KARŽYGIUS PRISIMENANT

Pov. Dirkis

Ne vien tik didžiosios tautos gali didžiuotis savo didvyriais ir karžygiais. Mažosios tautos, ir ypač lietuvių tauta, savo ilgoje istorijoje turi gausiai jų vardų. Pavarčius istorijos puslapius nerasi metuose tos dienos, kuri nebūtų atžymėta svarbaus įvykio ir su juo surišto herojaus vardu.

Ne taip senai, tik prieš 40 metų, geriausieji tautos sūnūs dėjo savo gyvybes ant laisvės aukuro. Tas mūsų tautos kovų laikotarpis yra įrašytas aukso raidėmis Lietuvos istorijoje, tačiau mūsų atmintyje kartais išblunka vardai tų karžygių, kurie tada veikė, kovojo ir žuvo. O Juos neturėtume užmiršti ir nuolat prisiminti jų vardus.

1919 metų kovose žuvo šie karžygiai:

SAUSIO MĖN.

1. Juozas Kalasiūnas, 2. Antanas Zambacevičius. Sausio 11d. abu šitie savanoriai, eidami iš A. Panemunės į Kauną nešti sargybos prie Karo ligoninės, buvo vokiečių spartakininkų sušaudyti ir jų lavonai išniekinti.

3. Aleksandras Vainauskas — tai pirmasis lietuvis partizanas žuvęs ties Šauliais kovoje su pirmaisiais rusų-bolševikų įsibrovėliais į mūsų kraštą. Jis žuvo sausio 16 d.

VASARIO MĖN.

1.    Povilas Lukšys—savanoris Lietuvos karys pirmasis žuvęs už Lietuvos laisvę kautynėse ties Kėdainiais, stabdant bolševikų įsiveržimą. Jis žuvo vasario 9d.

2.    Antanas Juozapavičius—pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas žuvęs kautynėse su bolševikais, beginant jų puolamą Alytų. Jis žuvo ant Alytaus tilto vasario 13d.

3. Karo valdininkas Ruzgas, žuvęs ties Liudvinavu, stabdant puolančius bolševikus. Jis žuvo vasario 14d.

KOVO MĖN.

1. Pranas Eimutis—savanoris žuvęs sargybos poste prie Amerikos Misijos Kaune. Jį nukovė vokietis, spartakininkas kovo 18 d.

BALANDŽIO MĖN.

1. Leonas Vacbergas —17 metų savanoris žuvo kovodamas su bolševikais ties Strešūnų km. balandžio 8d.

RUGPJŪČIO MĖN.

1. Kostas Skinulis—savanoris karys žuvo ties Daugpiliu vydamas iš Lietuvos bolševikus. Jis žuvo rugpjūčio 30d.

SPALIO MĖN.

1. Andrius Gudaitis—Lietuvos kariuomenės viršila, žuvo kovoje su bolševikais ties Griva spalių 30d.

LAPKRIČIO MĖN.

1.    Karininkas Hofmanas, žuvo kovodamas su bermontininkais ties Meškuičiais, lapk. 20d.

2.    Petras Urbakonis—leitenantas, žuvo ties Radviliškiu kovodamas su bermontininkas lapkričio 21d.

3.    Serafinas Oželis—leitenantas, mirė nuo žaizdų gautų ties Radviliškiu kovoje su bermontininkais, lapkr. 22d.

1919 m. vien tik ties Radviliškiu žuvo trys karininkai ir 21 kareivis, sužeistų buvo daugiau kaip pusantro šimto. Kitais, 1920 metais, Laisvės kovų aukos buvo žymiai didesnės.