Nauji leidiniai, informacija

NAUJI LEIDINIAI

LITHUANIA-LIETUVA, 1/91, Journal from the Republic of Lithuania. Tai anglų kalba pradėtas Lietuvoje leisti žurnalas, kurio leidėjais pasirašo: The joint-stock Company „Pradai" and the State Publishing Center. Žurnalo adresas: T. Vrublevskio 6, 2671 Vilnius. Vyriausias redaktorius — Lauras Bielinis su plačia redaktorių kolegija. Pirmasis 36 psl. numeris daro pasigėrėtiną įspūdį: geras popierius, puikios spalvotos nuotraukos, taiklūs informaciniai straipsniai apie Lietuvą, be priekaištų išdėstymas. Žurnalas turėtų būti gera Lietuvos reprezentacija svetimtaučių tarpe.

Kornelijus Platelis, LUOTO KEVALAS, Eilėraščiai ir poemos, ši poezijos knyga, išleista 1990 metais Vilniuje, tik neseniai atkeliavo į Ameriką. Išleido „Vagos" leidykla, 156 psl., nedidelio formato, gražiai iliustruota dail. Romo Orento grafikos darbais.

Vladas Šlaitas, RUDENIO VYNAS, eilėraščiai. Išleido Ateities literatūros fondas 1991 metais dr. Albino Šmulkščio lėšomis. Knygutė 55 psl., viršelio aplankas ir teksto iliustracijos Petro Aleknos. Kaina 5 dol.

Aleksandras Radžius, KELIAUJAME ABU, MĖNULI, eilėraščiai, šioje 64 psl. poezijos knygoje autorius kartu su mėnuliu keliauja po įvairius kraštus ir vietoves, nuo Džiugo kalno iki Eridano upės, visur įsijausdamas į žmogiškosios būties klausimus. Viršelis ir iliustracijos Pauliaus Jurkaus. Išleido Darbininko leidykla, Brooklyne. Kaina 6 dol.

Vytautas Volertas, VILKAS iš GALŲ, romanas. Volertas savo stilinga, šmaikščia plunksna ir vėl parašė įdomų ir patrauklų romaną, kuriame dabartis glaudžiai rišasi su praeitimi, jaunystė su amžiaus patirtimi, ieškojimas savo šaknų su realybe. Pagrindinis romano veikėjas, bevardis Vilkų giminės atžala, ieško, išpainioja savo giminės istoriją ir subtiliai atskleidžia ją skaitytojui. Lietuviškos knygos klubo leidinys, Čikaga, 1991. Knyga 304 psl., viršelis dail. A. Sutkuvienės. Kaina 12 dol.

Du Žaltvykslės leidiniai

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis,
HOCHVERRAT: „VALSTYBĖS IŠDAVIMO" BYLA 1944-1945. Atsiminimai apie lietuvius Gestapo kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose. Redagavo Arūnas Bubnys. 76 psl. leidinys, iliustruotas, išleistas Žaltvykslės leidybinės bendrijos, Vilniuje 1991.

LIETUVIŲ LAISVĖS KOVOS, ginkluotosios Rezistencijos 1944-1953 m. kovų žemėlapiai. Paruošė Arvydas Anušauskas ir Vytautas Kučinskas. Išleido Žaltvykslė Vilniuje 1991.

• Nedidelis šių dviejų knygučių kiekis gautas platinimui. Platina Į laisvę fondo iždininkas A. Pargauskas. Jis taip pat praneša, kad vėl papildomai gauta nauja siunta Liudo Dambrausko dvitomio Gyvenimo akimirkos. Norintieji juos, o taip pat ir aukščiau minėtas knygutes įsigyti, kreipkitės adresu: A. Pargauskas, 8908 Buterfield Ln., Orland Park, IL 60462.

NAUJOSE PAREIGOSE

•    Arkivysk. Audrys Bačkis, buvęs apaštalinis pronuncijus Olandijoje, popiežiaus Jono Pauliaus II-jo buvo paskirtas Vilniaus arkivyskupu metropolitu. š.m. kovo 3 Vilniaus Katedroje buvo iškilmingas naujojo arkivyskupo ingresas. Iškilmingas mišias atnašavo 23 vyskupai bei kardinolai, dalyvių tarpe virš 150 kunigų, vienuolių. Dalyvavo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės ir kitų kraštų atstovai. Arkiv. Audrys Bačkis visą laiką buvo Europos Lietuvių Fronto bičiulių nariu.

•    Gintė Damušytė, daugelį metų vadovavusi Lietuvių informacijos centrui, nuo š.m. sausio mėn. pradėjo dirbti Lietuvos misijoje Jungtinėse Tautose kaip ambasados patarėja. Jos pagrindinių pareigų sferoje yra socialiniai bei humanitariniai reikalai, įvairios jų vystymosi programos, žmogaus teisės, techninės pagalbos Lietuvai organizavimas. Ji taip pat rūpinasi ir informacijos apie Lietuvą teikimu užsienio spaudos agentūroms. Gintė Damušytė yra Lietuvių Fronto bičiulių tarybos narė.


PANAUDOKITE ĮDĖTUS VOKELIUS, PRATĘSKITE SAVO PRENUMERATA, ATSIŲSKITE AUKA IR UŽSAKYKITE ŽURNALĄ Į LIETUVĄ


Į LAISVĘ 1991 m. aukos

GARBĖS RĖMĖJAI: Dr. K. Ambrozaitis, V. Baleišytė, L. Baltrušaitienė,

K.    Bružas, dr. V. A. Dambrava, St. Džiugas, D. Kojelytė, J. Kojelis, prel. J. A. Kučingis, A. Kulnys, dr. V. Majauskas, J. Mikonis, V. Maželis, E. Pakulienė, A. Raulinaitis, M. Sodonis, dr. A. Šležas, A. K. Šmulkštienė, dr. J. Uleckas, V. B. Volertas.

GARBĖS PRENUMERATORIAI: V. Akelaitis, J. Ardys, dr. A. Aviža, L.    Bajorūnas, kun. R. Balčys, A. Balsys, dr. K. Baltrukėnas, C. R. Baltrukonis, Br. Barisas, A. Barzdukas, J. Bežys, dr. N. Bražėnaitė, A. Bražėnas, dr. Z. Brinkis, Br. Burchikas, R. Bureikienė, kun. V. M. Cukuras, dr. S. Čepas, dr. A. L. Čepulis, kun. M. Čyvas, V. Čyvas, dr. A. Damušis, J. Damušis, A. Damijonaitis, I. Eitmanienė, V. Gečas, J. Gelumbauskas, J. Grigaitis, A. E. Gudaitis, F. Ignaitienė, D. Jakienė, A. Janušis, dr. J. Jusionis, Pr. Karalius, V. Kazlauskas, M. Kirkilas, dr. J.    Kižys, dr. Br. Krakaitis, kun. R. Krasauskas, kun. V. Krikščiunevičius, St. Kungys, C. Kuras, V. Kuzmickas, J. B. Laučka, M. Lenkauskienė, I.    Mališka, A. Masionis, V. Miceika, J. Mikaila, dr. B. Mikonis, P. Milašius, prel. S. Morkūnas, V. Montvilas, V. Naudžius, K. Noreika, kun. J. Pakalniškis, J. Paliulis, A. Pargauskas, J. Pažemėnas, A. Petrulis, V. Petrulis, kun. V. Pikturna, K. Pliuškonis, Br. Polikaitis, V. Prižgintas, K.    Račiūnas, V. Rastonis, dr. P. P. Rasutis, L. Reivydas, V. Rociūnas, kun. K. Sakalauskas, VI. Sinkus, St. Skerienė, A. Skrupskelienė, S. Smalinskas, dr. J. A. Stikliorius, K. C. šakys, A. Šatas, dr. V. šaulys, V. S. šilas, M. Šilkaitis, P. Svambarys, V. Tumasonis, kun. I. Urbonas, J.    Urbonas, J. Vasaris, V. Vidugiris, S. Vilinskas, K. ir V. Volertai, J. Žadeikis, V. Žiaugra, J. Žilionis, J. Žmuidzinas.

AUKOTOJAI: T. Alinskas, E. Arbas, dr. S. Balys, L. Barauskas, V. Barisas, A. ir B. Brazdžioniai, A. Bražėnas, V. Brizgys, A. Bumbulis, V. Butkys, J. Gepneris, K. Gimžauskas, dr. G. Grinis, A. Gurevičius, I. Janavičius, P. Kaufmanas, J. Končius, K. Kriaučiūnas, M. Kvedaras, V. Lelis, K. Ralys, J. Rugelis, R. A. Shatas, V. Mažeika, V. Milukas, R. Neverauskas, P. Pakalniškis, V. Palūnas, A. Pleškys, A. ir D. Polikaičiai, dr. Z. Prūsas, J. Pupius, A. Radžius, St. Raudonas, B. Raugas, St. Rudys, J. Salys, G. Sirutienė, V. Sklaidantis, B. Stonkus, C. Surdokas, Austr. koop.,,Talka:, J. Vaineikis, A. Valiuškis, kun. J. Velutis, M. Žymantienė.

Nuoširdi padėka visiems aukotojams. Ypatinga padėka LFB Los Angeles sambūriui už kasmet duodamą auką 250 dol. Lietuvos mokyklos įstaigos, pavieniai žmonės nori skaityti Į laisvę, padėkite jiems.

Leidėjai ir administratorius


Šio numerio kaina 3.50 dol.