Apžvalgos ir nauji leidiniai

Nuotr. J. Tamulaičio

MIRĖ BRONIUS KVIKLYS

1990 rugpjūčio 28 Čikagoje mirė žmogus, kurio atlikti darbai yra milžiniškos vertės lietuvių kultūrai. Bronius Kviklys — žurnalistas, publicistas, „Mūsų Lietuvos" ir „Lietuvos Bažnyčių" tomų autorius ir redaktorius, ilgametis Draugo dienraščio redaktorius ir vedamųjų autorius, bibliografas, privataus lietuviškų leidinių archyvo kūrėjas ir įvairių parodų organizatorius. Nebus įmanoma lietuviškame gyvenime rasti jo vietoje-pakaitalą.

Velionis buvo gimęs 1913 lapkričio 10 Aukštaitijoje. Buvo baigęs ekonomikos mokslus diplomuoto ekonomisto laipsniu. Nuo jaunystės priklausė skautų organizacijai, buvo rūpestingas šeimos tėvas ir ne taip seniai popiežiaus apdovanotas „Pro Ecclesia et Pontífice" medaliu. Jo atlikti darbai, darbštumas ir atsidavimas lietuviškos kultūros reikalams, jo šilta asmenybė nebus užmiršta.

STUDIJŲ SAVAITĖ EUROPOJE

37-ji Europos lietuvių studijų savaitė įvyko Einsiedeln, Šveicarijoje, 1990 rugpjūčio 5-12 dienomis. Joje dalyvavo apie 150 asmenų, gana daug iš Lietuvos. Buvo išklausyta 11 paskaitų, daugumoje liečiančių šiandieninius Lietuvos klausimus. Dalyvių tarpe buvo ir Lietuvos respublikos AT pirmininkas Vytautas Landsbergis, K. Motieka ir daugelis kitų aukštų valdžios ir mokslo įstaigų pareigūnų. Išeivija taip pat buvo atstovaujama visų savo veiksnių pirmininkų ar atstovų. Susidarė įspūdis, kad ši Europos lietuvių studijų savaitė (panašiai kaip ir praeitais metais) išvirto į „lietuviškų viršūnių konferenciją". Žinoma, tokiose konferencijose visada pasitaiko ir įvairių nuomonių nesutarimo. Ypač šį kartą tokie iškilę nesutarimai paliko ne visai malonius atgarsius. Tolimesnių savaičių rengėjams vertėtų pagalvoti, ar tokios „viršūnių konferencijos" nepradeda keisti taip gražiai iki šiol vykusių savaičių nuoširdų bičiulišką pobūdį.


NAUJI LEIDINIAI

Juozas Daumantas, PARTIZANAI. Ketvirtoji laida, išleista 1990 „Vagos” leidyklos Vilniuje, perfotografuojant Į Laisvę Fondo trečiąjį leidimą (1984) ir pridedant papildomus Liudo Truskos ir Antaninos Garmutės straipsnius. Knyga minkštais viršeliais, 567 psl., išleista 100,000 tiražu (jau išparduota). Gauto pelno dalį (100,000 rublių) „Vagos" leidykla pagal susitarimą su Į Laisvę Fondu paskyrė Tremtinių sąjungai

— tremtinių palaikų pervežimui į Tėvynę finansuoti.

Zenonas Ivinskis, RINKTINIAI RAŠTAI III, Lietuvių kovos su vokiečių riteriais XIII-XV a. Išleido Romoje 1989 Lietuvių katalikų mokslo akademija. Redagavo Paulius Jatulis. Knyga 586 psl. didelio formato, nesupjaustytais puslapiais.

Arvydas Juozaitis, SĄJŪDIS ER DEMOKRATIJA. Periodinėje spaudoje skelbtų straipsnių rinkinys. Išleido 1990 metais Vilniaus „Periodikos" leidykla. Nedidelė 105 psl. knygelė, tiražas 5000.

KOVOJANTI LIETUVA 1944-1954. Rezistencijos laikotarpio fotonuotraukos. Knygutėje sudėta 114 nuotraukų su paaiškinimais iš Lietuvos partizanų gyvenimo, {vadinius žodžius parašė Robertas Keturakis ir Valentinas Gylys. Išleido Lietuvos tremtinių sąjunga ir leidykla „Aras" 1990 metais. Tiražas - 10,000.

Antanas Paškus, ASMENYBĖ IR RELIGIJA psichologinio vystymosi perspektyvoje.

Į Laisvę Fondo leidinys Nr. 22,1990 m., 156 psl. Kaina 6 dol.

Jonas Kutra, ŽVILGSNIS PRAEITIN. Spausdintų periodikoje straipsnių rinkinys, 117 psl. Leidėjas nepažymėtas, spausdinta „Draugo" spaustuvėje. Kaina 6 dol.

Vytautas Alantas, TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS. Ideologiniai mąstymai apie lietuvių tautos kultūrinius ir politinius bruožus. Išleista 1990, prieš pat autoriaus mirtį. Knyga 242 psl., kaina 10 dol.

Edita Nazaraitė, MECHANINĖ MŪZA. Eilėraščiai 1985-1988. Išleido 1989 Ateities literatūros fondas. Dailiai apipavidalinta 76 psl. knygutė su pačios autorės iliustracijomis ir viršeliu. Kaina 6 dol.

VARPAS, Nr. 25,1990. Didelis 223 psl. numeris, kaip paprastai sukaupęs daug istorinės ir dabartinių aktualijų medžiagos, plačių apžvalgų ir vertinimų. Redaguoja Antanas Kučys, leidžia Varpininkų filisterių draugija. šio numerio kaina 5 dol.

TĖVYNĖS SARGAS, 1990, nr. 1. Viršelyje naujo LKDS pirm. dr. Č. Masaičio nuotrauka, turinyje su juo pasikalbėjimas, LKDS suvažiavimas, darbai, A. Terlecko ir V. Petkaus straipsniai. Su gražiais komentarais perspausdintas iš „Į laisvę žurnalo nr. 106 vedamasis „Puikybė prieš toleranciją". Redaktorius — Algirdas Kasulaitis, Šio numerio kaina 4 dol.

Į LAISVĘ FONDAS LIETUVIŠKAI KULTŪRAI UGDYTI
AMERICAN FOUNDATION FOR LITHUAN1AN RESEARCH, INC. 
8908 W. Butterfield Ln., Orland Park, ILL 60462

ir

LIETUVIŠKU STUDIJŲ CENTRAS
CENTER FOR LITHUANIAN STUDIES, INC.
1901 South 49th Ct„ Cicero, IL 60650

yra dvi Lietuvių Fronto bičiulių sukurtos institucijos:

Į LAISVĘ FONDAS tiesiogiai rūpinasi reikalingiausių veikalų užsakymu ir leidimu. Šiuo metu jau pradėti planai perkelti į Lietuvą kai kurių knygų spausdinimą, kur jos galėtų būti išleistos žymiai didesniais tiražais. Prenumeruokime, pirkime ir platinkime Į Laisvę Fondo leidinius, remkime šio fondo darbus.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ CENTRAS finansiškai remia visas lietuviškas kultūrines ir politines pastangas:

•    Remia Į Laisvę Fondo knygų leidimo darbus,

•    Skiria stipendijas, išmoka honorarus užsakytiems veikalams,

•    Pradėjo žygius suorganizuoti Lietuvoje ĮLF filialą ir aprūpinti moderniomis spaudos darbams atlikti priemonėmis,

•    Yra įsipareigojęs remti būtinai reikalingą Lietuvių Informacijos Centro skyriaus Washingtone darbą.

Visiems šiems uždaviniams reikalinga finansinė talka. Tai yra konkretūs darbai ir įsipareigojimai, kuriems visų mūsų širdys ir kišenės privalėtų būti atviros. Visos aukos, kurios išrašomos CENTER FOR LITHUANIAN STUDIES, INC. vardu gali būti nurašomos nuo JAV federalinių pajamų mokesčių.

Aukas siųsti Lietuviškų Studijų Centro iždininkui šiuo adresu: Kostas Dočkus, 1901 South 49th Ct., Cicero, IL 60650.


Šio numerio kaina 3.50 dol.