Aerodromas per 48 val.

Pfc. V. BARTAŠIŪNAS

Į kariuomenę buvau pašauktas 1951 m. kovo mėn. Turėjau prisistatyti į Boston Army Base. Po priesaikos ir kitų formalumų, aš su kitais 66 vyrais (vienintelis lietuvis) buvome autobusais nuvežti į Fort Devens, Mass., stovyklą. Šioje stovykloje teko išbūti 10 dienų. Būnant Fort Devens stovykloje, turėjome atlikti bendro išsilavinimo egzaminus: matematikos, fizikos, geometrijos, mechanikos, elektromechanikos, signalizacijos ir kitus. Kadangi gana gerai išlaikiau tuos egzaminus, tai turėjau ir O. C. S. (kandidatų į karininkų mokyklą) egzaminus laikyti. Pastaruosius irgi neblogai išlaikiau. Be to, laikiau: rusų, vokiečių, ir lietuvių kalbų egzaminus. Aš vienintelis iš bostoniškių pakliuvau į 43-ją Pėstininkų Diviziją.

Būnant Camp Pickett, pirmiausia turėjome pagrindinį apmokymą, kuris tęsėsi 14 savaičių. Po to apmokymo pradėjome artilerijos apmokymą. Pirmosios apmokymo savaitės buvo nelengvos, ir teko daug prakaito išlieti, kol apsipratome su gyvenimo sąlygomis ir karine tvarka. Vėliau išvykome į A. P. Hill paligoną. šioje vietovėje teko išbūti apie 5 savaites. čia gyvenant barakus pakeitė palapinės. Gyvenimo sąlygos buvo nepergeriausios. Būnant paligone, mus daugiausia vargino uodai ir gyvatės.

Po keletos dienų, skiriamieji į Aviacijos Inžineriją, iš A. P. Hill pa-ligono išvykome į Camp Pickett stovyklą, iš kur mūsų ešalcnai pajudėjo vakarų link.

Atvykus į paskirties vietą, iš karto teko truputį nusiminti dėl pačios stovyklos, kuri yra viduryje dykumos, ir kurią iš visų pusių supa kalnai. Šie kalnai mus skiria nuo viso aplinkinio pasaulio.

Ligi 1951 m., tokio dalinio kaip aviacijos inžinerija nėra buvę. Tokiu būdu mes esame pirmieji tų dalinių kariai. Šių dalinių paskirtis yra: statyti, taisyti, apginti ir, reikalui esant, sunaikinti aerodromus. Mūsų dalinių vyrai yra tinkami betkokiam uždaviniui atlikti. Beveik visi vyrai turi atskiras inžinerijos specialybes, kaip: šoferių, traktoristų, stalių, žemkasių aptarnautojų, sunkiųjų mašinų, dyzelio ir kitokių mechanikų, šias specialybes įsigijome lankydami už stovyklos ribų esančiose mokyklose.

Visus savo apmokymus baigėme 1951 m. gruodžio mėn., po kurių turėjome egzaminus. Mano batalionas gavo uždavinį pastatyti sprausminiams naikintuvams aerodromą. Tą aerodromą pastatėme per 48 val. Dirbome kautynių sąlygomis. Kadangi labai gerai išlaikėme egzaminus, tai greitu laiku tikimės gauti nuolatinį paskyrimą aviacijos daliniuose. Fort Huachuca, Ariz.

AMERIKOS LIETUVIAI II-JAM PASAULINIAM KARE

Čikagietis dr. Winskūnas pulko sanitarijos štabo viršininko dekoruojamas Vakarų fronte (Prancūzijoje). Pasižymėjo evakuodamas lauko ligoninę. Elizabeth Butėnas, laivyno korpo gailestingoji sesuo, pasirašo kaip 10.000-sis svečias klube, buvusiam 451 Madison Ave., New Yor-ke. Gen. ltn. Walter Beddel Smith įteikia pasižymėjimo raštą Sgt. William V. Kalnauskui, vykstančiam atostogų.

 

Brooklyniškis Juozas Šeputis (viduryje) savo ginklo draugų tarpe.

ŠIANDIENOS VYRAI JAV ARMIJOS TARNYBOJE, EUROPOJE

Mūsų karių grupe su kpt. Cupp priekyje (iš kairės į dešinę):    1stSgt. Bazėnas, Sfc. Grubliauskas, 2nd Lt. Bulika, 1st Lt. Vilkutaitis, 2nd Lt. Smielauskas ir kapelionas kun. Tautkus.

Grupė lietuvių sargybinių Vokietijoje (iš kairės į dešinę): Skerniškis, Sadlauskas, Sarcevičius, Plučas, Vilčinskas, Rukšėnas, Mikėnas, Deveikis, Viliumaitis.

NEPAMIRŠKIME MŪSŲ LIGONIŲ IR INVALIDŲ VISAME LAISVAJAME PASAULYJE

Mūsų redakcija yra gavusi laišką iš Gauting’o, Vak. Vokietijoje, kurį čia ištisai dedame:

“Visų Gauting’o sanatorijoje besigydančių lietuvių vardu giliausiai dėkoju už KARIO siuntinėjimą. Vieninteliai, kurie mūsų neužmiršo ir suprato sunkią mūsų būklę, tai mieli spaudos darbuotojai. Užsiprenumeruoti mes neišgalime, tačiau mes ir toliau labai prašytume mūs neužmiršti.

Panaikinus visas Pietų Vokietijos buv. IRO globoj sanatorijas ir ligonius atkėlus į Gauting’o sanatoriją, kurių tarpe buvo ir mūsų tautiečių, lietuvių skaičius Gauting’e pasiekė 80. Tad vienas Jūsų žurnalo egz., kol pereina per tiek rankų, labai ilgai trunka ir susidėvi. Jei Tamstoms būtų įmanoma, labai prašytume siuntinėti po 3 egz. Vienas egz. bus skiriamas komplektui. Prašyčiau siųsti mano vardu, nes aš rūpinuos spaudos paskirstymu ir tvarkymu. Kada čia perskaito, siunčiu į Šveicarijos sanatoriją, kur ten esantis p. Brazaitis išsiuntinėja kitiems Šveicarijoj besigydantiems lietuviams.

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, prašau priimti mūsų nuoširdžiausią padėką, sveikinimus ir geresnės ateities linkėjimus. Kad ateinančiais metais visus mūsų tautiečius glaustų meilė savo kraštui ir jungtų vienybėn, kovai už tautos laisvę”.

J. VAIVADA

P. L. B. Gauting’o Apylinkės
Komiteto Pirmininkas

Redakcija: Pakartotinai kviečiame visus mūsų bičiulius duoti adresus mūsų tautiečių — ligonių ar invalidų — esančių visuose pasaulio kraštuose, o ypač pasilikusiųjų Vokietijoje. Žurnalas jiems bus mielai siuntinėjamas. Tačiau, kad tai neapsunkintų labai kuklių mūsų išteklių, maloniai prašome visus jautriuosius KARIO skaitytojus ir rėmėjus nors ir mažiausia auka (kad ir dešimtimis centų ar pašto ženklais) paremti šį mažą fondą, tuo būdu dalyvaujant šioje kilnioje talkoje.