Karinės žinios

KANADA

Didieji Manevrai. Rugpiūčio mėn. viduryje baigėsi didžiausi Kanados kariuomenės taikos meto istorijoje manevrai pavadinti Exercise Rising Star.

Pratimai vyko Gagetown, N. B. stovykloje — poligone, užimančiame 427 kv. mylių plotą, kurio įrengimai kainavo 60 mil. dol. Pratimus vykdė I pėst. divizija (7 pėst. batalionai, tankai, artilerija ir kitos pagalbinės ginklų rūšys ir tarnybos), o priešą vaizdavo garsusis II batalionas, vadinamas “The Black Watch” su pagalbiniais daliniais.

I pėst. div. uždavinys buvo ginti apie 5 mylių pločio miškingą barą, vėliau trauktis, o iš atsitraukiamųjų veiksmų, sulaukus kaimynų pagalbos, vykdyti priešpuolį.

Augštoji Kanados karinė vadovybė pratimus įvertino kaip gerai pavykusius, tačiau nurodė ir kaikurias klaidas:    priešą vaizduotireikėjo didesnių jėgų, kai kuriais atvejais šlubavo tarpininkų tarnyba (jų būta apie 500), būta trūkumų maskavime ir prisitaikyme prie vietovės.

Manevrus teko užbaigti viena dieną anksčiau dėl artėjančio uragano “Connie”. Juos stebėjo didelis skaičius spaudos atstovų ir 18 valstybių kariniai atstovai, kurie galėjo viską stebėti, bet nieko neklausinėti, kas buvo leidžiama reporteriams.

Naujas Kanados generalinio štabo viršininkas. Dabartinis viršininkas gen. ltn. Guy Simonds, nors tik 52 metų amžiaus, bet pagal įstatymą, kaip išbuvęs 4 metus tose pareigose, rugpiūčio pabaigoje išeina atsargon. Jo vieton skiriamas gen. maj. Howard D. Graham, buvęs Kanados centrinės komandos viršininkas.

Savo atsisveikinimo kalboje gen. Simonds įspėjo Kanadą laikyti paraką sausą, nežiūrint kalbų apie taiką. Genevos konferencija, pasakė jis, pasidarė įmanoma tik dėl Vakarų jėgos ir vienybės ir dabar ne laikas atsisakyti nuo jėgos politikos, kai ji pradėjo duoti vaisius.

Kanados orinės jėgos gali būti atitrauktos. Europoje šiuo metu Kanada turi vieną oro diviziją iš 12 dalinių, ginkluotų Sabre sprausminiais naikintuvais. Spauda rašo, kad vadovybė planuojanti 4 dalinius atitraukti Kanadon ir perginkluoti juos CF-100 tolimo skridimo lėktuvais. Vakarų Vokietija netrukus turės savo karo aviaciją, o rusų orinių puolimų pavojus šiaurinei Amerikai yra padidėjęs, nes rusų tolimo skridimo bombonešiai yra geresni, o Kanados naminės gynybos pagrindinis ginklas yra CF-100 lėktuvas. Tuo tarpu sukurti visai naujus tokius keturis dalinius Kanadai kainuotų gynybos biudžeto 10%.

J. Skardis

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Petronėlė Orintaitė, Grožvylės Meilė, apsakymai ir apybraižos. Išleido NIDA, Londone. 165 psl., kaina $1.00.

Bulletin Lithuanien, Nr. 1 (5),

liepos mėn. 1955 m. Paris, Direc-teur: S. Bačkis. 16 psl., kaina 25 frankai.

šarvuotis žvalgyboje. Steigiamai Vokietijos kariuomenei sparčiai ruošiami kadrai