Atsišaukimas į šaulius

BRANGŪS ŠAULIAI IR ŠAULĖS!

Susitarę su L. S. “RAMOVĖS” Centro Valdyba ir “KARIO” redakcija, skelbiame Jūsų žiniai, jog nuo 1956 metų sausio mėn. 1 d. “KARIO” puslapiuose įsteigiamas oficialus Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje organas, “TREMTIES TRIMITO” vardu. Todėl nieko nelaukiant visi išsirašykime “KARĮ”, ragindami tai padaryti taip pat ir tuos, kurie rengiasi įstoti į mūsų vienetus arba domisi šauliškąja idėja. Smulkesnės informacijos bus paskelbtos sekančiam “KARIO” numeryje.

Tvirtai tikime, kad šis vieningas L. S. “RAMOVĖS” ir L.Š.S.T. vadovybių žygis prisidės prie glaudesnio karių ir šaulių bendradarbiavimo, o tuo pačiu ir prie greitesnio vyriausiojo mūsų tikslo pasiekimo — NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATSTATYMO.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS TREMTYJE

LAIKINOSIOS CENTRO VALDYBOS DARBO PREZIDIUMAS