LIETUVOS KARIAI KORĖJOS FRONTE

Kapitonas S. Bagdonas

Seržantas J. Staričenka

KOVA PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ - KOVA DĖL LIETUVOS!

Sunku pasakyti, kiek Korėjos kare dalyvauja lietuvių, tiek senųjų išeivių sūnų. tiek tremtinių. Jų yra jau ir grįžusių sužeistų.

Grįžta į Worcesterį Korėjos fronto dalyvis psk. Juozas Staričenka. Stojo į armiją 1950 m., o Korėjos frontą pasiekė š. m. kovo mėn. Prieš išvykdamas, baigė armijos N.C.O. mokyklos kursą ir gavo puskarininkio laipsnį. Pateko į 24-tą div., pavadintą "The Victory Division” vardu. Apie gegužės mėn. fronte buvo sužeistas, vykdydamas uždavinį netoli Yongdong miesto, vidurinėje Korėjoje.

Juozas Staričenka gavo iš būrio vado įsakymą ištirti netoliese esantį vieną kaimą, kiek ten esą priešo. Paėmęs su savim dešimt karių, išvyko.

Kada Staričenka su savo vyrais pasiekė kaimą, pradžioje jame nieko nerado, todėl slinko iš namo į namą, gilyn į kaimą. Lietus labai pylė. Jie išžvalgė kaimą ir priėjo sriauniai tekantį upelį. Vyrai brido iki pažastų. Kitoje upelio pusėje matėsi kelios trobos ir aukštas kalnas, kuris supo visą kaimą. Perbridus upelį tuoj pasipylė pragariška ugnis iš visų pusių. Juozas davė ženklą grįžti į upelį, bet dalis vyrų liko sužeistų. Pradėjo kristi granatos.

Priešas tiek arti juos prisileido, kad veik visus vyrus galėjo iškloti. Užvirė kautynės, ir Staričenka su keliais vyrais išspruko iš to pragaro. Tik pasiekęs dalinio vietą, jis pajuto rankoje skausmą. Dešinė buvo peršauta ir smarkiai kraujavo...

Psk. Staričenka už drąsą ir atkaklumą buvo apdovanotas Garbės Kario sužeidimo ženklu, artimųjų kautynių medaliu, smulkių pėstininkų ginklų pirmos klasės šaulio ženklu ir geros tarnybos medaliu.

Netrukus pagijęs, jis vėl dalyvavo kautynėse, toli už 38 paralelės. Apie jį labai gerai atsiliepė ir Wor-cesterio spauda, įdėdama aprašymą, atvaizdą ir kelias jo mintis. Juozas Staričenka priklausė Meno Mėgėjų Rateliui Worcestery ir buvo uolus jo dalyvis.

Kitas lietuvis, sužeistas worcesterietis pirmomis rugpiūčio dienomis, yra kapitonas Stasys Bagdonas. Jis pirmą kartą jau buvo sužeistas per Antrąjį pasaulinį karą Pacifiko kraštuose. Ten kovojo dvejus metus 27 divizijoj. Dabar Korėjoje vėl buvo sunkiai sužeistas balandžio mėn. Kpt. S. Bagdonas yra labai gerbiamas karys. Laikraščiai apie jį rašė, jo atvaizdą įdėjo. Reikia tikėtis, kad jis: taip pat sugrįš.    1

Ats. j. psk. Bal. Brazdžionis

MIELAS LIETUVI KARY!

Bėga metai, dienos. Keičiasi valstybių sienos ir žmonės. Pasikeitėme ir mes. ... Dar taip, rodos, neseniai mes bėgiojome savo laisvos tėvynės laukuose, gaudėme drugelius ir buvome laimingi vaikai.

Vėliau, tu prisimeni, mes buvome nuvesti į mokyklą, kur savo rankytėmis mėginome rašyti raides. Sunki pradžia mus nešė į ateitį, pasipuošusius džiaugsmu ir vis naujais pasiektais laimėjimais.

Gimnazija, universiteto sienos, pagaliau bendra lietuviška širdis — mus sujungė ir atvedė į gyvenimo mokyklą.

Įvairiais keliais, dar įvairesnėmis aplinkybėmis, mes pažinome kietą kario gyvenimą. Mes buvome priversti užmiršti žalius tėviškės laukus, margaspalvius drugelius, savo pastoges ir laimingas dienas savo tėvynėje. Mes ėjome klaidžiais keliais, nešdami sunkius ginklus ir tėvynės ilgesį. Lietuva — buvo brangiausias žodis mūsų lūpose, dėl kurio gyvenama, kovojama ir mirštama. Tai šventas. žodis, dėl kurio lietuviui kariui nebuvo sunku niekas.

Gyvenimas eina, mes su juo kartu. Pasikeitė vietovės ir žmonių veidai, tačiau lietuvis karys — iš žilos senovės, iš 1918, iš 1941 metų ir iki šios dienos — liko gyvas.

Brolau, lietuvi, kary! Būk tvirtas ir garbingai nešk save ginklą. Būk užsigrūdinęs ir drąsus. Nepamiršk— tu esi jėga mūsų pavergtos tėvynės, tu esi pasididžiavimas ir paguoda. Tu esi laimėjimo viltis mūsų kenčiančių brolių ir seserų. Lietuva — tebūnie šventas žodis tavo širdyje. Tu priklausai jai, tu kovoji už laisvę savo žemės, tu kovoji už ateitį savo tautos.

Lietuvis karys gyvas ir gyvens! Jis eina su Dievu ir tiesa!

Cpl. Juozas Vareika,

Ill. Nat. Guard


IŠGELBĖJO SUŽEISTĄ KOVOS DRAUGĄ

Pfc. Danielius Petkevičius, sūnus Bronislovo ir Elenos Petkevičių, iš Scranton, Pa., yra apdovanotas sidabriniu pasižymėjimo ženklu už išgelbėjimą. vieno marino iš mirties nasrų, Korėjos fronte.

Danielius Petkevičius yra gimęs ir augęs Scrantone, kur lankė šv. Juozapo mokyklą. Į marinus išėjo savanoriškai 1950 m., teturėdamas 17 metų.

Po dešimties mėnesių tarnybos buvo išsiųstas į Korėją su 1-ja marinų divizija. Raudoniesiems užpuolus P. Korėją, D. Petkevičius prie Seoulo buvo sužeistas. Apie mėnesi laiko išgulėjęs ligoninėje, jis vėl buvo išsiųstas į frontą.

Viename atsitraukimo mūšyje Danielius pamatė pasiliekantį sunkiai sužeistą vieną savųjų marinų. Jis, rizikuodamas savo gyvybe, sužeistajam paskubomis sutvarstė žaizdas ir, vilkdamas jį pasirišęs diržu, ištraukė į savųjų užnugarį. Už šį pasiaukojimo žygį, gelbstint savo kovos draugą, D. Petkevičius ir buvo apdovanotas.

Vėliau jis buvo vienas laimingųjų, kaip buvęs sužeistas, grąžintas į JAV, keičiant dalinius. Pfc. D. Petkevičius dabar tarnauja New Jersey valstijoj, MP pareigose.

I. M. K.

Pfc. Danielius Petkevičius apdovanojamas sidabriniu pasižymėjimo ženklu

Lietuvis karys Korėjoje. Skaito namiškių laišką