Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Algirdas Ostrauskas, atliekąs tarnybą JAV orinių pajėgų daliniuose leitenanto laipsnyje, atvyko atostogų Chicagon pas savo tėvus. Ltn. A. Ostrauskas išvyksta karinėn tarnybon Japonijon. Jis yra naujas ateivis ir čia baigęs Maryland universitetą.

Onutė Šukytė paskirta JAV armijos slaugių dalinio kapitone. Dabar ji yra Fort Sam Houston, Texas, stovykloje. Onutė 3 metus gyveno Vokietijoje, o prieš tai tarnavo Japonijoje.

Jurgis Jonikas, aktyvus Don Varnas posto narys, IV-to AmerikosLegijono veteranų distrikto spaudos ir propagandos vedėjas, išrinktas Lietuvos Vyčių Illinois—Indiana apskrities valdybos pirmininku.

Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį Don Varno postas laiko susirinkimus. į susirinkimus yra kviečiami ir naujieji veteranai.

Tarp penkių kadetų, kurie buvo atžymėti De Paul universiteto už specialius gabumus, yra ir Juozas R. Jozaitis, Specialų medalį jam įteikė pik. William R. Cole, karinio mokslo profesorius.

Don Varnas karo veteranų postas leidžia mėnesinį biuletenį —Don Varnas Bugle, kurį redaguoja J. Jonikas. Šio biuletenio bendradarbiai:    E. Šulaitis, J. Jatis, M.Mosteika, A. Zaleski ir J. Stoškus.

Gen. E. Adamkavičius pakviestas į Worcesterio apylinkės valdybą tvarkyti bendruomenės kartoteką ir archyvą.

Antanas Grina, atlikęs karinę tarnybą JAV kariuomenėje,, neseniai grįžo pas tėvelius Chicagon. Jis visą tarnybos metą išbuvo Europoje ir beveik visą laiką Paryžiuje specialiame kariniame skyriuje. Prieš išvykdamas į kariuomenę jis pasižymėjo sporte ir dainavo vyrų chore. Tad ir dabar, grjžęs Chicagon, vėl įsijungė į Chicagos Lietuvių Vyrų chorą.

Karolis Jautakis, trečiojo laipsnio radaro specialistas, išbuvęs dvejus metus JAV kariuomenės daliniuose Vokietijoje, su savo daliniu grižo i JAV.

Du mūsų tautiečiai — Kazys ir Karolina Urbai, gyveną savo ūkyje prie Westboro, Wis., buvo pagerbti U. S. Air Force už pavyzdingą priežiūrą jų žemėje įrengto lėktuvų stebėjimo punkto. Kiekvieną mažesnį lėktuvą, praskrendantį toje apylinkėje, jie pastebi ir tuojau praneša apie tai The Ground Observer Corps.

Taip daroma apsisaugoti nuo netikėto priešo užpuolimo mažesniais lėktuvais, kurių negali taip greitai pagauti radaras.

Vietoj vainiko ant a.a. Juozo Steponavičiaus kapo, L. S. Ramovė Chicagos skyriaus valdyba paaukojo $15 lietuviams kariams, sergantiems Vokietijos sanatorijose.

Savanorių-Kūrėjų Sąjungos Čicagos skyrius sušelpė pasilikusius Vokietijoje savanorius - kūrėjus: Juozą Bikulčių, Joną Janonį, Antaną Janulį, Juozą Kleiną, Pijų Kulikauską, Stasį Kundrotą, Jurgį Kalvaitį, Praną Lukį ir Stasį Pakalnį. Pasiųsta $62.00 (259.03 DM).

Zenonas Darckus yra pašauktas atlikti karinę prievolę. Jo kaimynas Gricius jau 8 mėn. tarnauja kariuomenėje Buenos Aires mieste, Argentinoje.

L. S. Ramovė Chicagos skyriaus valdyba $156.80, suaukotus praeitais metais per Lietuvos kariuomenės sukakties minėjimą, paskirstė taip: $106 karo invalidams ir $50 sergantiems savanoriams-kūrėjams. Minimas pinigų sumas pasiuntė Karo Invalidų ir Savanorių-Kūrėjų sąjungoms.

L. S. Ramovė Čikagos skyriaus naują valdybą sudaro šie asmenys: pirmininkas Povilas Dirkis, vice-pirm. Balys Brazdžionis, kultūros reikalų vadovas Stasys Grigaravičius, kasininkas Juozas Namikas, sekretorius Jurgis Stankūnas. Valdybos buveinė ir adresas: 2628 W. 38th St., Chicago 32, Ill., telef. YA 7-4693.

Antanas Eduardas Miškinis gavo pakvietimą iš JAV armijos depart -mento atvykti į West Point karinę akademiją, kur kovo 11 d. buvo egzaminuojamas. Antanas Eduardas Miškinis mokosi St. Thomas Military Academy, St. Paul, Minn.

Kunigaikštienės Birutės dr-jos Chicagos Skyriaus valdyba gautą pelną iš jubilėjinio koncerto — baliaus ir iš Naujųjų Melų sutikimo padalijo sekančiai: Laisvės Kovų Invalidų Sąjungai — 150 dol., ligoniams kariams ir jų šeimoms Vokietijoje — 150 dol.. 16 Vasario gimnazijai literatūros ir sporto premijoms (po 25 dol.) — 50 dol., skaudžių nelaimių ištiktam prof. Mykolui Biržiškai paremti — 20 dol., sergančiam Simui Urbonui — 20 dol., Kultūros Fondui — 10 dol., Liet. Studentų Sąjungos Urbanos skyriui — 15 dol., birutininkei Sofijai Paltarokienei, Vokietijoje, — 10 dol., ALT 16 Vasario minėjimo proga — 10 dol. ir dr-jos įsteigtam Geležinio Sibiro fondui — 100 dol.

Ričardas Urbonas iš Richmond Hill, N. Y., išvyko savanoriu i karo aviacijos bazę, St. Antonio, Texas.

Donald A. Sykis įsirašė savanoriu į JAV karo laivyno tarnybą.

Jonas Maleiša, neseniai atlikęs keturių metų karo tarnybą JAV oro pajėgose, grįžo iš Europos ir rengiasi pradėti studijuoti architektūrą. Būdamas Europoje aplanke Angliją, Prancūziją, Vokietiją ir kitus kraštus.

Korėjos karo veteranų susirinkimas š. m. sausio 22 d. įvyko Don Varno posto patalpose. Išrinktas vykdomasis komitetas:    pirm. B.Stankus, vicepirm. G. Jonikas, nariai — T. Budraitis, J. Jatis, P. Gylys ir Miller. Komiteto tikslas — dėti visas pastangas dėl praleidimo Korėjos bonų Illinois valstybėje ir prašyti kitų lengvatų buv. Korėjos karo veteranams.

Paulius Jasikonis neseniai grįžo iš JAV karo tarnybos Vokietijoje. Jis tenai išbuvo ištisus 2 metus. Savo darbu buvo labai patenkintas, nes teko dirbti braižyklose.

Plk. Aleksas Šumskis

Š. m. kovo mėn. sueina 10 metų, kai Lietuvos kariuomenės pulkininkas Aleksas Šumskis, ištiktas širdies smūgio, netikėtai mirė tremtyje.

1946 m. kovo 6 d. Schwarzacho apylinkėse apsigyvenusių lietuvių tremtinių būrys a.a. Aleksą palydėjo amžinastin, — jį pridengė svetima Austrijos žemė, gražiose Bodeno ežero pakrantėse, sukakusį 53 m. amžiaus.

Velionis tremtyje paliko žmoną Mariją ir seserį Eleną Musteikienę.

Minint a.a. pik. A. Šumskio mirties 10 metų sukaktį, prasminga yra prisiminti jo atliktus mūsų Tėvynei Lietuvai ir jos kariuomenei naudingus darbus. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvą passelbus laisva — nepriklausoma valstybe, tasai ryžtingas lietuvių žygis nepatiko kai kuriems mūsų kaimynams, ypatingai rytų ir pietų kaimynams, kurie, nieko nelaukdami, ėmėsi žygių vos tik pradedančią atsikurti nepriklausomą mūsų valstybe vėl pavergti. Lietuvos laisvei grėsė didelis pavojus iš abiejų agresyvių kaimynų. Koalicinė Neprikl. Lietuvos Vyriausybė, karstai patriotiniu atsišaukimu kreipėsi i lietuvių tautą, kviesdama pajėgius vyrus stoti kovon už Lietuvos laisve, stoti j besiorganizuojančią Lietuvos kariuomenę savanoriškai.


Pirmųjų Lietuvos savanoriųeilėse mes matome ir jauną, energijos ir patriotizmo kupiną karininką — Aleksą Šumskį, atvykusį savanoriu ginti Lietuvos laisvės. Jis buvo paskirtas Lietuvos kariuomenės štabo operacijų skyriaus adjutantu ir prezidento aktu pakeltas į majoro laipsnį. Padirbėjęs ir gerai susipažinęs su operacijų sk. darbu, po keleto mėnesių skiriamas to paties operacinio skyriaus viršininku.

1920 m. Lietuvos vyriausybės jis buvo paskirtas delegacijos nariu

Plk. Aleksas Šumskis

su lenkais Suvalkuose, — tose derybose jam tenka ryžtingai kovoti su lenkų delegacijos nariais, ypatingai su kariniais ekspertais dėl Lietuvos sienų su Lenkija. 1921 m. majoras A. Šumskis pakeliamas į plk. ltn. laipsnį ir skiriamas 8-to pešt. D. L. K. Vadoto pulko vadu Šiauliuose. Po metų jis komandiruojamas į augštuosius Karin. Vytauto Didžiojo kursus karinį mokslą gilinti. Baigęs tuos kursus buvo pakeltas į pulkininko laipsnį ir grąžintas to pat pulko vado pareigas tęsti. Plk. A. Šumskis 8-to pėst. pulko vadu išbuvo apie 4 metus. Pulko karininkų ir visų karių buvo ne tik gerbiamas, bet ir mylimas vadas, sugebėjęs vadovauti pulkui ir tuo pačiu metu, savo pavaldiniams būti humaniškas ir visiems pulko kariams tėviškai rūpestingas.

Vėliau jis ėjo 2-os Karo Apygardos štabo Viršininko pareigas Kaune. Pasiliuosavęs iš kariuomenės 1927 m. Perėjęs Vidaus Reikalų Ministerijos tarnybon, jis įvairiose pareigose išbuvo iki pirmosios bolševikų okupacijos. Antrajai raudonajai Lietuvos okupacijai vykstant, plk. A. Šumskis, kaip ir daugelis lietuvių tremtinių, iš savo mylimos Tėvynės pasitraukė, tikėdamasis greitai į ją sugrįžti ir jos gerovei nuoširdžiai dirbti, tačiau negailestingoji mirtis didžiajam jo troškimui išsipildyti nebeleido.

J. Šlepetys

 

Klasės draugai. Jie dar laisvoje Lietuvoje 1936 m. buvo gimnazijos klasės draugai Alytuje. Baigę medicinos studijas Vokietijoje, 1949 m. atvykę j Ameriką, išlaikė praktikos teisėms gauti egzaminus, specializavosi įvairiose Čikagos ligoninėse. Baigę, pašaukti į karo tarnybą ir vėl susitiko draugai “Army Medical Service School” vienoje klasėje. Kpt. Balukas paskirtas į Ft. Jackson, S. C., kpt. Milius į Camp Polk, La. kaip moterų ligų specialistai, Dr. Bylaitis į Brooke Army Medical Center, Brooke Army Hosp., kaip smegenų chirurgas.

Iš kairės j dešinę: kpt. Konstantinas G. Balukas, kpt. Adolfas Milius, stovi kpt. Gediminas Jonas Bylaitis.

 

Antanas Mikelevičius ir Bronius Sinickas ,pašaukti karo tarnybon, susitiko jūreivių mokykloj Čikagoj. Mikelevičius, kaip Sun-Times rašo, išsitarė, jog savo tautiečio sutikimas jį maloniai nustebino. Šie vyrai ir civiliniame gyvenime netoli vienas kito gyveno. Abu jie yra naujieji ateiviai.

Grįžo iš kariuomenės. Grįžo atlikęs karo tarnybą Eduardas Aukštikalnis. Jis gavo darbą Trans-Canadian Air Lines ir dirbs New Yorke.

R. Mieželis, kuris baigė Harvard universitetą ir tarnavo Gilette fabriko administracijoj, pašauktas karo tarnybon.

Antanas E. Miškinis, kurio tėvai gyvena Chicagoj, yra paskirtas į kariuomenės kadetų mokyklą West Point ir kovo 14 d. Fort Sheridane laikys kvotimus. Jis mokosi švento Tomo karo akademijoj (paskutiniame skyriuje), ši mokykla yra St. Paul, Minn. Jis tiek pasižymėjo šioj mokykloj, kad buvo pakeltas lt. pulkininko rangan.

Don Varnas Postas paskelbtas pirmuoju šių metų sausio mėnesyje tarp 40 kitų 4-os Apygardos postų. Ypatingai pabrėžtas jo narių padaugėjimas. Apygardos susirinkime posto komendanto pavaduotojas Juozas Stanaitis buvo apdovanotas žiebtuvėliu.

Cpl. Jonas Vosylius, 33 metų, tarnaująs Illinois nacionalinės gvardijos divizijoj, kovo 8 d. apdovanotas specialiu garbės kryžiumi. Anksčiau buvo apdovanotas už gerą šaudymą, karinius sugebėjimus ir gerą kario elgseną.

Savanorių-Kūrėjų Sąjungos Čikagos skyriaus metiniame susirinkime š. m. kovo 4 d. išrinkta nauja skyriaus valdyba: pirmininkas Kazys Šlenys, kasininkas Adolfas Juodka ir sekretorius Kostas Petrauskas. Sąjungos įstatams peržiūrėti ir papildyti išrinkta komisija iš gen. M. Rėklaičio, plk. J. Tumo ir teisininko K. Šlenio. Skyriaus valdybos adresas: K. Petrauskas, 6816 So. Rockwell St., Chicago 29, Ill.

Stepas Sčerba, baigęs pagrindinį apmokymą laivyno Great Lake bazėje, buvo parvykęs namo atostogų. Tolimesnei tarnybai paskirtas į Texas.

Pvt. A. Jaruševičius, iš Bridgeport lietuvių kolonijos Čikagoje, dabar yra Fort Ord, Calif., armijos stovykloje. Lanko mokyklą.

Kazys Dobilas, Lietuvos Nepriklausomybės kovų invalidas, Vyčio Kryžiaus kavalierius, paaukojo Lietuvių Studentų Šalpos Fondui $10 augštąjį mokslą einančiam lietuvių jaunimui paremti.

Kpt. B. Poskus,medicinos daktaras, kartu su šeima išvyko į Japoniją.

Dr. Ričardas Trumpauskas ,Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, išvykęs iš Grand Rapids, Mich., dirba Alton State ligoninėje, Ill. Jo duktė Ramutė Trumpauskaitė š. m. vasario mėn. baigė ekonomijos mokslus bakalaureato laipsniu Aquino kolegijoje.

K. Jauniškis, A. Krikštolaitis, R. Kinderis, A. Mickevičius, J. Liubinskas ir V. Vidugiris, Korėjos karo veteranai ir studijuoją Čikagoje, šiomis dienomis įstojo į Don Varnas Amerikos legiono postą.

Edvardas Kraučalis, vasario 23 d. iš Worcester, Mass., leidosi laivu “Seafarer” į trečią kelionę aplink pasaulį. Apleidęs Philadelfijos uostą, laivas plauks Panamos kanalo link, o iš ten į Japoniją, Australiją, Afriką, Europą ir atgal į Ameriką.

Edvardas Kraučalis baigė Merchant Marine akademiją leitenanto laipsniu.

Edvardas Pocius, prieš kurį laiką įstojęs į Dėdės Samo karinę tarnybą ir patekęs į M. P. (Military Police) skyrių, pastaruoju laiku jau randasi pietinėje Korėjoje.

Korėjos akcijos dalyviams yra pratęstas laikas specialiai (A Korean State Bonus Bill) pašalpai išgauti. Tuo reikalu prie posto sudaryta komisija, kurioje aktyviausiai pasireiškia: Ben Stankus, George Jonikas, Edward Miller. Jack Jatis, Ted Budraitis ir kiti

nariai.

 

LTN. LEONAS BAGDONAS

Neseniai mirė buvęs Lietuvos kariuomenės leitenantas Leonas Bagdonas. Sirgo cukrine liga. Tremtyje studijavo odontologiją ir prieš porą metų baigė mokslus.

LEONAS ABRAMAVIČIUS Š. m. vasario 11 d. mirė Memmingene (Vokietijoje) Leonas Abramavičius, L. S. Ramovės narys.

EDVARDAS R. MASIULIS Korėjoje žuvęs Ed. R. Masiulis iš New Haven, Conn., parvežtas į Ameriką ir š.m. sausio 7 d. palaidotas gimtojo miesto kapinėse.

KPT. M. TUMAS š. m. sausio 10 d. Lincoln, Did. Britanijoje, mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris ir Vyčio Kryžiaus kavalierius kapitonas M. Tumas. Kapinėse velionio karstą papuošė lietuviškoji trispalvė.

PRANAS V. NOREIKA š. m. vasario 11 d. Čikagoje, JAV, palaidotas Dariaus — Girėno 271 posto legionierius Pr. V. Noreika. Palaidotas šv. Kazimiero kapinėse karinėmis iškilmėmis.

VINCAS SMALENSKAS š. m. sausio 28 d. auto nelaimėje žuvo Vincas Smalenskas, 24 m. amžiaus. Jis buvo gimęs Pittstone ir 1951-53 m. tarnavęs JAV karo aviacijoje.

VINCAS STEPULISVasario 16 d. Veteranų ligoninėje mirė Vincas Stepulis, gyvenęs Exeter, Pa., JAV. Velionis buvo gimęs Lietuvoje. 1907 m. atvyko i Ameriką ir Pirmojo Didžiojo karo metu tarnavo JAV kariuomenėje. Priklausė Amerikos Legiono John D .Stark 542 posstui.

JONAS ŽILIUS-ŽILINSKAS š. m. sausio 14 d. staiga mirė Jonas žilius-žilinskas, buvęs Kauno notaras. Velionis yra tarnavęs rusų carinėje kariuomenėje ir ten baigęs karo mokyklą. Revoliucijos metu 1917 m. buvo veiklus lietuvių karių (rusų kariuomenėje) tautinio sąjūdžio dalyvis, t.y. buvo Lietuvos kariuomenės pirmūnas.

PLK. JUOZAS STEPONAVIČIUS Š. m. vasario 16 d. Čikagoje, JAV, mirė Lietuvos Kariuomenės pulkininkas Juozas Steponavičius.

 

Velionis buvo baigęs Petrapilio universitetą ir Pirmojo pasaulinio karo metu buvo mobilizuotas į rusų kariuomenę ir tarnavo inžinerijos dalyse. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Bolševikams užplūdus Lietuvą, buvo jų areštuotas ir kalintas Panevėžio kalėjime. Išsivadavęs iš kalėjimo, stojo į Lietuvos kariuomenę, Karo Technikos Skyrių. Išėjęs į atsargą, tarnavo Susisiekimo Ministerijoje.A.

A. KPT. ALOYZAS GIEDRIKAS

Lietuvių tauta vėl neteko sąmoningo sūnaus ir karių šeima garbingo nario. Laisvajame pasaulyje gyveną broliai gavo žinių, kad anapus spygliuotų vielų ir minų laukų užtvaros mirė kpt. Aloyzas Giedrikas.

A.a. kpt. Aloyzas Giedrikas buvo gimęs 1907 m. birželio 22 d., Kulių kaime, Šiaulių apskr. Lankė suaugusių gimnaziją Šiauliuose, kurią baigęs, stojo į Karo Mokyklą. 1932 m. pakeliamas į j. ltn. laipsnį ir paskiriamas į 4 p. p., kur išbuvo iki Lietuvos kariuomenės įjungimo į Raudonąją armiją. Masinių trėmimų metu areštuojamas ir iš Varėnos poligono išvežamas į Sovietų Sąjungą.

Nuo čia žinios apie a.a. kapitoną nutrūksta. Gautas pranešimas neišryškina kokiose apystovose ir kokioje vietovėje jo gyvybė užgęsta.

Klaiki tamsa ir teroro šėlimas slegia pavergtą žemę, kuri puošiasi nežinomų didvyrių nežinomais kapais. Kankinio dvasia nemiršta su jo kūnu, bet brandina sėklą

Kpt. A. Giedrikas

idealui, kuriam paaukotas brangiausias turtas ir gyvybė.

Ilsėkis ramiai, mielas Kapitone, nežinomam kape nežinomųjų eilėse. Tačiau būk tikras, kad Tavo įnašas spartina laisves rytą Tavo tautai, kurią Tu taip mylėjai. Tegul Augščiausias būna Tau gailestingas.    P. Šilonis

MJR. ADOLFAS MITALAS

Pr. m. gruodžio 12 d. staiga mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris majoras Adolfas Mitalas. Tarnavo karo aviacijoje.

Velionis gimė Juškėnų kaime, Utenos vai. Lietuvoje baigęs Aukštuosius Karininkų Kursus, karo aviacijoje ištarnavo 15 metų. Išėjęs į atsargą buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgaliotiniu Vilniuje ir vėliau mokesčių inspektoriumi

Buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu, Savanorių Kūrėjų ir Lietuvos Nepriklausomybės medaliais, ir Plieno Sparnų ženklu.

Tremtyje, Kanadoje, arti Port Arthur, buvo įsigijęs ūkį. Mirė Port Arthur ligoninėje, Ontario prov. Palaidotas Toronto kapinėse.

EDVARDAS ŠUKŠTIS

Gyv. Pittston, mirė kovo 13 d. Palaidotas kovo 17 d. su iškilmėmis. Velionis buvo gimęs Lietuvoje. Į šią šalį atvyko prieš 54 metus ir įsikūrė Pittstone. Pirmojo pasaulinio karo metu tarnavo JAV kariuomenėje ir buvo sužeistas Meuse-Argonne kautynėse.

INŽ. ED. KLIMAS

Kovo 10 d. International Air Line lakūnas-inžinierius Eddie Klimas išskrido į Texas. Ten su kitais savo tarnybos draugais nuėjo išsimaudyti. Įbridęs į vandenį, jis pajuto kairės rankos atšalimą. Šūktelėjo besimaudantiems savo draugams. Išėję į krantą E. Klimo draugai pamatė, kad čia yra rimtas reikalas. Visų nusistebėjimui gydytojai patvirtino, kad lakūnas-inžinierius Eddie Klimas, 32 metų, gyv. Oceanside, Long Island, New York, mirė nuo staigaus širdies smūgio.

Kovo 15 d. Eddie Klimas buvo iškilmingai palaidotas Long Island karinėse kapinėse.

Eddie Klimas savo tarnybos draugų ir jo tarnybos viršininkų buvo mylimas ir gerbiamas kaipo pareigingas ir širdingas draugas ir tarnautojas.

Ed. Klimas dar būdamas mokyklos suole uoliai dalyvavo lietuvių bendrame jų kultūros gyvenime. Jis daugiausia mėgo įvairių parengimų proga pasirodyti su šokiais, kurių buvo didelis mėgėjas. Antrojo Pasaulinio karo metais Ed. Klimas tarnavo JAV laivyne.

GEN. ŠT. PLK. VLADAS SKORUPSKIS

Gauta žinių, kad Sibire, ištremtas į sovietų vergų stovyklas, mirė Lietuvos kariuomenės generalinio štabo pulkininkas Vladas Skorupskis.

Velionis buvo Lietuvos Nepriklausomybės karų dalyvis, kovų metu kurį laiką vadovavęs 1 pėst. DLK Gedimino pulkui ir 1 pėstininkų brigadai. Vėliau yra baigęs Prancūzijoje karo akademiją. Apie 1928 m. yra buvęs Kariuomenės Štabo Spaudos ir Švietimo Skyriaus viršininku. Jo vadovybėje buvo ir “Karys”. Prie gen. št. plk. Skorupskio prasidėjo vėliau į madą įėję padidinti “Kario” numeriai (įvairiomis progomis). Jo įsakymu buvo išleisti pirmieji padidinti (per 60 puslapių) “Kario” numeriai 1928 m. Vasario 16 d. ir Gegužės 15 d. (Tautos šventės) progomis.

Taip pat pranešama, kad Sibire miręs ir pulkininkas Plentas.

Kas turėtų daugiau biografinių žinių apie šiuos mirusius mūsų karius, būtų pageidaujama jų gauti “Kariui”.

SAVANORIO MIRTIS

Laikas nuo laiko, iškovoję Lietuvai laisvę senieji kariai, vienas po kito išeina iš gyvųjų tarpo, nepakeliamos tremtinio naštos slegiami. Kovo mėn. 14 d. Gautingo sanatorijoje mirė savanoris kūrėjas Ignas Tamošaitis. Velionis buvo palydėtas lietuvių būrelio į Muenche-no-Waldfriedhof kapines.

Ignas paliko žmoną ir tris išaugintus sūnus, kuriems prieš keletą metų pavyko emigruoti į J. A. Valstybes.

Savo brangiai Tėvynei I. Tamošaitis nepaliko skolingas. Nepriklausomybės kovų metu aukojosi kovodamas savanorių eilėse, nes buvo taurus lietuvis. Atgavus tautai laisvę, tarnavo policijoje. Jį labai paveikė pasaulio neteisybės ir Lietuvos pavergimas.

1944 m. antrą kartą slenkant baisiajam žmonijos ir kultūros priešui — rusų bolševizmui velionis su šeima, geliančia širdimi pasitraukė į vakarus. Jis gerai pažino sunkų tremties kelią, nes pats juo ėjo.

Tebūna Tau, Ignai, lengva Bavarijos žemelė!

P, Sl-nas