Kuprinės pabiros

NERA KAM IMTI BELAISVIŲ

Brooklyno lietuviai siuvėjai kai kada papasakoja tokią istoriją:

Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui, du Amerikos kareiviai, Brooklyno siuvėjai, Vakarų fronte ėjo žvalgybon per vienas kapines. Buvo tamsi naktis. Staiga tarp paminklų susidūrė su dviem vokiečių žvalgais. Ir vieni, ir kiti nusigando. sumišo, pakėlė rankas pasiduoti,, ginklus, žinoma, numetė, ir pradėjo vieni angliškai o kiti vokiškai rėkti “pasiduodami” Nei vieni nei kiti nesuprato riksmo reikšmės.

Tur būt, ilgai jie būtų taip rėkę, jeigu, išgirdę riksmą, nebūtų atėję kiti amerikiečiai žvalgai! Jie vokiečius paėmė į nelaisvę, o savuosius areštavo, ir visus keturis parsivarė į dalinį.    P. S.

KAM KAS BAISIAUSIAS

Dar rusų caro armijoje du naujokai kalbasi apie karių laipsnius.

— Na, Griša, koks laipsnis vyriausias?

—    Tur būt, generolo!

—    Ką ten generolo, — atsako Miša. Grandinis, brolyt! Nuo jo tu ir aš jau esame daug kartų nukentėję, o generolo dar nematėme savo kareivinėse.

Griša, pakrapštęs pakaušį ir kiek pagalvojęs, sumurmėjo:

—    Generolas, tur būt, bijo mūsųgrandinio, kad atėjęs negautų su šautuvu pastovėti.    T. K.

GEOGRAFINĖ PASLAPTIS AR STEBUKLAS?

Siuntiniams siuntinėti į Sovietų Sąjungą ir jos užimtus kraštus bendrovė Package Express Co., esanti 314 Market St., Newark, N. J., savo skelbimuose spaudoje, tarp kitų pažadų, mini, kad siuntinius išsiunčia 48 valandų bėgyje, o siunčiami oro paštu pristatomi 7—10 dienų bėgyje.

Na, per ją ir pasiunčiau oro paštu vaistų siuntinėlį į Lietuvą. Minimai bendrovei įteikiau balandžio 3 d. Newark, N. J. paštas gavo iš jos balandžio 12 d., o Lietuvoje buvo gautas balandžio 20 d. Vadinas, už 17 dienų.

Jeigu 48 val. bėgyje išsiuntė į paštą siuntinį, sakysime, vėliausiai balandžio 5 d., o pašte gauta balandžio 12 d., tai iš viso iki pašto oru ėjo 7 dienas. O iš pašto iki Lietuvos ėjo 8 dienas. Vienos dienos skirtumas.

Žemės keliu nuo Package Express Co. iki pašto eiti, tur būt, užtenka keliolikos minučių, o oro paštu reikia 7 dienų, čia tai jau galvosūkis. Tur būt, ilgą kelionės trajektoriją turi. Pirma iki mėnulio, o paskui atgal iki pašto.

Sunku susigaudyti tų bendrovių paslaptyse ir reklamų pažaduose.  S. B.

Jungt. Tautų Maisto ir Žemės Ūkio Organizacija padeda stiprinti komunistinę diktatoriaus Janos Kadar vyriausybę Vengrijoje.

Senatorius R. L. Hruska,(Resp., Neb.)

Už 50 metų nuošimtis, prisilaikančių maitinimosi įstatymų, už savo namų ribų bus visai mažas. Košer maistas bus su pasitenkinimu valgomas visuose didžiuosiuose Amerikos miestuose, kaip žydų, taip ir nežydų.

Dr. Jacob R. Marcus
Hebrew Union College