AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

Spalio 21 Los Angeles Sheraton-Town House viešbutyje įvyko XI Amerikos lietuvių kongresas, o kitą dieną, X.22, Šv. Kazimiero parapijos patalpose metinis Altos 49-sis suvažiavimas.

Organizatoriai reklamine dalimi pasirūpino pavyzdingai. Išleistas leidinys su šūkiu ,,Visi vieningai siekim Nepriklausomybės Lietuvai", į garbės komitetą įtraukti 72 nelietuviai (gubernatoriai, senatoriai, kongresmanai ir kt.) ir 56 lietuviai (vyskupai, konsulai, organizacijų pirmininkai ir t.t.); Vliko iškvietimu iš Lietuvos atvyko žymūs rezistentai — Viktoras Petkus ir Antanas Terleckas, o taip pat dalyvavo iškviesti ar pripuolamai atsiradę Antanas Buračas, Jonas Mugevičius, Kęstutis Mingaila ir Buračo sūnus Giedrius. Jie buvo pristatomi kaip ,,iš Lietuvos organizacijų atstovai" ir, kur galima, sodinami už garbės stalų.

Daug sveikinimų lietuvių ir anglų kalbomis. Jų skaitymas užėmė didelę programos dalį.

Praėjus šiems įvykiams, pasirūpinta, kad jie būtų aprašyti veik visuose lietuvių laikraščiuose. Niekur neteko pastebėti, kad kuris nors korespondentas būtų kongrese ir suvažiavime pastebėjęs kokį nors trūkumą: viskas tobula, pavyzdinga, svarbu Lietuvai ir išeivijai.

Rašantysis dalyvavo Amerikos lietuvių kongrese ir Altos metiniame suvažiavime, matė jų gėdingą skurdą, bet buvo apsisprendęs „šventos ramybės dėlei" apie tai niekur nerašyti. Nuomonę tačiau pakeitė kaip tik dėl tų suorv kestruotų panegyriškų, tikrovės ir faktų nesaistančių straipsnių. Kur nors, kad ir trumpai, turi gi būti parašyta tiesa, kad nebūtų suklaidinti tie, kurie kada nors rašys išeivijos istoriją.

Vadinamajame „Amerikos lietuvių kongrese" buvo užsirašę 54 dalyviai, kai garbės komitete tuo tarpu buvo surašyta 128 garsenybės. Ir iŠ tų 54-rių didžioji dalis buvo pasižiūrėti atėję losangeliečiai.

Buvo sudaryta mandatų komisija, bet tik dėl dekoracijos. Ji nebuvo reikalinga, nes mandatų netikrino (vargu, kas juos turėjo), svarstymų nei balsavimų nebuvo. Tas pats ir su rezoliucijų komisija: niekas jokių rezoliucijų nepateikė, niekas jų nesvarstė nei priėmė. Kai rezoliucijų komisija nieko neveikė, tad gal pateisintinas į ją įtraukimas ir tokių asmenų, kurie tuose suvažiavimuose visai nedalyvavo.

Kitą dieną, Altos suvažiavimo metu, mandatai buvo tikrinami. Atstovų pavardes viešai skaitė dr. Vytautas Dargis. Iš keliasdešimts iššauktųjų atsiliepė tik keli. Buvo tiesiog nejauku to klausytis. Bet dėl naujosios Altos tarybos ir valdybos išeitis surasta — paskelbta, kad dvejų metų kadencijai paliekami tie patys asmenys, t.y. tie, kurie nesiteikė suvažiavime dalyvauti. Nebuvo net paskelbta, ar tie žmonės buvo atsiklausti ir ar sutikimą buvo davę.

Kongrese ir suvažiavime kalbėjo svečiai iš Lietuvos. Nelaimei, moderatorius dr. Kazys Bobelis pokalbius pasuko į ištęstą dviejų dienų ginčą tarp sąjūdiečio dr. Antano Buračo ir opozicijos žmonių — Antano Terlecko ir Viktoro Petkaus. O visas ginčas sukosi apie Algį Klimaitį. Ginčas tuo klausimu pritilo, kai vienas iš publikos paklausė, kas pirmiausią Klimaitį į Europos parlamentą pasiuntė. Aiškinosi dr. K. Bobelis.

Kongrese ir suvažiavime padaryti ataskaitiniai pranešimai nedaug kuo vertingesni už straipsnius, paskelbtus, tiems įvykiams praėjus. Kongreso programos svorio centrą turėjo sudaryti simpoziumas tema „Veiklos gairės, vieningai siekiant nepriklausomybės Lietuvai”. Simpoziumo dalyviai: dr. A. Buračas, T. Blinstrubas, P. Narutis, A. Nelsienė, V. Petkus ir A. Terleckas. Moderavo, o taip pat vyriausio vertintojo teises pasisavino dr. K. Bobelis. Buvo pasakyta vertingų minčių, tačiau pačias vertingiausias moderatorius ir Jonas Jurkūnas nedžentelmeniškai puolė. Niekam iš organizatorių ir kongreso vadovų neatėjo į galvą geranoriškai į pasiūlymus pažiūrėti, pabandyti juos susumuoti ir suformuluoti išvadas, kurios galėjo būti pagrindu kongreso rezoliucijoms.

Uždaromajame žodyje dr. Kazys Bobelis visuomenės veikėjus suskirstė į dvi dalis — vieni išnaudoją kiekvieną spragą padėti Lietuvai, antri lyg sargybiniai viską atidžiai seką ir saugoją, kad nebūtų padaryta klaidų ir nuostolių. Nesibaimindamas būti priskirtu prie „blogųjų”, vardan tiesos turiu pasakyti, kad šių metų Amerikos kongresas ir metinis Altos suvažiavimas Los Angeles mieste buvo pilnas klaidų ir Lietuvos reikalams davė nuostolius. Ačiū Dievui, kad neatvyko amerikiečiai žurnalistai ir nematė tokios veiklos skurdo.

Juozas Kojelis