GINKLŲ INSTRUKTORIUS KAZIMIERAS SEMENAVIČIUS

EDVARDAS ŠULAITIS

Šalia kitų sričių, lietuviai ir ginklų srityje senovėje nebuvo paskutinieji. Tai patvirtina senesnieji leidiniai, kurie pasako apie lietuvių pasižymėjimus šioje srityje.

Vienas iš tokių ginklų išradėjų yra buvęs Kazimieras Semenavičius, XVII amžiaus pradžioje parašęs veikalą apie raketas ir artileriją. Pilnas jo Amsterdame lotynų kalba išleisto (1650 m.) veikalo “Didžiojo artilerijos meno” pavadinimas skamba taip: “Artis Magnae Artilleriae, Pars Prima, Studio et Opera Casimiri Siemienowicz, Equitis Lithuani, olim Artilleriae Regni Poloniae Propraefecti, Amsterdami, apud Joanaem Jansonium, 1650”. Šį veikalą sudaro 5 knygos, viso 305 psl., pailiustruoti 206 paties autoriaus nupieštais paveikslais.

Pirmoje knygoje yra rašoma apie patrankų kalibrą, jų konstrukciją bei pritaikymą. Čia taip pat suteikiama informacijų apie metalinių lydinių sudarymo metodus, saikų ir matų vienetus ir svėrimo įrankius.

Antrojoje knygoje yra nagrinėjama parako ir kitų artilerijoje naudojamų medžiagų technologija. Trečioji knyga nagrinėja raketų konstrukciją, gamybą bei jų savybes. Ketvirtoje — aprašomi įvairūs sviediniai bei prietaisai pramogų tikslams, pvz. dirbtinės ugnys ir fejerverkai ir karo tikslams — granatos ir kt. Penktojoje knygoje nagrinėjami kariniai įrengimai, pirotechninės mašinos ir kt.

K. Semenavičiaus veikalas tais laikais buvo labai augštai vertinamas ir buvo išverstas į svarbiausias Europos kalbas. 1651 m. jis pasirodė prancūzų kalba, 1676 — vokiečių, 1729 — anglų. Tais pačiais metais jis buvo išverstas ir į danų kalbą.

Knygos autorius K. Semenavičius buvo bajoras, kilęs iš Žemaitijos. Veikalo tituliniuose

Įžanginis puslapis

Knygos dedikacija

 

lapuose jis pats save vadina Lietuvos bajoru (riteriu) — “Eques Lithuanus”. Kad jis yra gyvenęs Lietuvoje ir Vilniuje, galima spręsti iš autoriaus minimų Lietuvoje ir Vilniuje vartotų matų ir saikų.

K. Semenavičius buvo gerokai išsilavinęs žmogus, gerai žinojęs senovės istoriją ir karo meno mokslus. Jis daug keliavo po svetimus kraštus: Belgiją, Reino provincijas, Austriją, Bavariją, Šveicariją ir Italiją. Olandijoje jis specializavosi artilerijos moksle.

Jis mirė po 1651 m., ir antroji jo veikalo dalis nebuvo išspausdinta. Rankraštis pradžioje buvo saugomas kunigaikščio Sanguškos bibliotekoje Liubertave (netoli Liublino), vėliau pateko į Zaluskio biblioteką Varšuvoje, o XIX amžiuje kartu su kitomis knygomis buvo atgabentas į Peterburgą.

Apie K. Semenavičių platesnį straipsnį paskelbė “Mokslo ir gyvenimo” žurnalo 1959 m. Nr. 5 (išeina Vilniuje), kur telpa nemaža nuotraukų iš augščiau minėtos knygos. Straipsnyje tarp kitko yra pažymima:

“Suprasdamas savo veikalo svarbumą, Semenavičius rašė jį lotynų kalba, kad Europos mokslininkai lengviau galėtų juo pasinaudoti. Jis daug nusipelnė mokslui todėl, kad neslėpė

K. Semenavičiaus knygos titulinis puslapis

Raketų technika XVII a. K. Semenavičiaus knygos iliustracijų puslapis H.

savo išradimų, kaip kiti jo amžininkai. Semenavičiaus viešai paskelbtos technologinės formulės buvo jo paties eksperimentų patvirtintos”.

Tame straipsnyje kiek plačiau yra sustota ties trečiąja Semenavičiaus knyga, kuri yra skirta raketų konstrukcijos ir gamybos klausimams. Apipasakojus apie knygos autoriaus išradimus raketų srityje, rašinys baigiamas tokiais žodžiais:

“Kaip matome, Kazimieras Semenavičius daugiau kaip prieš tris šimtus metų kūrė raketų baterijas, daugiapakopes raketas, pritaikė raketoms stabilizatorius! Vien šie pasiekimai rodo, kad tai buvo tikrai talentingas mokslininkas ir išradėjas”.

K. SEMENAVIČIAUS VEIKALO ANGLŲ KALBOS VERTIMO, IŠLEISTO 1729 M., TITULINIS LAPAS

Įžangoje vertėjas sako: “Kadangi Kazimiero Semenavičiaus autoritetas anksčiau buvo ir dar dabar tebėra lyg šventas Pyrobolistų ir raketų darbuotojų tarpe; kas ypač aišku dar ir iš to, kad jis jau senai yraišverstas į žinomiausias Europos kalbas . . . priimta laikytisveikų ir protingų Pyrobolistų tėvu.”

Kodėl vertėjas darė vertimą ne iš originalo, bet iš prancūzų kalbos vertimo, tarp kitko, jo žodžiais, labai prastai atlikto ir blogai išleisto? Jis paaiškina:

“Atsakydamas į šį klausimą turiu jums pasakyti, kad šito veikalo lotynų kalboje negalėjau gauti: ir toliau paaiškės, jog visai nekeista, kad yra toks jo trūkumas originalioje kalboje”. . Mat kaip labai svarbus ir vertingas tai jis iš Lenkijos

Artilerijos pabūklų technika XVII a.; iliustracija psl. M.

valstybės ribų yra neišleidžiamas . .“kaip neįvertinamas turtas.”

K. Semenavičiaus titulas originale, Artille-riae Regni polon: Propraefectus, anglų vertime Lieutenant-General of the Ordnance to the King of Poland, leidžia manyti jį buvus Lietuvos - Lenkijos valstybių Artilerijos inspektorium ar gal Ginklavimo viršininku.

Šito reto veikalo vieną egzempliorių, lotynų kalboje, turi įsigijusi KARIO redakcija ir numato padovanoti jį Lietuvos Laisvės Kovų Muzėjui Čikagoje.