ATSIŲSTA PAMINĖTI

Adolfas Damušis, LITHUANIA AGAINST SOVIET AND NAZI AGGRESSION. 1998 m. pabaigoje Į Laisvę Fondas išleido šią dr. Adolfo Damušio 342 psl. kietais viršeliais vertingą knygą, išsamiai supažindinančią angliškai kalbantį skaitytoją su Lietuvos rezistencija prieš sovietus ir nacius. Knygoje daug autentiškų dokumentų, nuotraukų bei faktų, paryškinančių to laikotarpio lietuvių tautos pasipriešinimą okupantams. Knygos pabaigoje pateiktas pilnas vardynas. Knyga gaunama per Į Laisvę Fondą šiuo adresu: A. Pargauskas, 8908 Butterfield Ln. Orland Park, IL 60462, USA.

Neringa Krikštolaitytė, ARTI ŽMOGAUS. Pirmoji jaunos autorės, 1997 m. baigusios Garliavos J. Lukšos gimnaziją, poezijos knygelė, kišeninio formato, 64 psl. Joje virš 50 eilėraščių apie gyvenimą, meilę ir žmogų. Išleido 1998 m. leidykla "Aušra" Kaune.

Zenonas Prūsas, DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VERPETUOSE. Vienos šeimos istorijoje, kaip autorius šią knygą vadina, aprašoma jos epopėja, prasidėjusi Butėnų kaime, Svėdasų valsčiuje. Didesnė knygos dalis skirta Prūsų šeimos nariams, išgyvenusiems okupacijas ir Sibirą, kita dalis - paties autoriaus odisėjai, atvedusiai jį į tolimąją Ameriką. 174 psl. knyga skaitoma labai įdomiai. Išleido 1999 metais "Naujasis lankas" Kaune. Užsienyje gaunama ir per Į Laisvę Fondą.

Vytautas Antanas Dambrava, VIEŠOJI DIPLOMATIJA. Nedidelėje, bet gražiai išleistoje, 72 psl. knygutėje autorius supažindina su dabarties laikų diplomatijos pasaulyje uždaviniais ir metodais, akcentuodamas, kad viešoji diplomatija yra tapusi atvira, bendraujanti su žmonėmis. Išleista Vilniuje 1997 m. Du Ka leidyklos.

POLITOLOGIJA - du kartus metuose Vilniaus universiteto Politinių mokslų instituto leidžiamas politinis žurnalas. Neseniai gautuose 1998 m. dviejuose numeriuose pažymėtinos straipsnių temos: Lietuvos konstitucijos klausimai, Integracija į Europą, 1997 prezidentinių rinkimų analizė, Valstybės užsienio politika, ir daug kitų. Platūs kronikos ir recenzijų skyriai.

SUVAŽIAVIMO DARBAI 1997. Lietuvių kultūros instituto Lampertheime, Vokietijoje, kasmet išleidžiamas leidinys, kuriame daugiausia vokiečių kalba pateikiamos LKI suvažiavimuose skaitytos paskaitos. Sis 162 psl. tomas išleistas 1998 m. Jame 8 paskaitos, kurias riša pagrindinės temos apie pirmąją lietuvišką knygą 1547 metais, apie Lietuvą bei Prūsiją. Leidinio redaktorius - Vincas Bartusevičius.

LITHUANIAN PAPERS, 1998 -12. Vieną kartą metuose Autralijoje anglų kalba išleidžiamas Lietuviškų studijų draugijos Tasmanijos universitete leidinys, redaguojamas Algio Taškūno. Siame 80 psl. numeryje trumpi, bet aktualūs ir populiariai parašyti, straipsniai apie Lietuvos    politinį,    ekonominį gyvenimą. Atkreiptinas dėmesys į Harvard u-to istorijos profesoriaus Richard Pipes straipsnį, kuriame keliamas desovietizacijos reikalas pokomunistinėse valstybėse Žurnalas gražiai pasitarnauja garsindamas Lietuvos  vardą  Australijoje, leidžiamas savo jėgomis, be LR ar didesnių lietuvių organizacijų finansinės    paramos.    Redakcijos adresas: Lithuanian Papers, PO Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006, Australia..

Po dr. A. Damušio naujos knygos pristatymo Lietuvių klube St. Petersburg Beach, FL sausio 8 d. dr. K. Ambrozaitis,M. Ambrozaitienė, dr. A Damušis, J. Damušienė, S. Vaškelienė, prof. B. Vaškelis, A. Karnienė—kultūros būrelio pirm., ir A. Karnius—Lietuvių klubo pirm. Nuotr. Mažeikos

 

1998 METŲ AUKOS LAISVĘ" ŽURNALUI

Nuoširdžiai dėkojame lietuviškos spaudos rėmėjui LIETUVIŲ FONDUI,

1998 metais "Į laisvę" žurnalui paskyrusiam 1000 dol. paramą

***

Garbės rėmėjai:

1998 metų garbės rėmėjai jau buvo paskelbti žurnalo 128 numeryje. Po to buvo gautos dar dvi aukos: dr. K.Ambrozaitis, prel. J.Prunskis.

Garbės prenumeratoriai:

R.T. Alinskai, J. Ambrizas, M. Bajorūnienė, A. Balsys, Br. Barisas, V. Barisas, A. Barzdukas, dr. V. Bieliauskas, J. Bežys, A. Bražėnas, dr. N. Bražėnaitė, dr. Z. Brinkis, A. Bumbulis, V. Čepėnas, dr. S. Čepas, dr. A.L. Čepulis, K. Čėsna, VI. Čyvas, J. Darnusis, A. Dapkus, J. Daugėla, K. Dočkus, G. Dragūnas, A.V. Dundzila, I. Eitmanienė, J. Gelumbauskas, V. Girnienė, A. Girnius, dr. L. Griniūtė, D. Jakienė, A. Janušis, dr. A. Juozevičienė, K. Kazlauskas, V. Kazlauskas, dr. P. Kisielius, J. Kojelis, J. Končius, kun. R. Krasauskas, kun. V. Krikščiūnevičius, S. Kungys, Č. Kuras, V. Kuzmickas, V. Laniauskas, St. Laniauskienė, J. Lukoševičius, I. Mališka, V. Mažeika, J. Mikaila, V.V. Milukas, V. Montvilas, R. Narušienė, M. Naujokaitis, B. Neverauskas, K. Norvila, dr. A.S. Pacys, kun. J. Pakalniškis, Br. Paliulis, M. Palūnas, J. Pažemėnas, Br. Polikaitis, dr. Z. Prūsas, A. Pumputis, V. Rastoms, dr. P. Rasutis, B. Raugas, dr. A. Razma, V. Rociūnas, St. Rudys, J.V. Rugelis, A.J. Rugienius, A. Sabalis, V. Sendžikas, VI. Sinkus, G. Sirutienė, St. Skėrienė, V. Skladaitis, S. Slavickas, K. Stančiauskas, D. Stankaitienė, A. Sutkuvienė, A. Šatas, V.S, šilas, dr. A. Šležas, V. Tumasonis, prel. I. Urbonas, J. Urbonas, J. Vasaris, P. Vaičekauskas, J. Vaičiulaitienė, A.N. Vardienė, kun. J. Vėlutis, K. ir V. Volertai, V. Žiaugra, St. Žilevičius, O. Žilionienė, J. Žygas

Aukotojai:

A. Antanaitis, V. Aušrotas, R. Bulovas, R. Bureikienė, S. Jelionienė, A.J. Kerelis, Br. Krokys, K. Laukaitis, Z. Lukauskas, P. Matekūnas, P. Narutis, J.K. Paliulis, L. Paliulis, J. Rygelis, V. Rutelionis

Leidėjai ir administratorius visiems spaudos talkininkams taria nuoširdų AČIŪ!