Karinės žinios

ATOMAS PROPAGANDINĖJ TARNYBOJ

Atominių bei hidrogeninių ginklų išradimas pasaulyje yra labai didelis, svarbus, bet kartu ir tragiškas įvykis. Atominės (jau nekalbant apie dar galingesnes — hidrogenines) bombos panaudojimas parodė pasauliui savo milžiniškai baisius padarinius ant Japonijos miestų — Hirošimos ir Nagasaki. Po anų praktinių išmėginimų, savaime aišku, pasaulis bevelytų, kad atominės bombos niekur nebekristų ant žmonių galvų.

Deja, kada tų baisiųjų ginklų gaminimo paslaptys vagystės keliu pateko i diktatorinio rėžimo rankas, vargu bus galima tikėtis, kad jie tų ginklų nepanaudos savo pragaištingų tikslų siekdami.

Raudonieji melagystėmis pridengtoj propagandoj niekad neskelbė ir neskelbs pasauliui savo siekiamų tikslų realioj prasmėj. Todėl jų propaganda — baisūs nuodai tiems, kurie komunistų nepažįsta Ir nesupranta jų klastos metodų. Pav.. visą eilę metų raudonieji stengėsi pasisavinti ir net monopolizuoti tokius kilnius žodžius, kaip: “demokratija”, “taika”, “išlaisvinimas” ir kit. šiais žodžiais ir sąvokomis, deja, jie nelabai daug žmonių įtikino. Kasdien blaivėjančio laisvojo pasaulio erdvėj nuolat geriau suprantamas komunistų žodynas. Juk didžiulė dauguma gerai supranta ką reiškia komunisto lūpose “demokratija” — tai melu pridengta vergija, “taika” — naujų kraštų pavergimas be karo, “išlaisvinimas” — žvėriškas išplėšimas laisvės iš tų, kurie ją taip myli tarytum savo prigimtį...

Paskutiniuoju metu pasaulio raudonųjų blokas susirado dar vieną labai dėkingą arkliuką, kuris jiems visiškai tinka pasijodinėti nešvarios propagandos laukais. Tuo “arkliuku” jie panoro įtikinti pasaulį, kad tik komunistai yra didžiausi iniciatoriai ruošimosi panaudoti atominę energiją taikingiems tikslams.

Pirmasis žingsnis tokios propagandos kely — raudonųjų gyrimasis apie Sovietų pirmavimą atominių fabrikų įrengimo ir jų pritaikymo taikingiems tikslams. Ar bereikia pasaulyje didesnio naivumo,kad kas nors patikėtų diktatorius besiruošiant iš parako blynus kepti.

Visiškai neseniai pagrindinis raudonųjų melų taškytuvas — Maskvos radijas perdavė laisvajam pasauliui šitokią “žinią”: “Visi atomo elementai buvo žinomi žmonijai net pora tūkstančių metų atgal. Atomo eksperimentinius tyrimus pirmasis pradėjo daryti rusų mokslininkas Michail V. Lomonosov. Tai buvo 200 metų atgal” ... šitokia legenda buvo pakartota per Prahos, Peipingo ir Europos sovietinių satelitų sostinių radijus. Šitai skelbiama pasauliui įvairiomis kalbomis. Taipogi neužmirštama pridurti, jog atominiai tyrimai Sovietuose pralenkia nūdien visus kitus kraštus ir jų didžiausias dėmesys kreipiamas į atominės energijos panaudojimą taikos tikslams ...

Taigi, tokios Sovietų melagingos propagandos ir atominių bei hidrogeninių bombų pavėsyje bręsta naujos pasaulio tragedijos epizodas ...    Pranys Alšėnas

ANGLIJA

Kariniu požiūriu Anglija yra silpna. To priežastys: po karo ekonominis nusilpimas, blogas planavimas, silpna gamyba.

Ypač tai pastebima lėktuvų srityje. Ji neturi pakankamai sprausminių naikintuvų. Kaikurie medeliai buvo visai nevykę. Bendrai, anglai aviacijoj yra keletą metų atsilikę nuo JAV ir turi būti dėkingi Amerikai, kad ji savo kovos lėktuvus laiko Anglijoj.

Paskutiniu laiku Anglijos gynyba yra peržiūrima iš pagrindų. Aviacijai bus duodama pirmenybė, laivynas liks antroje vietoje. Sausumos

NIKE

Vienas iš pagrindinių orinės apsaugos ginklų JAV yra Nike. Nike lizdas susideda iš dviejų dalių: iš šaudymo platformos ir iš kontrolės punkto. Baterijai iš 4 Nike įrengiant lizdą sunaudojama 96 t. plieno ir didelis kiekis betono. Kontrolės punktas būna įrengiamas apie mylios atstume nuo platformos ir susideda iš 3 radaro vienetų, kurie suranda priešo lėktuvą ir “suriša” lėktuvo skridimo kelią su raketos trajektorija taip, kad jie neišvengiamai susitinka, šaudymo platformą aptarnauja 2 karininkai ir 36 kareiviai, o kontrolės punktą — 5 karininkai ir 44 kareiviai.

Nike šaudymo atstumas — 50 mylių ir jis gali pasiekti 60,000 pėdų augštį, skrisdamas apie 1500 mylių per valandą.

 

kariuomenė bus mažesnė, bet judresnė. Kreipiama vis daugiau dėmesio vairuojamom raketom. Anglija jau bandė vandenilio bombą.

SOVIETŲ RUSIJA

Pasiskelbė, kad atominių ginklų gamyboje pralenkė JAV.

Amerikiečių akimis žiūrint, Rusijos aviacijos silpnoji pusė yra transporto lėktuvų trūkumas.

Jau trys maršalai užima augštas valdžios vietas. Vorošilovas — prezidentas, Bulganinas — ministeris pirmininkas ir Žukovas — krašto gynybos ministeris. Bet, tai nereiškia, kad armija įgavo daugiau svorio. Chruščevui grojant pirmu smuiku S. Rusija daugiau rūpinasi sunkiąja pramone, tuo pačiu, karo pramone. Karo biudžetas yra padidintas 12 nuošimčių. Jaunimas vežamas į Sibirą. Skatinami gimimai. Tai vis ženklai, kad Rusija ruošiasi karui.

Buvęs rusų šnipas Chochlovas, kuris išpranašavo paskutinius įvykius Rusijoj, sako, kad Rusijos pasukimas į pasiruošimą karui tik pagreitins revoliuciją, nes juo ligonis turi daugiau karščio, tuo greičiau ateina krizis.

Vakarai galį pagreitinti to kri-zio iššaukimą. Jie turi remti pogrindį už Geležinės Uždangos ir būti pasirengę padėti išsilaisvinti iš vergijos.

VAKARŲ VOKIETIJA

Vokietijos apginklavimas turėjo prasidėti šį pavasarį. Vokiečių kariuomenė ypač reikalinga pritaikius atominę taktiką Europos gynimui. Didelis delsimas atsitiko dėl Prancūzų vyriausybės krizės.

Prancūzijoj vyriausybė sudaryta, bet niekas negali užtikrinti, jog Vokietija bus laiku apginkluota.

INDOKINIJA

Raudonieji savo paskutinius dalinius iš Piet. Vietnamo atitraukė vasario pradžioje. Bet kai atėjo į tą sritį pietiečiai, tai gyventojai, sukurstyti komunistų, sukilo.

KORĖJA

Šveicarai nori išeiti iš Korėjos Paliaubų Komisijos, nes š. korėjiečiai ir komisijos nariai lenkai ir čekai neleidžia vykdyti bent kokią kontrolę. Komunistų karinis judėjimas jūroje ir ore yra visai nesekamas ir netrukdomas.

Iš patyrimo aišku, kad galima su komunistais sudaryti paliaubas, bet negalima prižiūrėti ir kontroliuoti paliaubų nuostatų vykdymą.

J. A. VALSTYBĖS

Nevadoj tęsiami atominių įtaisų sprogdinimai. Bandoma tarpkontinentinė raketa. Bet dar toli toii era, kada karas bus vedamas tik spaudžiant mygtukus.

Pratęsta dar keturiems metams sena kariuomenėn šaukimo tvarka.

Laivyne, aviacijoj ir kitose specialiose tarnybose pradeda trūkti specialistų, nes specialistus patraukia civilinės tarnybos su geresniais atlyginimais. Projektuojama ilgiau tarnavusiems kariams pakelti atlyginimus.    J. L.

KANADA

Nuostoliai Korėjos Kare.Yraskaitoma, kad Kanada atidavė pilną duoklę Korėjos Kare. Nuo 1950 m. liepos 5 d., vienuolikai dienų praslinkus nuo Korėjos Karo pradžios iki 1954 m. spalio 14 d., kai Kanados vyriausybė nusprendė savo ginkluotas jėgas Korėjoje sumažinti dviem trečdaliais, Korėjos karo veiksmuose dalyvavo 27,000 kanadiečių karių, jūrininkų ir lakūnų. Kariuomenės dalys dalyvaujančios karo veiksmuose būdavo sistematingai, laikas nuo laiko pakeičiamos naujomis. Korėjos kare žuvo 315 kanadiečių karių, jūrininkų ir lakūnų. 91 mirtis įvyko ne dėl kautynių priežasčių. Į Kanadą sugrįžo 1203 sužeisti karo veiksmuose ir 32 iš komunistų nelaisvės po paliaubų, įvykusių 1953 m. liepos 27 d. Vienas karo lakūnas grįžo iš nelaisvės praėjusiom Kalėdom, išbuvęs nelaisvėje 2 metus.

Azijatai Pakeičia Kanadiečius.

Apie du trečdaliai Kanados 25-tos pešt. brigados Korėjoje (apie 6000 vyrų) jau sugrįžo, ir du trečdaliai jos laikomo fronto buvo perduota Korėjos respublikos daliniams. Tai pirmas atsitikimas istorijoj, kada kanadiečių armija buvo pakeista azijatų daliniais. Šiuo metu Korėjoj pasilikęs tik 25-tos brigados II batalionas (Queen’s Own Rifles of Canada), lauko ambulatorinis dalinys, keli smulkūs administraciniai ir tiekimo tarnybos daliniai ir vienas karo laivas— naikintojas. Kanados vyriausybė pareiškė viltį, kad dar šiais metais pavasarį ar vasarą visi Korėjoj pasilikę daliniai bus sugrąžinti.

Kanados Karo Laivynas.Kanados karo laivyno štabo pranešimu, praėjusieji metai buvo didžiausioKanados jūrinių jėgų augimo metai. Šiuo metu karo laivyne tarnauja apie 2000 karininkų ir 18.800 jūrininkų. Aktyvioj tarnyboj turima 52 įvairaus tipo ir dydžio laivai, pradedant lėktuvnešiu ir baigiant mažais pakrančių apsaugos laivais ir minų gaudytojais. Be tų laivų laivynas turi 56 laivus rezerve, kurių 25 yra sumoderninti, likusių dauguma yra dar tik moderninami. Yra statoma ir naujų laivų: 1 lėktuvnešis, 14 naikintojų palydovų, 6 pakrančių minų gaudytojai ir kiti. Kanada neturi povandeninių laivų, tai nieko nuostabaus, labiau nuostabu, kad pav. rusų raudonasis laivynas neturi lėktuvnešių. Tačiau nuo š. m. kovo mėn. Didž. Britanijos karališkasis laivynas laikys Kanadoje Halifakse 3 pov. laivų eskadroną, kad apmokytų kanadiečius povandeninių laivų tarnybos. Šiais metais bus apmokyti apie 200 kanadiečių jūrininkų.

Kanada NATO Apaštalas.Nuo šaltojo karo pradžios ir suorganizavus Šiaurės Atlanto Paktą (NATO), Kanada pasiuntė Europon, sąjungininkams karinės pagalbos: ginklų, mašinų, karo laivų ir transporto priemonių už vieną bilijoną dol. Į šią sumą įeina 4080 karo lakūnų iš NATO kraštų apmokymas, kainavęs 26 mil. ir keletos aerodromų įrengimas Europoje kainavęs apie 300 mil. Be šitų dovanų Kanada laiko vieną pėst. brigadą ir vieną oro diviziją Europoje sustiprinti savo sąjungininkus, kas per metus Kanadai kainoja 650 mil. Kanados karinę pagalbą yra gavę: Didž. Britanija, Belgija, Danija, Prancūzija, Graikija, Italija, Olandija, Norvegija, Portugalija, Turkija ir Liuksemburgas.

J. Skaržinskas.