Kreipimasis dėl Laikinosios Lietuvos vyriausybės

Anykščiai, 1999 m. birželio 27 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Vytautui Landsbergiui 
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Rolandui Paksui 
Lietuvos visuomenei Tėvynėje ir išeivijoje

Dėl Laikinosios Lietuvos vyriausybės

Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti VIII studijų savaitės dalyvių

KREIPIMASIS

Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti š. m. birželio 23-27 d.d. Anykščiuose surengė VlII-ąją studijų savaitę, kurios tema „Bendruomenė Lietuvoje: istorinė patirtis ir perspektyvos". Į ją atvyko dalyviai iš Lietuvos, Rusijos, JAV, Kanados, Pietų Amerikos. Studijų savaitės dalyviai, išklausę paskaitas ir pranešimus, dalyvavę svarstybose ir diskusijose, vieningai nusprendė kreiptis į aukščiausius Lietuvos Respublikos pareigūnus ir prašyti atitinkamais teisiniais aktais įvertinti ir bendroje Lietuvos Respublikos teisės aktų sąrangoje įtvirtinti 1941 m. Birželio sukilimo atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę ir Laikinąją Lietuvos vyriausybę, vadovaujamą Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio.

Plačios koalicijos Laikinoji Lietuvos vyriausybė 1941 m. birželio 23 d. paskelbė atkurianti Lietuvos Nepriklausomybę, grąžino iki sovietų okupacijos veikusios Konstitucijos galiojimą, panaikino neteisėtus okupacinės sovietų valdžios įstatymus, atstatė krašto administraciją, atkūrė švietimo sistemą ir viešąją tvarką. Laikinoji Lietuvos vyriausybė įkūnijo istorinį tautos žygį: lietuvių tauta sukilo prieš savo pavergėją ir pasiekė tikslą - antrą kartą XX amžiuje atkūrė Lietuvos nepriklausomybę.

1997 m. į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti studijų savaitės Jurbarke dalyviai su tokiu pačiu prašymu kreipėsi į Prezidentą A. Brazauską, Seimo pirmininką V. Landsbergį ir Ministrą pirmininką G. Vagnorių, bet atsako negavo. Tikimės, kad LR Prezidentas, LR Seimas ir LR Vyriausybė šį kartą atkreips dėmesį į visuomenės lūkesčius ir teisės aktais įtvirtins istorinį lietuvių tautos žygį.

Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti studijų savaitės Anykščiuose dalyvių vardu

Kazys Ambrozaitis,                      Jonas Kairevičius,

Fondo pirmininkas (Čikaga)      Fondo filialo pirmininkas (Kaunas)