Poezija, sveikinimai

VLADA PROSČIŪNAITĖ

ŠVENTASIS KŪDIKĖLIS

Vieni, vieni,

lyg be piemens paklydę avys,

 jie pražiūrėjo laukime akis į tolį.
Tu ateini,
o jiejie dar neparuošė Tau guolio
ir vaikui nenušluostė ašarėlių, 
Šventasis Kūdikėli.

Tu ateini

po tūkstančio devynių šimtų metų,
ir mes jau nepražiūrime akių į tolį— 
milijonai mūsmes ne vieni...
Bet mesmes dar nespėjome paruošt Tauguolio,
nei vaikui nenušluostėm ašarėlių
per tūkstantį devynis šimtus metų,
Šventasis Kūdikėli...

 

Lietuvių Veteranų Sąjungos “Ramovė” Centro Valdyba Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikina visus Sąjungos šeimos nariusRamovėnus, mūsiį mielas ir veiklias Birutininkes, Savanorius-Kūrėjus, Šaulius ir seses Šaules, Laisvės Kovų Invalidus ir visus kitus lietuvius kovojančius ir dirbančius Lietuvos laisvės reikalui čia, laisvuose kraštuose ir tenpavergtoje tėvynėje.

Ištvermė, nepalaužiama dvasia, karšta tėvynės meilė, gilus tikėjimas į tautos laisvės rytojų ryžtas ir vieningas visų lietuvių, darbas tėvynės laisvinimo pastangose telydi mus ne tik per ateinančius Naujus 1959 Metus, bet ir per visą laiką, kol mūsų tėvų žemė - Lietuva vėl laisva bus.

Lietuvių Veteranų Sąjungos
Ramovė 
Centro Valdyba

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir LAIMINGŲ 1959 METŲ

mieliems KARIO Skaitytojams ir Bendradarbiams linki

KARYS

Lietuvių Veteranų Sąjungos “RAMOVĖ“
Centro Valdybos Pirmininkui p. Generolui P. Plechavičiui
Lietuvos Diplomatijos Šefo sveikinimas.

“Aukštai Gerbiamas Ponas Generole,

Lapkričio 23 dieną sukanka 40 metų nuo Lietuvos kariuomenės atkūrimo mūsų sostinėje Vilniuje. Šia proga siunčiu nuoširdžius sveikinimus Lietuvių Sąjungai “Ramovė”, kuri jungia mūsų karius užsienyje ir atstovauja garbingas mūsų kariuomenės tradicijas.

Toji dvasia, kuri įkvėpė kariuomenės žygius bei darbus, atstatant Lietuvos valstybę, saugojant ją ir auklėjant jaunimą, tebėra gyva mūsų tautoje ir palaiko jos troškimą atstatyti Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę.

Tai prisimindamas, aš lenkiuosi prieš žuvusių už Lietuvą karių atmintį.

Prašau priimti mano gilios pagarbos žodžius.

LOZORAITIS Lietuvos Diplomatijos Šefas