o tuo tarpu Sov. Sąjunga toje srityje yra visu 40 metų priekyje. “Nervintojų” kadrai šaltajame, dabar vedamame, kare veikia su geležine drausme ir meistriškai.