VETERANŲ VEIKLA

KARIO BENDRADARBIŲ SUSIRINKIMAS BROOKLYNE

Kovo 13 d. įvyko KARIO bendradarbių pasitarimas p. Belecko svetainėje, redaktoriaus sušauktas. Dalyvavo redakcijos kolektyvas ir keletas bendradarbių, viso 10 asmenų.

Jau seniai redakcija jautė reikalinga sueiti į asmeninį ryšį su savais bendradarbiais ir išsikalbėti klausimais, nuo kurių pareina žurnalo turinio kokybė. Nors pirmasis bendradarbių pasitarimas ir buvo negausus, kviečiami buvo tik Brooklyne ir arčiau gyvenantys, bet jis davė progos KARIO redakcijai paryškinti žurnalo pasirinkto kelio gaires ir, be to, aptarti tokias smulkmenas, kurios šiaip lieka nepastebėtos ir nepaliestos.

Buvo nustatyta, kad KARIO pasirinkta linija yra tinkama ir tik reikia dėti pastangų kuo daugiau tobulinti jo turinį, kad jis būtų ne tik naudingas žurnalas, bet ir plačios skaitytojų masės jieškomas.

Buvo pasiūlyta visa eilė turinio papildymų:    įvesti mokslo žinių skyrių, žinių iš Tėvynės skyrių ir sueiti į glaudesnį ryšį su dabar tarnaujančiais Amerikos kariuomenėje ir Vokietijoje darbo daliniuose lietuviais ir duoti daugiau informacijos iš jų gyvenimo.

Visi šitie žurnalo papildymai bus įvykdyti tiek, kiek lėšos leis, nes tam reikės didinti žurnalas ir verbuoti nauji bendradarbiai. Tačiau, tikimasi iki šių metų galo suorganizuoti naujos medžiagos tiekimą ir jos paruošimą.

Po pasitarimo dalyviai buvo pavaišinti alučiu ir užkandžiais.

“RAMOVĖS” SUSIJUNGIMO SU A. L. LEGIJONU REIKALAS”

Š. m. vasario 27 d. L. S. “RAMOVĖ” Centro Valdyba savo posėdyje svarstė gautus Skyrių pasisakymus Sąjungos ir Amer. Lietuvių Legijono susijungimo reikalu.

Iš esančių šiame krašte 13 Skyrių tik 3 pasisakė neigiamai, kiti— už susijungimą.

Šį svarbų klausimą sprendžiant Skyrių susirinkimuose dalyvavo nepakankamas nuošimtis visų Skyriaus narių. Tad susirinkimai daugel atvejų buvo pravesti be reikiamo kvorumo arba nesilaikant tokiais atvejais nustatytos tvarkos. To pasėkoje ir Skyrių pasisakymai negali būti laikomi 2/3 Sąjungos narių nusistatymo išreiškimu.

Visą tai turint galvoje Centro Valdyba nutarė dar kartą atsiklausti tuo svarbiu reikalu visų Sąjungos narių. Per Skyrių Valdybas bus įteikta kiekvienam nariui anketa, kurią jis privalės užpildyti. Kartu su anketa jis gaus ir atskirą knygelę, kurioje bus plačiai nušviesta Am. Lietuvių Legiįono teisinė ir statutinė padėtis. Be to, čia bus išdėstyti samprotavimai dėl ko dedamos pastangos, kad L. S. “RAMOVĖ” ir Am. Legijonas susijungtų į vieną organizaciją. Gavęs anketą ir šią knygutę kiekvienas Ramovėnas turės galimybę su visa problema susipažinti plačiau ir smulkiau. Po to tik Skyrių Valdybos bus įpareigotos sušaukti Skyrių susirinkimus klausimui nuodugniai išdiskutuoti. Anketas Ramovėnai užpildo ir perduoda Skyriaus Valdybai po to susirinkimo.

Šiuo visu reikalu Skyriai gaus atskirus nurodymus.

CLEVELANDO PADANGĖJE

Clevelando Ramovės skyrius ir šiais metais ruošia tradicinę “Kario” gegužinę, kuri įvyks gegužės 29 d. vaišingų p. Karnėnų sodyboje. šios gegužinės pelnas bus skiriamas “Kario” žurnalo reikalams. Numatyta įvairi ir įdomi programa, loterija bei kitokios pramogos.

Gegužės 30 d. ramovėnai lankys savo mirusių bičiulių kapus ir juos atitinkamai pagerbs. Ta pačia proga bus atidengta paminklinė lenta ant a. a. gen. Vlado Nagiaus-Nage-vičiaus kapo. Clevelando Lietuvių Skautų Tuntas dalyvaus šiose iškilmėse ir eis garbės sargybą. Skautai yra pažadėję visur kur talkinti ramovėnams, nes juos riša bendros tradicijos, atsivežtos iš tėvynės.    Vyt. K.

LAPKRIČIO 23 D. MINĖJIMAS NEWARKE, N. J.

L. S. “Ramovės” Newarko skyrius, kaip ir kiekvienais metais, taip ir 1954 m. lapkričio mėn. 28 d., buvo surengęs Lietuvos Kariuomenės Šventės minėjimą. Minėjimas buvo pradėtas lietuvių parapijos bažnyčioje pamaldomis už žuvusius dėl Lietuvos Nepriklausomybės ir Laisvės karius, šaulius ir partizanus.

Šv. Mišias laikė kun. P. Totoraitis, Domininkonas kun. Tėvas žiūraitis pasakė labai gražų pamokslą, apibūdindamas kario sąvoką ir jo pareigas.

Akademinė dalis įvyko šv. Trejybės parapijos salėje. Minėjimą atidarė skyriaus pirm. K. Liaudanskas. Buvo pagerbti žuvusieji dėl Lietuvos Nepriklausomybės ir Laisvės, Vyčio Kryžiaus Kavalieriai ir karo invalidai. Invalidus paremti ten pat buvo suaukota $67.40.

Lietuvos Laisvinimo Komiteto pirm. ponas V. Sidzikauskas skaitė paskaitą: Tarptautinė padėtis ir Lietuva.

Meninę dalį vedė muzikas J. Stankūnas ir J. Prapuolenis. Programoje dalyvavo solistė p. Zubavičienė, muz. J. Stankūnas, jo duktė solistė Stankūnaitė ir sūnaus vedamas šv. Cecilijos choras su solistu p. Račkausku. Tinkamus šiai progai eilėraščius padeklamavo V. Jokūbaitis, panelės Graudušytė ir Butvydaitėj kurių eilėraščiai buvo parašyti jų mamyčių, poečių p. Graudušienės ir p. Butvydienės.

Pirm. K. Liaudanskas perskaitė sveikinimą iš gen. P. Plechavičiaus. Programa baigta Lietuvos ir Amerikos himnais.

P. Mačiulaitis