PRIVATI INICIATYVA NELAUKIA

Vedamasis

Jau daug kartų esame rašę, kad didieji išeivijos lietuvių veiksniai labiau mėgsta posėdžiauti, negu imtis bendro ir koordinuoto darbo. Net ir šiuo metu, kai naujai atstatytai Lietuvos nepriklausomybei išlaikyti reikalinga konkreti parama nuo vaistų siuntimo iki lankstaus politinio įtaigavimo Vakarų valstybių vadovaujančiuose sluoksniuose, veiksnių veikla nedaug tepagerėjo, neskaitant kelių persitvarkymų (Lietuvių Bendruomenėje). Atrodo, kad ir prieš porą mėnesių įvykęs veiksnių vadovybių susitikimas, visų viltingai lauktas, baigėsi tik simbolišku rankų padavimu: spaudoje apie ji vos keletą eilučių tebuvo galima rasti. Turbūt atskirų veiksnių ambicijos buvo per didelė kliūtis bendram darbui?

Tad nenuostabu, kad lietuviškoji išeivija, nusivylusi nepajėgiais ir į statutinius bei konstitucinius rėmus įrėmintais veiksniais ir fondais, pati ėmėsi privačios iniciatyvos įvairiais būdais pagelbėti Lietuvai. Spaudoje matosi daugybė tokios privačios iniciatyvos pavyzdžiųar tai atskirų asmenų, ar organizacijų, ar ir ad hoc susidariusių komitetų.

Štaidr. Juozas Kazickas savo ilgamečiu patyrimu reikšmingai padėjo ir prisidėjo prie ministerės pirmininkės Kazimieros Prunskienės naudingai pasisekusių vizitų Vakarų valstybių sostinėse. Arba — Kristinos Vygantaitės ir Rimo Simonaičio, dviejų Amerikos Katalikų universiteto studentų, iniciatyva ir pastangomis buvo suorganizuotas ir 56 Amerikos universitetų studentų sąjungų pasirašytas laiškas Lietuvos studentams, išreiškiantis solidarumą ir paramą kovoje dėl laisvės. Ir vėl — vieno Floridos lietuvio nemažomis lėšomis,, Washington Post" dienraštyje buvo įdėtas viso puslapio skelbimas Lietuvos laisvės reikalu. O dr. Linas Sidrys, į Lietuvą nuvežęs didelį kiekį vaistų, tenai dar veltui darė akių operacijas. Connecticuto valstijoje sudarytas ad hoc komitetas visoje Amerikoje renka parašus ,,Free Lithuania now" peticijai. ,,Lithuanian Hotline" Lemonte sėkmingai ir profesionaliai vykdo amerikiečių spaudos informavimo, valdžios žmonių įtaigavimo darbą, organizuoja laiškų rašymą, demonstracijas, vaistų vajų Lietuvai ir kt. Lietuvių informacijos centras New Yorke ir jo skyrius Washingtone, kurį finansiškai paremti įsipareigojo Lietuvių Fronto bičiuliai, atlieka nepaprastai svarbų darbą.

Tai tik kelios prošvaistės. Jų yra daug daugiau. Ko tik dabar dar reikėtųtai tam tikros koordinacijos. Gal naujai prie JAV LB krašto valdybos sudarytas koordinacinis visuomeninės veiklos komitetas galėtų imtis suderinti (tik labai atsargiai) šiuos privačios iniciatyvos pasireiškimus?

Ir mintis pabaigai: ar ateity renkant naujas veiksnių vadovybes nevertėtų į jas įtraukti tokius asmenis, kurie dabar ėmėsi privačios iniciatyvos?..