Karinė spauda

THE AMERICAN LEGION MAGAZINE,

Vasario ir kovo men. 1955 m.

Ar Nesibaigia Laikas Afrikai?

J. BB. Matthews. Vakarų Europos valstybių kolonizmas yra mirštantis ir kyla naujas Sovietų Sąjungos kuriamas kolonizmas.

“Toki naivūs, liberalai rašytojai rašantys apie pasaulinę politiką kaip Chester Bowles (nesenai išleidęs knygą Ambasadoriaus Raportas) jau senai rašo apie imperializmo mirtį ir kolonijų eros galą. Žinoma, jie galvoja apie greit sunykusį ir mirusį 19 amž. Vakarų Europos valstybių imperializmą ir daugiau nieko!.. Tačiau jie yra trumparegiai neįžiūrėdami naujo ir daug barbariškesnio bolševikinio kolonizmo ... Tas naujasis sovietų stiliaus imperializmas siekiantis Afrikos padvigubinta energija, kokiu tai būdu, dėl neišmanymo ar su tikslu, lieka neminimas daugelio šių dienų komentatorių.”

“Nekompetentingi pareigūnai valstybės departamente ir Pentagone, vykusiai išdavikų padedami, padėjo įgyvendinti sovietų planus. Atsiminkime Teheraną, Jaltą ir Potsdamą — tuos valstybės departamento kvailystės, jei neišdavimo, paminklus. Prisiminkime jėga repatrijuotus skaitlingus sovietų vergijos bėglius ir apskaičiuotą JAV pralaimėjimą Korėjos kare — pėdsakus vedančius į valstybės departamentą”.

“Amerikos užsienių politika, nekreipdama dėmesio į aiškius sovietų įspėjimus apie Kiniją, buvo netik bankrotinė, bet ir žalinga tautiniam baugumui neišmatuojamu mastu. 1940—50 metų laikotarpis buvo lemiantis JAV santykiuose su Kinija. Tais lemtingais metais valstybės departamentas klydo visuose galimuose punktuose ... Dabar JAV turi prieš akis kitą lemtingą dešimtmetį liečiantį Afriką. Ar valstybės departamentas ir vėl suklys kaip jis suklydo Azijoj?”

“Už komunizmo planų pavergti Afriką slypi keturguba klasta: sunaikinti kolonizmą, drąsinti nacionalizmą, kurstyti prieš rasizmą ir kurti darbo unijas. Apsimesdami lyg jie siektų šitų tikslų, komunizmo agentai daugiausia slapti ir Maskvoje apmokyti, vykdo įsiskverbimo darbą, vildamiesi galutinai ir visiškai pajungti Afriką Sovietų Sąjungai.”

Afrikos Reikalų Taryba, vedama negrų dainininko Paul Robesono, yra toks Maskvos įrankis JAValstybėse.

1931 m. Lenino Institute Maskvoje buvo sudaryti planai apmokyti afrikiečius negrus būsimai veiklai Afrikoje. 1933 m. pirmi toki mokiniai atvyko į Lenino Institutą ir nuo tada ten nuolat būna studentų iš Liberijos, Etiopijos ir kitų Afrikos kraštų.

“Kad parodytų kaip reikia vaikščioti augštai įtempta virve, balansuojant įsipareigojimus Izraeliui ir būtiną suartėjimą su musulmonų tautų bloku, turės pareikalauti tokių diplomatinių sugebėjimų iš valstybės departamento, koki iki dabar jo veiklai nebuvo būdingi”.

Mums Reikia Geografijos Pamokos,S. P. Collins, Amerikos Legiono Vadas. Nauji ginklai pakeitė senas geografines sąvokas. Atstumai sumažėjo ir Rusija yra tik 7 vai. oro keliu nuo JAV. Amerikos Legionas remia civilinę gynybą ir gyvenviečių pasirengimą prieš subversyvius veiksmus, kurie gali kilti bet kuriuo komunistams naudingu metu.    Z. R.

THE ARMY COMBAT FORCES JOURNAL,

Vasario mėn. 1955 m.

Štai Armijos Istorija,oficialus Field Manual 100 — 5, nusakantis JAV sausumos kariuomenės (armijos) paskirtį:

1.    Užtikrinti apsigynimą nuo priešo sausumos jėgų;

2.    Vykdyti pastovaus pobūdžio spaudimą į priešo sausumos jėgas;

3.    Kovoti su priešo partizanais ir malšinti sukilimus;

4.    Versti priešo sausumos jėgas telktis, kad padidėtų jų pažeidimas visoms jėgoms puolant;

5.    Neleisti priešo stambesnėm jėgom prasiskverbti į užpakalines sritis;

6.    Įvesti pastovią priešo teritorijos ir gyventojų kontrolę ir primesti jiems pasidavimo sąlygas, kai tik pergalė pasiekiama.

Pagrindinė JAV armijos doktrina yra: Priešo nugalėjimas tiesioginiai ar netiesioginiai vartojant karines jėgas prieš jo ginkluotas jėgas, palaikančias jo politinę struktūrą. Armija naikina priešo politinės galios įrankius, bet nesunaikina pagrindo ant kurio būtų statoma taika konfliktui pasibaigus, taigi, beatodairinis naikinimas, karine prasme, yra nepateisinamas.

Armijos Paskirtis:    Laimėti III Pasaulinį Karą,keletos karių studija įrodinėjanti, jog JAV sausumos kariuomenė yra ir turi būti vyraujanti karinė jėga. Šaltasis karas reiškia besiartinančią agresiją, kuri bus karinė, kartu subversyvi ir propagandinė krašto viduje. šios dienos paliaubos yra ryt dienos bėdos. Aišku, kad turime sustabdyti agresiją Azijoj, arba pralaimėti III Pas. Karą. Laimėti gali tik stipri sausumos kariuomenė — armija.

Tiekimo Administravimo Vystymasis JAV,gen. leit. W. B. Palmer. Paskaita skaityta Army War College.

Solidarumas, Raktas į Masinę Kariuomenę,kpt. R. W. Little. Moderni kariuomenė yra bendruomenės, kurios ji sukurta, paveikslas. Sociologo pažiūros į karinę dvasią ir jos susikūrimą bei išlaikymą, modernioje kariuomenėje.

Išlikęs Gyvas,kpt. G. Tanham. Mūšiai pareikalauja aukų, bet istorija moko, kad pralaimėjus mūšį, jei išlikę nesunaikinti daliniai spėja persiorganizuoti, jie dažnai pajėgūs toliau priešintis. Atominis karas iškelia išlikėlių klausimą svarbion vieton. Daliniai paliesti atominio ginklo turi persiorganizuoti arba išlikę gyvi kariai turi jungtis prie artimiausių dalinių.

Kaip S-2 Sugavo Sukčius, plk. W. B. Booth, Jr. II Pas. Karo metu Porto Rike stovinčiuose JAV daliniuose kovai su vagystėmis ir eikvojimu buvo įsteigtas mažas slaptas tarnybos vienetas, kuris sustabdė didelę dalį neteisėtų veiksmų, vykdomų tiek pačių kareivių, tiek aplinkinių gyventojų.

Geriausias Patyrimas Šiandien: Vadovauti Daliniui Korėjoje,plk. ltn. H. Harmeling, Jr. Dalinio vadas išsiųstas Korėjon saugoti paliaubų nustatytą sieną turi geriausios progos įsigyti tikro patyrimo lauko sąlygose. Daliniai stovi toli nuo gyvenviečių, niekas netrukdo, jie yra pilnoje kautynių sudėtyje, sąlygos taktiniam mokymui yra puikios. 6 mėn. praktika Korėjoje atstoja 18 mėn. JAV sąlygose.

Taikiniai, Kurie Kalba,plk. ltn. F. S. Kelly. Pėstininkų mokymo centre yra pagaminti taikiniai, kurie automatiškai pasislepia kulipkos kliudyti. Tuo sutaupoma taikinių tarnyba ir laikas.

Kad Išvengtų Sąmyšio Tiekimo Sandėliuose — Depot, Reikia Žinoti Kas Juose Yra, plk. A. D. Marston. Tikslūs inventoriaus dokumentai yra vienintelis būdas turėti savo kontrolėje didžiuosius tiekimo depot. Sąmyšių sandėliuose būta praeitame kare, Pacifike, Viduržemio Jūros teatre ir keliantis Normandijoj.    Z. R.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LITERATŪROS LANKAI Nr. 5, leidžiamas Buenos Aires neperiodinis Poezijos, Prozos ir Kritikos žurnalas.

XX-me ANIVERSAIRE du Traite d’Entente et de Collaboration entre L’ESTONIE, La LETTONIE et la LITHUANIE 1934.

ATVIROS MARIOS, Leonardas Andriekus. Lyrika, išleido Tėv. Pranciškonai, Brooklyne 1955. Iliustravo Telesforas Valius. 134 psl.

UŽDANGAI NUSILEIDUS, Br. Daubaras, Apsakymai. Išleido NIDA. 120 psl. Kaina nepažymėta.

Stasius Būdavas, The Forbidden Miracle. Išleido Comet Press Books, 11 West 42nd St., New York 36, N. Y. Kieti drobės viršeliai. Aplanko iliustraciją piešė Barbara Koski. 1955 m. 186 psl. Kaina $3.00. Tai bene pirma lietuvio autoriaus knyga anglų kalba išleista amerikiečių leidyklos. Autorius sveikintinas už pastangas parodyti lietuvišką kūrvbą angliškai skaitančiam pasauliui.

Buecherschau der Weltkriegs-buccherei, 1954, Heft 2/3. Išleido Weltkriegsbuecherei, Bibliothek fuer Zeitgeschichte, Stuttgart.

Šitas dvigubas sąsiuvinys talpina sąrašą 1000 knygų ir 3500 straipsnių kariniais reikalais, vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis, kuriuos biblioteka įsigijo 1954 metų bėgyje.

MŪSŲ BIČIULIAI.

Aukojo KARIUI:

1. L. S. Ramovė Chicagos Sk. $144.31

2.    Rėklaitis Antanas ................ 5.00

3.    Šileika Stasys ........................ 2.00

4.    Avižienis A............................. 1.00

5.    Garbenis Vladas .................... 1.00

6.    Jurgelevičius Stasys ............ 1.00

7.    Pečenkis Petras .................... 1.00

8.    Valantiejus Petras ................ 1.00

Už stambią auką mūsų Rėmėjams Čikagos Ramovėnams nuoširdžią padėką reiškia

KARYS

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Prenumerata:

Metams —    —    $4.50

Pusei metų —    — $2.50

Atsk. Nr.    —    10 centų

Adresas:

3157 S. Emerald Ave., Chicago 16, Ill.