VAKARŲ EUROPOS GYNYBA ATOMINIO KARO ATVEJU

A. RĖKLAITIS

Pastaruoju metu viešoje spaudoje vis dažniau pasirodo žinių apie naujus atominius ginklus, atominę strategiją ir taktiką. U. S. News & World Report žurnale š. m. vasario mėn. paskelbta labai įdomių žinių apie Vakarų Europos gynybos pertvarkymą ryšyje su atominių ginklų gausėjimu.

Mums atrodo, kad gynybos planai neturėtų būti viešai skelbiami. Tačiau jie yra atskleidžiami viešumai. Tuo būdu ir priešas turi galimybę su jais legaliu keliu susipažinti. Demokratinės valstybės, atrodo, neranda reikalo slėpti spėjamo ar galimo karo vaizdo. Tikrovė ir apskaičiuotas atvirumas yra būdingas demokratijos stiprybės požymis. “Geležinės ir bambukinės uždangos” yra diktatūrų būdingas silpnybės požymis. Taigi, nesistebėkime, kada randame šio krašto viešoje spaudoje paskelbta svarbių karinių žinių. Paskelbtos U. S. News & World Report žurnale žinios svarbiausia paliečia ir išryškina šiuos klausimus:

a)    NATO pasirengimas gintis Vakarų Europoje,

b)    Atominės strategijos ir taktikos bruožai,

c)    NATO karinių jėgų pertvarkymas — pritaikymas prie naujų reikalavimų.

Sovietų Rusijos agresijos atveju NATO armija Vakarų Europoje, pagal naują direktyvą turi ginti Vakarų Vokietiją ant rytinių jos sienų, nesitraukiant į Reiną, šį “priekin pastumta strategija” buvo priimta 1954 m. gruodžio mėn., visoms 14-ai NATO tautų nutarus Vakarų gynybos planus remti taktiniais ginklais. Šio nutarimo įtakoje jau yra pradėtas Sąjungininkų karinių jėgų revoliucinis reorganizavimas. Reorganizacija bus tokia plati, kad jos įgyvendinimas užtruks penkis metus ir pareikalaus bilionus dolerių. Visi NATO kariniai vienetai: divizijos, oro eskadros, artilerija ir t. t. bus pagrindiniai pertvarkvtos. žymūs pakeitimai numatomi šarvavime, ginklavime, taktikoje, kovos santvarkoje, bazėse, mokyme. sanitarijoje, ryšiuose, tiekime ir mobilizacijos srityje. Pakeitimais siekiama dviejų tikslų, būtent:

1)    Sumažinti NATO jėgų dideli pažeidžiamumą Sovietu atominio smūgio atveiu:

2)    Naudoti NATO atominius ginklus, kaip pagrindinę kovos priemonę, kuriai visos kitos karo pajėgos talkininkaus manevruodamos ir išnaudodamos atominiu ginklu padarytą priešui žalą.

Naujas karo planas reikalauia gintis, nesitraukiant. Sąjungininkų pagrindinė gvnimosi “linija” V. Vokietijoje yra pastumta į priekį 100—200 mylių. Planas yra remiamas mintimi, kad JAV-bių atominis pranašumas šiuo metu gali atsverti Sovietų milžiniškas žmonių mases.

Naujos strategijos svarba išryškėja štai kame. NATO naujo tipo 20 kovos divizijų Centriniame Fronte, jei karas kiltų, paiėgs geriau gintis, negu pirmiau numatytas žymiai didesnis divizijų skaičius su milžiniška karo pramone ir 50 milionų žmonių rezervų. Šį gynybos efektą su mažesnėmis jėgomis įmanoma pasiekti atominiu ginklu pranašumu, tobula tiekimo sistema ir JAV kariniais ištekliais.

Per pastaruosius 18 mėnesių JAV yra suorganizavusios savo tiekimo sistema taip, kad ji yra pajėgi kiekvienu metu masiškai tiekti taktinius atominius ginklus, reikalingus smūgiui Centrinėje Europoje.

Visus tuos atominius ginklus pavartojus, jau kelių valandų būvyje, jie galėtų suduoti 800 atominių smūgių į Sovietų taikinius už geležinės uždangos. Jei nebūtų sutrukdymo, per kelias dienas jie galėtų padaryti daugiau priešui žalos, negu jos padaryta abiejų kariavusioms pusėm per visą II Pasaulinį karą.

Nauji atominiai ginklai gimdo ir atominės eros naują taktiką ir strategiją.

Šiais metais JAV Armija turės pasigaminusi mažą atominį sviedinį, kuriuo bus galima šaudyti iš štandartinių artilerijos 8 colių gaubicų. Šis mažas sviedinys galėsiąs padaryti tiek nuostolių, kiek Hirosimos A. Bomba. Naujų atominių ginklų akyvaizdoje reikėjo padaryti milžiniškus pakeitimus Vakarų gy-

Bandomosios atominės bombos sprogimas 1952 m. gegužės mėn. šviesa sprogimo metu buvo 175 kartus stipresnė už saulės.

nybos planuose. Tuos pakeitimus geriau suprasime mesdami trumpą žvilgsnį į vakarykščią strategiją.

Anksčiau Vakarų Europos gynyba buvo pagrįsta “lenktynių į Reiną” koncepcija. Nuo rytinių V. Vokietijos sienų iki Reino sraunios upes, NATO Vadovybė turėjo įsakymą vesti tik stabdymo veiksmus, nerizikuodama prarasti didesnių kovos vienetų. Buvo daleidžiama, kad Sovietai bus pajėgūs pasiekti Reiną savaitės bėgyje ar dar anksčiau. NATO uždavinys buvo atitraukti savo jėgas už Reino nesunaikintas. Tik čia, ant Reino, buvo numatyta sustabdyti sovietų puolimą iki Vakarų rezervai susimobilizuos.

Dabar, pagal naują atominę strategiją, yra atsisakyta pasitraukti į Reiną. Didesnė dalis NATO kovos divizijų, jų tarpe ir 5-ios amerikiečių, tučtuojaus susikaus su sovietais, jiems agresiją pradėjus. Kai tik agresorius, puldamas pakels geležinę uždangą, jis bus sutiktas ir naikinamas atominiais ginklais ant pačio V. Vokietijos slenksčio, t. y. ant rytinių jos sienų.

Derinantis prie naujos strategijos įgyvendinama ir nauja taktika. Visos pajėgos ir jų visokeriopas aprūpinimas, šarvavimas bus pertvarkytas — priderintas prie atominio karo reikalavimų. Reikės kelerių metų kol viskas bus priderinta, kol nauji metodai bus išbandyti ir pasidarys veiksmingi. Tačiau NATO Vadovybė jau dabar turi įsakymus turimas jėgas ir priemones taip tvarkyti, kad agresijai prasidėjus, vartotų atominę taktiką, o ne II Pasaulinio karo taktiką.

Pėstininkai dar reikalingi. Paskutinieji manevrai, kuriuose dalyvavo NATO septynios divizijos, parodė, kad ginančiosios jėgos gali sustabdyti du kartus didesnes pėstininkais ir šarvuočiais puolančias jėgas. Bet čia pat pastebėta, kad vien atominio smūgio nepakanka. Atominis smūgis turi būti greit išnaudotas sausumos kariuomenės: pėstininkų.

Atominius ginklus naudojant priešo pirmajam kovos skaidiniui naikinti yra būtina, kad atominiai sprogimai vyktų ne mažiau kaip 1-mos mylios atstume už priešo fronto linijos, kad tuo būdu būtų išvengta savo dalių pažeidimo. Pačioje priešo fronto linijoje atominio sprogimo smūgiu nedaug jėgų bus sunaikinta. Tačiau priešo atsparumas moraliniu atžvilgiu bus pakirstas. Ginantysis, atominį smūgį priešui sudavęs, tuojau pat savo sausumos jėgomis turi vykdyti priešpuolį. Priešpuolančios jėgos, vartodamos turimus savo štandartinius (ne atominius) ginklus, nušluoja priešo likučius, apsupdamos ir jo kaimynines jėgas. Visa tai reikia atlikti kol dar priešas nesuspėjo pritraukti savo rezervų. Priešingai, atominiu smūgiu bus pasiekta nedaug, kai kovoiama su priešu, turinčiu didelę sausumos kariuomenę ir nesiskaitančiu su žmonių masėmis.

Kiti naujos atominės doktrinos elementai yra šie:

1)    Atominiai ginklai nenumatomi naudoti remti puolančiųjų sausumos jėgų. Tų jėgų tikslas bus kitoks. Jos naudos štandartinius savo ginklus, vietovės kliūtis, manevrą ir apgaulę, turėdamos viena pagrindinį tikslą: surasti ir įvilioti priešo sausumos jėgas į koncentruotus taikinius atominiams ginklams.

2)    NATO sausumos kariuomenės vienetai bus išdėstyti šachmatų tvarka didelėje gilumoje. Tokios santvarkos tikslas — judrus, elastinis gynimasis. Tačiau tokios gynimosi sistemos jėgos nebus įpareigojamos išlaikyti ištisą frontą. Priešą viliojantieji tarnai bus sąmoningai paliekami, kad į juos priešo puolančios jėgos sulistų kaip į bučių. kur jų lauks atominis smūgis. Tokiu būdu mūsų žemyno jėgos neturės tikslo įsivelti į lemiamas kautynes. Jos stengsis tik atmušti, sulaikyti, įvilioti priešo jėgas į atominių ginklų pažeidžiamus plotus. Gi, savo ruožtu, kovos lėktuvai, bombonešiai ir vairuojami sviediniai smogs į priešo frontą ir jo užnugarį. Jų tikslas bus sunaikinti priešo sutelktas jėgas, rezervus, vadovietes, tiekimo bazes, uostus, geležinkelių mazgus ir tiltus. Tačiau bombonešių pirmaisiais taikiniais bus Sovietų atominio pajėgumo šaltiniai: aerodromai, bombosvaidžių — raketsvaidžių ugniaviečių rajonai ir atominių išteklių vietos.

IŠ BANDYMŲ IR TYRINĖJIMŲ DAROMOS IŠVADOS

NATO “priekin pastumta” strategija gimė po gilių ir ilgų studijų NATO Vyriausiojo karinių jėgų Vado štabe Paryžiuje. Visos tos studijos ir išvados surašytos dviejuose veikaluose, kurių vienas pavadintas “New Approch” (naujas metodas) vardu, o kitas — “Cosmic Secret” (Kosminė Paslaptis) vardu. “Cosmic Secret” studija buvo užbaigta praėjusiais metais birželio mėn. Jos 32 puslapiai siūlymų yra priimti ir patvirtinti 14-kos NATO tautu Apsaugos, Finansų ir Užsienių Reikalų ministerių. Sutarta, kad be civilinės vadovybės sutikimo karinė vadovybė negalės vartoti atominių ginklų karui kilus. Bet NATO karinių Jėgų Vadas Gen. Alfred M. Gruenther yra įgaliotas pertvarkyti visus gynybos planus, priimdamas, kad Sovietų agresijos atveju, atominiai ginklai bus panaudoti. Studiia “New Approch” analizuoja JAV-bių ir Sovietų atominį pajėgumą, atominių ginklų veiksmingumą į įvairias kariuomenės ginklo rūšis ir, pagaliau, Rytų—Vakarų štandartinių (neatominių) ginklų balansą.

Devyni karo žaidimai — “karas ant popieriaus” buvo sužaisti visame NATO 4,000 mylių fronte nuo Norvegijos šiaurės rago iki Turkijos Ararato kalnų. Tų žaidimų svarbiausios išvados, dabar kertinis akmuo NATO kariuomenių planuose. yra šios:

1)    Rusija, turėdama žmonių jėgos persvarą, galėtų laimėti karą Europoje. jei būtų kariaujama štandartiniais (neatominiais) ginklais. Rusija gali būti nugalėta tik JAV-bių atominių ginklų persvara, paleidus juos į darba pačioje karo pradžioje:

2)    NATO gali naudoti JAV-bių “atominius sandėlius”, t. v. visu rūšių atominiam karui reikalingus ginklus. JAV-bių transporto sistema yra tiek išvystyta ir tiek galinga, kad ji gali pasiekti kiekviena svarbesni Sovietu taikinį, pradedant Rytų Vokietijos teritorija, ir baigiant Vladivostoku:

3)    Rusiios “kelių šimtų” atominių ginklų atsargos nuolat didėia. Jos bombonešiai ir vairuojami sviediniai gali pasiekti kiekvieną gyvybinį NATO taikinį Europoje. Bet penkių ateinančių metų laikotarpyje Sovietų karinės galybės didėjimas bus pristabdomas “atominio nedatekliaus”;

4)    Jei “atominį nedateklių” rusai pas save pašalintų, tai tuo atveju jiems nebūtų reikalo prisikrauti tiek pat atominių ginklų atsargų, kiek jų turi JAV tuom kad būtu pajėgūs karą laimėti. Saiungininkų planai daleidžia. kad Sovietai pirmieii netikėtai gali smogti, kas ir gali sudarvti sąlygas jų laimėjimui. Sajungininkai gi preventyvinio karo pradėti nenumato:

5)    Jei Sovietų atominių ginklų atsargos ir transporto sistema ateity ir žymiai pagerėtų, tai NATO ir tuo atveiu sugebės išlaikyti savo pirmenybę laimėti prieš Sovietus, ši pirmenybė gali būti išlaikyta tik atitinkamai pertvarkius ir performavus visas NATO jėgas.

KAIKURIE KARO EIGOS MOMENTAI

Jei divizija galėtų greit išsiskirstyti ir išsidėstyti taip, kad jos sunaikinimui Sovietai turėtų panaudoti 10—20 A-bombų vieton vieno, visą diviziją naikinančio smūgio, tada NATO nepažeidžiamumas ir saugumas smarkiai padidėtų. Šis greito išsiskirstymo ir išsidėstymo principas dabar yra taikomas visoms NATO kariuomenės ginklo rūšims, tarnyboms ir jų taktikai.

NATO karinės pajėgos ir, visų pirma jos atominio pajėgumo šaltiniai būtų Sovietų puolimo svarbiausi taikiniai III Pasauliniame kare. Taip pat Vyriausybių ir Karo Vadovybių centrai, kaip Washingtonas, Londonas, Sovietų karo planuose bus pirmųjų taikinių eilėje. Smūgių teks laukti ir į pramonės centrus. Tačiau jie nebus pirmaeiliai taikiniai. NATO karinės pajėgos, radaro centrai, raktiniai uostai ir komunikaciniai mazgai bus Sovietų puolimo pirmaeiliai taikiniai. Didžiausio laipsnio sunaikinimai bus padaryti kelių dienų ar savaičių laikotarpyje atominio karo pradžioje. Atominis karas gali būti trumpas, bet gali ir užsitęsti. Tačiau karo laimėjimo rodiklis paaiškės per atominių smūgių periodą, kuris ir bus sprendžiamas karo ruožtas. Šiame sprendžiamajame karo ruožte galės dalyvauti tik tos karinės pajėgos ir ginklai, kurie D—Dienoj, ar tai po jos, bus aktyvioj tarnyboj ir bus kovai pasiruošę. Mobilizacija, trukusi JAV-se II P. kare tris metus, dabar turi būti atlikta dar prieš karo pradžią. Dvylika aktyvių V. Vokietijos divizijų, sudarysimų pagal Paryžiaus susitarimą, bus daug svarbesnės, negu visos rezervų divizijos, numatytos sumobilizuoti pirmojo mėnesio laikotarpyje karui prasidėjus.

Kovos jėgų pertvarkymas pagal atomo reikalavimus gali, geriausiu atveju, užtrukti penkius metus. “New Approch” studija savo samprotavimais toliau 1960 metų pabaigos, neina. Manoma, kad po 1960 metų apsauga priklausys naujų “atkeršijimo” ginklų, dabar esančių tik išsivystimo stadijoje. Tie ginklai bus: vertikaliai pakylantis sprausminis lėktuvas, tolimo skridimo, greitesni už garsa, vairuojami sviediniai ir tarpkontinentinės balistinės raketos. Tie ginklai bus skaitlingi, paslankūs ir galingi, taip, kad per labai trumpą momentą bus galima jais suduoti priešui mirtiną smūgi. Dėl to ir priešas neturės galimvbės savo puolimais padaryti kiek žymesnių nuostolių NATO atominiam pajėgumui.

LAIKO SPAUDIMAS IR IMLUMAS

“New Approch” studija, kaip jau minėjau, reikalauja didelių ir radikalių pakeitimų, kurie turi būti įgyvendinti NATO pajėgose ateinančių 5 metų laikotarpyje. Tos studijos iškeliamų daugybės problemų centre yra dvi, kurios išreiškiamos trimis žodžiais: “laiko spaudimas” (time compression) ir “imlumas” (absorption). Laiko spaudimas—frazė nusakanti skirtumą, laiko prasme, tarp atominio karo ir visų anksčiau buvusių karų. Tai reiškia, kad atominio karo metu vienas kovos bombonešis vienu momentu gali sunaikinti didmiestį, ką galėdavo padaryti 3,700 JAV bombonešių II Pasaulinio karo metu. Dabar lėktuvas skrenda garso greičiu. Neilgai trukus jis skris dar greičiau. Kopenhaga yra tik 13 minučių atstu nuo Sovietų A-bombų, Londonas 1 valandos, JAV-bių aviacijos bazės už Reino gali būti Sovietų lėktuvų pultos po 20 minučių nuo įspėjimo momento apie pavojų. Laiko spaudimas reiškia, kad valandos dabar skaičiuojamos taip kaip mėnesiai II Pasauliniame kare, minutės — kaip dienos. Tai reiškia, kad daugiau nuostolių galima padaryti dabar savaitės bėgyje, negu per kelius ištisus metus praeityje, kai buvo vartojami neatominiai ginklai.

Dėl laiko spaudimo JAV-bių kiekviena divizija V. Vokietijoje yra dieną ir naktį tokioj parengty, kad gali viską susikrauti, išvykti ir pasiekti numatytą išeities padėties rajoną, sugaišdama daugiausia 2 val. laiko. Europos bazėse JAV-bių sprausminių kovos lėktuvų tam tikra dalis yra laikoma “sušildyti”, t. y. pasirengę greitai pakilti.

NATO visi planai dabar pertvarkomi atsižvelgiant ir į laiko spaudimo reikalavimus.

Mobilizacijos mašinerija yra iš pagrindų pertvarkytina. Karo pramonės gamybos planai nustoja savo pirmykštės reikšmės. Dabar yra gyvybinis reikalas apsaugoti darbininkus specialistus ir amatininkus nuo žuvimo. Tai galima pasiekti uždarant fabrikus ir evakuojant miestų gyventoms, gavus laiku įspėjimą apie gresianti pavojų. Bombardavimo metu sunaikintus fabrikus galima atstatvti greit. Bet jei bombarduojant žūtų specialistai ir įgudę technikai, tai jų pakaito paruošima būtų galima įvykdyti tik vienos generacijos laikotarpyje.

Sovietai turi galimybę suduoti Vakarams pirmuosius smūgius. Tad Vakarų likimas priklauso nuo jų parengties laipsnio pirmą karo dieną: D-diena. Taigi, laiko spaudimas diktuoja kaip ir ką Vakarai turi daryti, kad išvengtų mirtinų smūgių pirmomis karo dienomis ir, kad įsiliepsnojusia kova laimėtų. O karo eiga ir jo laimėjimas, visų pirma, priklausvs nuo JAV atominių ginklų pasirengimo staigiai kontratakuoti ir sunaikinti Sovietų atominį pajėgumą.

(Bus daugau)

TIESOS ŽODIS Į LIETUVĄ

Vasario 16 suėjo ketveri metai kaip Amerikos Balsas kasdien siunčia lietuviškas programas, girdimas ne tik pavergtoje tėvynėje, bet ir visame pasaulyje.

Iš Vašingtono lietuviška programa kasdien duodama du kartu: 11 val. ryto ir 4 val. po pietų New Vorko laiku. Abi programos yra 15 min. ilgumo.

11 val. programa Lietuvoje girdima 7 val. vakaro ir duodama 16, 19. 25. 31, 41. 49. ir 251 metro bangomis. Ši programa dar kartą pakartojama 12 val. 15 min. bangomis 41, 49 ir 50 metrų.

Antroji Vašingtono programa duodama 4 val. po pietų. Lietuvoje girdima vidurnaktį. Bangos tos pačios (išskyrus 16 m.). Toji programa kartojama keturis kart: New Yorko laiku — 9 val.45 min. vakare, 4 val.15 min. rvto. 7 val.15 min. ryto ir 9 val.45 min. ryto.

Amerikos Balso Europos skyrius kasdien siunčia vieną programą 30 min. ilgio, kuri Lietuvoje girdima 9 val.vakaro, o Amerikoj 1 val. po pietų, ši programa kartojama du kartu 11 val. 15 min. vakare ir 7 val. 45 min. ryte New Yorko laiku, tom pačiom bangom.

Vašingtono programa, kuri duodama 11 val. New Yorko laiku girdima Čikagoje 10 val. ryto, Los Angeles — 8 val. ryto, Honolulu — 6 val. ryto, Sydney — Australijoj— 2 val. ryto, Korėjoje ir Tokijo — 1 val. ryto. Buenos Aires 12 val. dieną, Rio de Janeiro — 1 val. po pietų.