M. S. 0.

 (MIXED SERVICE ORGANIZATION)

Sargybų ir Transporto daliniai prie
anglų kariuomenės Vokietijoj

J. APYRUBIS

1947-1948 metais prie anglų kariuomenės Vokietijoje pradėjo tvertis Sargybų ir Transporto daliniai. Vyriausioji tų dalinių būstinė buvo Osnabruecke. Į tuos dalinius galėjo stoti DP (Displaced Persons), neturintieji vokiečių pilietybės, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Tokiu būdu tuose CMSO-CMLO (Civil Mixed Service Organization — Civil Mixed Labor Organization), kaip jie tuomet buvo pavadinti, pradėjo tarnauti daugumoje lenkai, jugoslavai, latviai ir estai. Nuo jų vėliau neatsiliko ir lietuviai. Visi tie, kuriems stovyklų gyvenimas buvo įkyrėjęs iki gyvo kaulo, kuriems rūpėjo turėti kokį nors darbą ir uždirbį, stojo į tuos dalinius. Prie dalinių štabo Osnabrucke buvo suorganizuotas instruktorių dalinys iš visų tautybių. Pirmaisiais metais lietuviai turėjo instruktorių Mykolą Bielinską, o vėliau ilgus metus instruktoriaus pareigas ėjo Bronius Skaparas.

Pabaltiečui MSO 323 MT Unit l-mo dešimtmečio ženklas

Atvykstantieji į Osnabruecką “naujokai”, pagal tautybes sudarydavo būrius iš 25-26 žmomių ir pradėdavo apmokymą, kuris tęsdavosi apie mėnesį laiko. Svarbiausieji apmokymo dalykai—pėsčiųjų rikiuotė ir veiksmai su šautuvu. Daug dėmesio buvo kreipiama į paradus. Nuo tų paradų pasisekimo, ar nepasisekimo priklausydavo, ar būriai yra apmokymą tinkamai praėję, ar ne. Po apmokymo užbaigimo tokie būriai būdavo siunčiami į įvairias anglų kariuomenės įgulas eiti sargybų tarnybą, arba dirbti transporto daliniuose šoferiais.

Atlyginimai buvo mokami vokiečių markėmis pagal užimamą etatinę vietą, plius anglų pinigais, už kuriuos vieną kartą į mėnesį buvo galima gauti iš anglų NAFI sandėlių, cigarečių, tabako, muilo, batams tepalo ir kitokių smulkmenų. Pirmaisiais metais mėnesinis eilinio tarnautojo atlyginimas buvo tik DM.106,—ir 26 anglų šilingai. Be piniginio atlyginimo kiekvienas tarnautojas buvo veltui aprūpintas maistu, patalpomis, rūbais, apavu ir apmokomomis atostogomis. Socialinis draudimas ėjo pagal veikiančius vokiečių įstatymus.

Prie dalinių Stabo—Depot kiekviena tautybė turėjo savo ryšių karininką. Pirmuoju lietuvių ryšių karininku buvo kpt. Z. Strazdas. 1949 m. jį pakeitė gen. št. pik. ltn. V. Sutkus. 1952 m. ryšių karininko pareigos buvo perduotos kpt. I. Apyrubiui, kuris tas pareigas ėjo iki ryšių karininkų etato panaikinimo.

Laikui bėgant, ypač prasidėjus emigracijai, dalis vyrų iš tų dalinių pasiliuosavo ir išemigravo, dalis perėjo dirbti į vokiečių ūkį, t.y. susirado pelningesnį darbą vokiečių fabrikuose, įmonėse, įstaigose. Su laiku atlyginimai tuose daliniuose irgi keitėsi. Didinant atlyginimus vokiečių darbininkams ir tarnautojams,—atatinkamai didėjo atlyginimai ir MSO tarnaujantiems. Laikui bėgant piniginiai atlyginimai buvo pritaikyti panašios kategorijos vokiečių tarnautojų ir algos buvo išmokamos tik vokiečių DM-mis be angliškų šilingų priedo.

Pradėjus anglams mažinti jų kariuomenės skaičių Vokietijoje, palaipsniui buvo mažinami MSO dalinių etatai. Tokie mažinimai tęsėsi kas met ir 1957 metais, MSO sargybų daliniai prie anglų kariuomenės vakarų Vokietijoje buvo galutinai panaikinti. Tebeegzistuoja keletas MSO transporto dalinių, o taip pat keletas patrulių būrių su šunimis, kuriuose tebetarnauja ir mūsų tautiečiai. Iš tokių transporto dalinių vienas randasi Bielefelde. Tai yra grynai pabaltiečių dalinys. Jame priskaitoma virš keturių šimtų žmonių. Daugumą sudaro latviai. Lietuvių tame dalinyje randasi virš dvidešimts vyrų. Toks pat skaičius ir estų. Visi viršininkai—latvių tautybės.

Šio pabaltiečių 323 M.T. Unit M.S.O. vadu yra St-Supt. P. Valters. Jis puikiai kalba lietuviškai, nes, jaunas būdamas, atostogas praleisdavo pas gimines Kaune. Dar ir dabar laisvai pasako vieną-kitą Maironio eilėraštį atmintinai. Mūsų vyrų kurie pas jį tarnauja, jis yra labai gerbiamas ir augštai vertinamas už jo objektyvumą ir teisingumą, neatsižvlgiant į tautybę, bei užimamą vietą.

Šis MSO transporto dalinys 1958 m. Bielefelde atšventė savo pirmą dešimtmetį. To pirmo dešimtmečio tarnybos proga visiems, kas MSO daliniuose ištarnavo dešimts metų, buvo įteikti spcialūs dešimtmečio ženklai. Tas ženklas yra sidabrinis. Viduryje jo kardas, kaip karinis simbolis. Iš šonų ženklą puošia ąžuolo lapai. Ženklo viduryje—dalinio pavadinimas ir visų trijų Pabaltijo valstybių emaliuoti skydeliai su tų valstybių vėliavų spalvomis. Viršuje trys žvaigždės, kurios reiškia, kad toms trims

Pabaltiečių 323 MT Unit MSO, kuriame tarnauja ir lietuviai

Foto: Preiss

 

 

Pabaltiečių 323 MT Unit MSO vadas P. Valters

 

Pabaltijo valstybėms vėl kiekvienai žibės Laisvės Žvaigždė. Tas ženklas nešiojamas ant išeiginių rūbų kairės kišenės. Tokiais ženklais yra apdovanoti ir mūsų tautiečiai, ištarnavę MSO dešimts metų.

Tarnaują šiame MSO transporto dalinyje lietuviai yra gerai susiorganizavę. Turi įsteigę lietuviškos bendruomenės seniūniją, kurios seniūnu dabar yra klaipėdietis Jonas Juraška. Dalinys užsiprenumeruoja KARĮ, Europos Lietuvį ir kitokius laikraščius, bei žurnalus. Iš dalinio Savišalpos Fondo kiekvienais metais paskiria tam tikrą sumą pinigų mūsų 16 Vasario gimnazijai. 1959 m. gimnazijai buvo paaukota DM. 500, —Kiekvienais metais ruošia minėjimus 16 Vasario, 8 Rugsėjo ir Kariuomenės Šventės. Ir šiais metais buvo gražiai paminėta 16 Vasario.

Linkėtina, kad tarnaują tame pabaltiečių MSO transporto dalinyje mūsų tautiečiai ir ateityje liktų gerais ir susipratusiais lietuviais ir sąžiningai eitų, jiems pavestas pareigas, nežemindami garbingo lietuvio vardo, kaip tiesioginių viršininkų, taip ir vietinių gyventojų akyse.