... Aktualu ★ Nauja ★ Gyvenimiška ...

Mūsų žvejai iš Tėvynes Didžiajam New Yorke: (dešinėje—stovi) Lionginas Kublickas, (sėdi) Edmundas Paulauskas ir Juozas Grišmanauskas. Šalia — “Voice of America“ darbuotojas jūrų kpt. inž. P. Labanauskas.

MŪSŲ ŠAUKLIAI IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS

JONAS LUKAS

Jau praėjusių metų vėlų rudenį pasaulio lietuvių spaudoje pasipylė gausiai naujų žinių apie baisią mūsų pavergtos tėvynės būklę anapus prakeiktosios geležinės uždangos. Tai buvo žodžiai žmonių, dideliu vargu ir atkaklia kova pasiekusių laisvuosius Vakarus. Tie jų pasakojimai iš tikrųjų dar dvelkė pavergtos tėvynės vėju, o jų akyse dar tebespindėjo kryžiuojamos mūsų tautos kančia ir besąlyginis ryžtas iškovoti Lietuvai laisvę.

Ir štai po keleto mėnesių tie žmonės, tie trys mūsų jūrininkai-žvejai, jau vaikščioja, važinėja, skraido mūsų tarpe, po plačiuoju Amerikos dangumi. Mes juos matome ne tiktai savųjų tarpe: juos priima aukštieji JAV valdžios pareigūnai, milijonai amerikiečių juos mato televizijos ekrane, skaito apie juos didžiojoj šio krašto spaudoj. Jau pats jų čia buvimo faktas, pavergtos Lietuvos ir lietuvių vardo linksniavimas, siekia pagrindinio kovos tikslo — skelbti pasauliui apie baisiąją bolševizmo pagrobtų kraštų skriaudą, apie aną didžiąją tragediją, kurią tik išgyvenusieji žmonės gali pilnai suprasti ir pažinti visame siaubingam nuogume.

Tad ir visų mūsų, laisvųjų, didi pareiga savo darbu, elgesiu, spausdintu žodžiu, pavyzdinga tarnyba šios šalies armijoje ir kitais įmanomais būdais visomis išgalėmis jungtis šion kovon, tvirtai tikint, jog artinasi paskutinė ir lemianti jos fazė.

GEN. NAGIAUS PAREIŠKIMAS LIETUVOS ĮGALIOTAM MINISTERIUI JAV

Praėjusių metų lapkričio mėn. buv. Karo Sanitarijos Viršininkas brig, gen. VI. Nagius min. P. Žadeikiui yra pasiuntęs pareiškimą pasirengimo reikalu tuo atveju, kai reikėtų įsijungti pagalbon laisvinamai Lietuvai.

Pradžioje gen. Nagius pažymi, kad jau anksčiau Pono Ministerio paremtoji padėkos akcija JAV Raudonajam Kryžiui, atrodo, buvusi palankiai priimta. Antrasis šios akcijos tikslas būtų — užangažuoti JAV R. Kryžių ateičiai, Lietuvos laisvinimo atveju. Esą aišku, kad, norint suteikti pirmąją pagalbą Lietuvai ir jos kovotojams — reikalinga pasirengti iš anksto, kad atvyktume nepavėluotai, su atitinkamu personalu ir netuščiomis rankomis. Juo labiau, kad, kaip iš skaudžios praktikos žinome, pasitraukdami okupantai viską išgrobia; šiuo atveju — ne tiktai priemones, vaistus, bet ir patį personalą.

Toliau pareiškiama, kad, p. ministeriui pagal išgales judinant šį reikalą ir gavus pritarimą, tektų imtis kruopštaus organizacinio darbo.

JAUTRI ŠIRDIS — KILNI TALKA MOKSLO, SPAUDOS BARE

Mokslas ir gera spauda — brangiausias žmogaus turtas, didžioji galybė gyvenime. Sudaryti sąlygas tremties jaunuoliui siekti mokslo, skleisti ir remti patriotinę lietuviškąją spaudą — garbinga pareiga, kilni talka. Malonu pastebėti, kad ir aplink mūsų karių-veteranų žurnalą pradeda burtis šie kilniaširdžiai talkininkai :

1)   Penki lietuviai kariai, Vasario 16-sios proga, KARIO red. atsiuntė $25, prašydami juos persiųsti Diepholzo lietuvių gimnazijai Vokietijoje.

2)    Pranė Lapienė, įvertindama šio žurnalo išvarytąjį spaudos darbo barą ir matydama esamą pažangą, š. m. prenumeratos proga atsiuntė $20.

3)    Sesutės Blandytės, dainininkės čikagietės, KARIO koncerto proga, iš savo kuklaus honoraro $10 paskyrė šiam žurnalui plėsti, tobulinti.

4)    Sofija Skabeikienė, Brooklyn, N. Y., mūsų karo invalidų paramos fondui paaukojo $5.

5)   Vladas Jakimavičius, Brockton, Mass., užsimokėdamas š. m. prenumeratą, dar $5 paskyrė negalinčiam prenumeratos užsimokėti KARIO skaitytojui. Už šią auką žurnalas išrašytas žurn. J. H. Jakužaičiui Vokietijoje, dėl ligos negalinčiam išemigruoti.

Reikia tikėtis, jog tai yra šios gražios talkos tik džiuginanti pradžia.