Leona Korkutienė, eilėraščiai

Poetė Leoną Korkutienė, gydytoja, baigusi Vilniaus Medicinos fakultetą, rašo poeziją ir prozą, yra taip pat ir foto menininkė. Lietuvoje 1988 išleido eilėraščių rinkinį „Etiudai", o 1989 kelionių apybraižų knygą „Sveika, jūra". Šiuo metu laikinai gyvena Čikagoje ir lanko anglų kalbos kursus Daley kolegijoje.

ATGIMIMO RAIDĖ

Lietuviai garbino nuo seno kiekvieną Dievo kūrinį
Ir kunigaikščio Gedimino sapną 
Apie Geležinio vilko gausmą,
Sapną, dovanotą iš aukštybių
Kaipo pavyzdį dvasinės tvirtybės,
Nes Lietuva
pasaulio žemėlapio taškas,
O ne pavergėjų rankose vaškas.

Pavergėjai, užgesinę šviesą Maldos namuose.
Stiprino patamsių galybę:
Dviprasmybei privalumas,
Maitinimui pirmenybė...
                                          Ar tai mes,
Kalėjimuose praleidę tautai skirtas dienas,
Ar tai mes,
Ant tremties aukurų sudėję maldas!?

Dieve Tėve, Sūnau, Šventoji Dvasia,
Kodėl, už ką atgimimo raidė
Tapo keturiolikos kraujo dėme 
Ant geltonos, žalios ir raudonos,
Ant visų vaivorykštės spalvų,

Ar dėl to, kad kiekvieno gyvastyje pulsuotų:
Niekas, niekados neprivers išsižadėti Lietuvos!

Čikaga, 1991

SOS IŠ LIETUVOS

Sutemos melsvų ežerų padangėje.
Net saulė nebešviečia skaisčiai,
Pasauli, nejaugi prieš sovietų tankus
Iškėlę širdį —
Jaunuoliai paliks tau tik skaičiai!?

Sovietinės pragaro sistemos akiduobėse
Žmoniškumo užuomazgos nebeliko,
Jeigu beginklė jaunystė tapo taikinys...
Nejaugi mirčiai prisiekė sovietinis karys!?

Šiandien, rytoj, visad varpų malda
Bylos Motinų ir Tautos skausmą.
Ar nuplaus tą skausmą gedulo gėlių rasa,
Jei iš žodyno žodis išbrauktas
Tiesa,
Jei negirdi rašyto šauksmo krauju ir širdimi,

Pasauli, kokiais idealais dar tu tiki!?