LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ DAINAVOJE


Rugpjūčio 12-19 dienomis Dainavoje ¿vyko Lietuviškųjų studijų savaitė, rengiama jau 34-tą kartą Lietuvių Fronto bičiulių. šių metų pagrindinė studijų savaitės tema buvo „Lietuvos valstybingumo formos ir turinys". Buvo svarstomos ir mūsų išeivijos problemos. Iš viso — 9 paskaitos ir 5 simpoziumai.

V. Volertas, šiltais žodžiais prisiminęs A. Barono 10 metų mirties sukaktį, kalbėjo bendrai apie Lietuvos ir išeivijos problemas. A. Gudaitis savo paskaitoje lietė teisinius Lietuvos nepriklausomybės aspektus (paskaitos tekstas spausdinamas šiame numeryje). Lietuvos teisinės koncepcijos klausimais kalbėjo ir teisininkas iš Lietuvos A. Bartusevičius. P. Žumbakis, kalbėdamas apie privačią iniciatyvą, palietė ir kelias opias išeivijos žaizdas. Dr. V. Vardys savo paskaitoje apmąstė Kovo 11 aktą ir iškėlė atsirandančias problemas Lietuvoje ir išeivijoje. Kun. K. Ramanauskas nušvietė Bažnyčios padėtį ateistinėje valstybėje. V. Makovecko paskaita lietė politinę diferenciaciją ir politinę kultūrą Lietuvoje (paskaita šiame nr.).

B. Nainyskalbėjo apie kryžkelę, kurioje atsidūrė išeivija po Kovo 11 d. V. Nakas nagrinėjo informacijos perteikimo uždavinius ir konkrečiai supažindino su LIC darbu (jo paskaita šiame nr.).

Simpoziume „Lietuvos pažiūra į išeiviją" dalyvavo A. Bartusevičius, kun. K. Ramanauskas, A. Lukoševičius ir J. Keleras. Išeivijos atstovai — E. Arbas, V. Maželis ir dr. Z. Brinkis kalbėjo simpoziume „Išeivijos pažiūrą į Lietuvą". 1941 ir 1990 metų vyriausybių paralelės buvo nagrinėjamos pokalbyje P. Naručio ir V. Makovecko. Įdomus buvo ekonominių klausimų simpoziumas, kuriame buvo nagrinėjamos Lietuvos ūkio, pramonės ir socialinio teisingumo galimybės. Dalyviai — O. Baršketytė, I. Šemogienė, V. Makoveckas ir J. Pabedinskas (3 šio simpoziumo referatai spausdinami šiame numeryje). Simpoziume apie greitosios akcijos iniciatyvines grupes dalyvavo V. Nakas, D. Kviklytė ir J. Riškus. Moderatoriais simpoziumuose buvo dr. V. Vardys, A. Raulinaitis, I. Bublienė.

Su įdomumu buvo išklausytas iš Šveicarijos ką tik grįžusio dr. V. Majausko pranešimas apie ten įvykusią Europos lietuvių studijų savaitę. Vieną vakarą buvo suruoštas nuotaikingas poezijos vakaras, kuriame savo kūrybos skaitė poetai J. Švabaitė-Gylienė, J. Keleras ir A. Bagdonas. Vakarui vadovavo rašyt. V. Volertas. Kitas vakaras buvo skirtas partizanams-miško broliams, prisimenant juos specialiais poezijos posmais ir partizanų dainomis. Uždaromajame šeštadienio vakaro koncerte dainavo iš Toronto atvykusi N. Benotienės vadovaujama „Sutartinė".

Ateinančiais metais tokią Lietuviškųjų studijų savaitę ir vėl numatoma rengti Dainavoje. Rengėjams tik vienas pasiūlymas: neperkrauti paskaitomis savaitės, palikti daugiau laiko ir poilsiui prie gražaus Spyglio ežerėlio.

Gretimam psl.: paskutinį vakarų prie vėliavų. Apačioje: simpoziumo apie Lietuvos pažiūrą į išeiviją dalyviai — dr. V. Vardys, J. Keleras, A. Lukoševičius, kun. K. Ramanauskas, A. Bartusevičius. Nuotr. V. Maželio.