SKAITYTOJŲ ŽODIS

Linkėjimai

Gerbiama redakcija, sveikinu visą jūsų kolektyvą su šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais Metais. Tegul Naujieji atneša jums daug kūrybinės sėkmės, o jūsų leidžiamam žurnalui linkiu ir toliau likti ne mažiau įdomiam ir laisvam. Su pagarba

Egidijus Klumbys,
Kaunas

Skirtingos nuomonės čia ir ten

Išsamiai perskaičiau jūsų žurnalo paskutinįjį numerį. Tikrai sveikintina, kad šio numerio turinį daugiausia užpildė bendradarbiai ir jūsų bendraminčiai iš tėvynės. dalyvavimas tikrai paspalvina visą žurnalo turinį. Ypatingai turiningas ir žavus yra N. Gaškaitės straipsnis.

Šiame numeryje išryškėja ir kai kurie nuomonių skirtingumai su jūsų bendraminčiais Lietuvoje. Savo vedamajame rašote: „Tik plati koalicija vyriausybėje ir plati konsolidacija ateinančiuose rinkimuose gali garantuoti demokratinės valstybės tęstinumą".

O jūsų bendramintis V. Valentinavičius iš Lietuvos teigia: „Didžiosios (partijos) turi apsispręsti, ar pratęsti joms (mažesnėms partijoms) gyvastį, priimant jas į kokią nors koaliciją ar ne" (psl. 46).

Sunkiai gali būti įgyvendinta plati koalicija ir pozityvių jėgų konsolidacija, jeigu tų „mažųjų" net gyvastį sprendžia didieji. Kyla klausimas, o kuria kaina tie „mažieji" turi nusipirkti teisę dalyvauti toje siūlomoje plačiojoje koalicijoje ir konsolidacijoje.

Tačiau tas skirtingų nuomonių išryškinimas Į laisvę puslapiuose daro patį žurnalą įdomesniu ir mums eiliniams skaitytojams patrauklesniu.

Jonas Daugėla
Florida

Lietuvai reikia draugų

Pilnai sutinku su Liudos Rugienienės teigimu, kad Lietuvos nepriklausomybei tebegraso rusiškasis imperializmas ir kad JAV Lietuvių Bendruomenė turėtų sustiprinti savo politinę veiklą ir akciją Washingtone (žr. Į laisvę, nr. 119). Mums ten būtinai reikia draugų. Vienu iš jų galėtų būti naujasis senato užsienio reikalų komisijos pirmininkas Jesse Helms. Amerikos spaudoje skaičiau, kad jis yra už greitesnį Baltijos kraštų priėmimą į NATO. Tai išspręstų Lietuvos saugumo problemą. Senatorius Gramm ir kiti trys senatoriai taip pat dar spalio mėn. kreipėsi į prez. Clinton'ą, kad nenutrauktų Baltijos kraštams prižadėtos 5 milijonų dolerių paramos. Prezidentas sutiko. Jei to nebūtų padaręs, tai būtų buvęs signalas Maskvai, kad Washingtonas Baltijos kraštais nebesidomi. Įdomu, kad sen. Helms yra iš North Carolinos, Gramm — iš Texas. Taigi, draugų galima rasti ir valstijose, kuriose lietuvių gyvena labai mažai.

Zenonas Prūsas,
Chillicothe, OH

Dėl „liberalių" istorikų

Dažnai norėčiau atsiliepti į vieną kitą straipsnį ar temą Į laisvę žurnale, tik vis to laiko pritrūksta. Tačiau šį kartą sunku iškentėti nepasakius gero žodžio apie paskutinįjį numerį (119) ir jo vedamuosius: „Skaldyk ir valdyk" ir „Damoklo kardas dar tebekabo". Tikrai taiklios pastabos! Tik manyčiau, jog būtų buvę galima apsieiti be tokios klasifikacijos kaip ,,mūsų liberalūs istorikai" (kurie bando 1941 m. sukilimo faktus neigti). Man rodos, kad tikri istorikai nėra ir neturėtų būti nei „liberalūs", nei „konservatyvūs". Jie turi remtis faktais ir rašyti tik tiesą. Kitaip jie yra tik partiniai propagandistai, politrukai, kurie šiek tiek stilių pakreipę, savo darbą varo toliau.

Man taip pat rodos, kad jau atėjo laikas visoms demokratinėms pozityvioms srovėms surasti bendrą kalbą ir artimiausiu laiku išgelbėti Lietuvą nuo demokratijos ir darbininkų vardais besidangstančių komunistų.

Esu redaktoriams dėkingas ir už nekrologus, skirtus mano studijų kolegoms — dr. Juozui Girniui ir Česlovui Grincevičiui — tuo pačiu laiku, tam pačiam fakultete bendrų idėjų ir draugiškumo ryšiais susijusių. Keliaujame į ten...

Cezaris Surdokas,
Baltimore, MD

Prenumeratos Lietuvai

Mielas bičiuli redaktoriau, siunčiame $100 apmokėti 20 Į laisvę prenumeratų Lietuvoje. Prenumeratorius parinkite Jūs savo nuožiūra. Linkime Jums ir žurnalui kuo gražiausios sėkmės ir liekame nuoširdžiai Jūsų

Aldona ir Vincas Šmulkščiai,
Chicago, IL